מעוברת

מעוברת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6421 מקורות עבור מעוברת. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח

 הימנו כ"ד יום של אדר הראשון ול' של אדר השני ששנת עבור היתה וי"ו של ניסן שנאמר וישבות המן ממחרת, רבי אליעזר אומר ע' יום אכלו ישראל את המן אחר מיתתו של משה כיצד משה מת בז' בשבט ואכלו הימנו כ"ד של שבט ול' של אדר ואותה שנה לא היתה מעוברת וי"ו של ניסן שנאמר וישבות המן, רבי אומר נ"ד שנים אכלו ישראל את המן מ' שנה בחייו של משה שנאמר ובני ישראל אכלו את המן [ט"ז, ל"ה] שאין ת"ל את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען [ט"ז, ל"ה] אלא אלו י"ד שנה אחר מיתתו של משה ואלו

142

ילקוט שמעוני תורה פרשת אמור

 מנת שתמסרו עצמכם לקדש שמי. להיות לכם לאלהים על כרחכם. אני ה' אני נאמן לשלם שכר ומנין שמעברין את השנה על גליות (שעלו) [שיצאו] ועדין לא הגיעו תלמוד לומר בני ישראל מועדי עשו את המועדות שיעשו אותו כל ישראל, היתה שנה צריכה לעבר וישבו ונשאו ונתנו וגמרו ולא הספיקו לומר מעוברת עד שאירע דבר יכול תהא מעוברת תלמוד לומר אשר תקראו אתם מועדי, אם קריתם אתם הרי הם מועדי ואם לאו אין מועדי. [לא] היתה שנה צריכה לעבר ועברוה אנוסין או שוגגין או מזידין מנין שמעוברת ת"ל אשר תקראו אתם מועדי, אם קריתם אתם הרי הם מועדי ואם לאו אין

143

ילקוט שמעוני תורה פרשת במדבר

 כולם ששים וששה, ויוסף ובניו הרי שבעים חסר אחד, והוא אומר כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים, [א"ר לוי] א"ר שמואל בר נחמני למוד הוא השבט הזה שהקב"ה מונה אותן עד שהן במעי אמן, א"ר ברכיה הכהן השרף הזה אינו מספיק לצאת עד שמספיגין אותו, כך יוכבד היתה אמה מעוברת ממנה [באותה שעה] והיתה במעי אמה ונמנה עליה, אמר ר"ל עם שאמה נכנסת בפתח מצרים ילדה אותה לכך נאמר עליה בשבעים נפש, ואף בני בניה כך אמר הקב"ה למשה כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם, אמר משה רבונו של עולם מכמה שנים אני מונה אותם, אמר ליה מבן חדש

144

ילקוט שמעוני תורה פרשת נשא

 ה' ושבע תועבת נפשו, רבי יוסי הגלילי אומר שבעה דברים הללו בסוטה הם אמורות, עינים רמות שהאשה הסוטה תולה עיניה לאיש אחר, וכן הוא אומר יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עינים, לשון שקר שהיא נואפת עם איש אחר ומתעברת ממנו [ומשקרת לבעלה] ואומרת לבעלה ממך אני מעוברת, וידים שופכות דם נקי שהנואף נכנס על מנת שאם יתפס יהרוג או יהרג, לב חורש מחשבות און שהנואף והנואפת אין מחשבותיהם בכל שעה אלא און אימתי הם חוטאים ואומרים זה לזה [באיזה יום] באיזה מקום באיזו שעה, רגלים ממהרות לרוץ לרעה בודאי שממהרים לעשות החטא, יפיח כזבים עד שקר

145

ילקוט שמעוני תורה פרשת ראה

 מה שמו האמור להלן ברכת כהנים אף שמו האמור כאן ברכת כהנים, אין לי אלא במקדש, בגבולין מנין, ת"ל בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אם כן למה נאמר לשום את שמו, במקדש אומר את השם ככתבו ובגבולין בכינויו, תנו רבנן אין מעברין את השנה אלא ביהודה ואם עיברוה בגליל מעוברת, העיד חנניה איש כפר אונו אם עיברוה בגליל אינה מעוברת שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה, כל דרישות שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של מקום:[רמז תתפ] תנו רבנן חייבי חרמים והערכין והקדשות בכור ומעשר ופסח לקט שכחה ופיאה חטאות ואשמות ועולות ושלמים צדקות ומעשרות כיון שעברו עליהן שלש

146

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

 דורות, ואם נאמר דורות ולא נאמר בנים הייתי אומר לאותן העומדים על הר סיני לכך נאמר בנים, להם מהם מנה, להם הלך אחר פסוליהם, ואיצטריך למיכתב להם ואיצטריך למיכתב אשר יולדו דאי כתב רחמנא אשר יולדו הוה אמינא [מבניהם מנה כתב רחמנא להם, ואי כתב רחמנא להם הוה אמינא] מצרית מעוברת שנתגיירה היא ובנה חד כתב רחמנא אשר יולדו, ואיצטריך למיכתב להם הכא ואיצטריך למכתב לו גבי ממזר, דאי כתב רחמנא הכא משום דבא מטיפה פסולה אבל ממזר דבא מטיפה כשרה אימא לא, ואי כתב רחמנא גבי ממזר משום דאינו ראוי לבא בקהל לעולם אבל הכא אימא לא צריכי, מנא

147

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר בליליא דכלה

 אות קלג] אמר ליה אי קמך גלי, קמיה לא גלי. אמר ליה, ותו בהיתרא הוה מה דהוה, דהא כל אינון דעאלו לקרבא, לא עאל חד מנייהו עד דאפטר בגט לאנתתיה. אמר ליה אי הכי, הוה ליה לאורכא תלת ירחי ולא אוריך. אמר ליה, במאי אוקים מלה, באתר דחיישינן דהיא מעוברת, וגלי קדמי דאוריה לא קריב בה לעלמין, דהא שמי חתים בגויה לסהדותא, כתיב אוריה, וכתיב אוריהו, שמי חתום בהדיה, דלא שמש בה לעלמין.[אות קלד] אמר ליה, מארי דעלמא, הא מה דאמרית, אי קמך גלי דלא שכיב בהדה אוריה, קמיה מי גלי, הוה ליה לאורכא לה תלת ירחי, ותו אי

148

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר בליליא דכלה

 אם לפניך גלוי, לפניו לא גלוי. אמר לו הקב"ה, ועוד, כל מה שהיה בהתר היה. לפי שכל היוצאים למלחמה, אף אחד מהם אינו יוצא עד שיתן גט לאשתו. אמר לו, אם כן, היה לו לחכות שלשה חדשים, ולא המתין, אמר לו, במה הדבר אמור, רק במקום שאנו יראים אולי היא מעוברת, וגלוי לפני, שאוריה מעולם לא קרב אליה, כי שמי חתום בו לעדות, שכתוב אוריה, שהוא אותיות אור י"ה. וכתוב אוריהו, שהוא אותיות אור יה"ו. שחתום בו שמי, לעדות, שלא שמש בה מעולם.ביאור הדברים, יש להבין מה ענין השם י"השבאוריה להעיד עליו שלא נגע בבת שבע

149

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר יהי אור

 שאין שם חסדים. משא"כ ז"ס תחתוניות אינן יכולות לקבל אור חכמה בלי התלבשות באור חסדים. וע"כ כיון שחסר שם אור החסדים, אין אור החכמה יכול להתפשט בהם.ויאמר אלהים, השתא אוליד ההוא היכלא ממה דאתעדיאת מזרעא דקדש: ויאמר אלהים משמעותו, כי עתה הוליד היכל ההוא את הזרע קדש שהיתה מעוברת מהם. היכל הוא בינה הנק' ישסו"ת. זרע קודש הם זו"ן. ואומר שעתה, אחר שאבא, שה"ס ויאמר, הניף האותיות אל"ה והחזירם לאמא שה"ס מ"י, ונשלם בה אותיות אלהים, (כנ"ל בדיבור הסמוך) הוליד ההיכל, שה"ס אמא, את הזו"ן הדבוקים באותיות אל"ה, שהיתה מעוברת מהם.פירוש, כי מתוך שהאותיות אל"ה היו נפולים בתוך

150

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר וישאו את יונה ויטילוהו אל הים

 תא חזי כיון וכו': בוא וראה כיון שהטילו את יונה אל הים, מה כתוב, ויעמוד הים מזעפו, היינו ים העליון שהוא הנוקבא כנ"ל, מהו ויעמוד. הוא שעמד על עמדו כראוי. כי כשהכעס נשקט הוא בעמידה.בשעתא דדינא וכו': בשעה שהדין שורה בעולם, בית דין ההוא, דהיינו הנוקבא, הוא, כאשה מעוברת המקשה לילד, וכאשר ילדה, הבהלה שככה. כן כשהדין שורה בעולם, אינו נשקט ואינו נח, עד שנעשה הדין ברשעים, ואז הוא המנוחה שלו לעמוד במקומו בשלמות ולהמצא בקיומו, וזהו שכתוב, ובאבוד רשעים רנה, וכבר נתבאר.[אות ח] באבוד רשעים וכו': מקשה, על הכתוב באבוד רשעים רנה, והרי כתוב, החפוץ אחפוץ מות

1234567891011121314151617181920