מעוברת

מעוברת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6421 מקורות עבור מעוברת. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת לך לך פרק יז

 בזיון למת, לכך תקנו אלו הדחיות, שאם חל יום רביעי ר"ה. יום הכפורים יום ו', ואם ר"ה יום ו', יום הכפורים יום א'. ואם ר"ה יום א', יום הכפורים יום ג', ולשנה הבאה יום ו', שאין בין עצרת לעצרת, ואין בין ר"ה לר"ה, אלא ד' ימים בלבד, ואם היה שנה מעוברת, בזמן שמרחשוון וכסליו כסדרן, כי בזמן שהשנה פשוטה, הולכת כסדר, אחד מלא ואחד חסר הם שנ"ד ימים, כי שנים עשר חודש מן שלשים יום, הם שלש מאות וששים יום, הוצא מהם ששה ימים לחדשים ששה החסרים, נשארו שנ"ד, וחמשים שבועות הם ש"נ ימים, נשארו ד' ימים שהן בין ר"ה

112

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא פרק לא

 כלומר שעתיד לגדל ואין לו עכשיו, שאין קרסוליו וכנפיו חופין את רובו. ויש הפרש ביניהם באלו שאמרתי. כי שנים ולוא מלא בוי"ו, ואלו הן, כי לוא אוכל לקום, ואם לוא יגיד, אבל אשר לא כרעים, ואשר לא חומה, לא כתיב ולו קורין: נשוב אל ענינינו: כי דרך נשים לי. והלא מעוברת היתה שהרי ילדה בדרך, יש לומר כזבה לו, ויש לומר מאותה שעה נתעברה וילדה בשבעה חדשים: ולא מצא את התרפים. אבל דברים אחרים מצא:סימן לולו) ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי ומה חטאתי. תני בש"ר חנינא בר יצחק קפדנותן של אבות ולא ענותנותן

113

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישב פרק לח

 ויש לו דומה כמבנה עיר מנגב (יחזקאל מ ב), ופי' כמו בוני עיר: ד"א כמשלש חדשים. רובו של ראשון ואמצעי כולו ורובו של אחרון: ויגד ליהודה לאמר. שלוחים זה אחר זה: זנתה תמר כלתך. והזנות היה קשה להם: וגם הנה הרה לזנונים. לפי שהיתה מטפחת על כרסה ואומרת מלכים אני מעוברת: ויאמר יהודה הוציאה ותשרף. אמר אפרים מקשאה תלמידו של ר' מאיר משום ר' מאיר תמר בתו של שם היתה וכהן היה, שנא' והוא כהן לאל עליון (בראשית יד יח), לפיכך גזר עליה יהודה הוציאוה ותשרף, דכתיב ובת איש כהן כי תחל לזנות באש תשרף (ויקרא כא ט):סימן כה

114

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת מקץ פרק מא

 מפשר ליה ומפשר ליה בטיבותיה, ורבא דלא יהיב ליה זוזא מפשר ליה בבישותיה, והכי מטי להון עד דקבר לי' רבא ברתיה דרב חסדא ובנהא. ובברייתא דבראשית רבה דלמה פירוש מעשה, דההיא איתתא דאזלית לגבי דר' אליעזר אמרה ליה חמית בחלמי תנייתה דבייתה פקעה, ופשר לה לטוב, אמר לה בר דכר מעוברת, וכן הוה וילדה בר דכר: אותי השיב על כני ואותו תלה. מי גרם, פתרונו גרם:סימן ידיד) וישלח פרעה וגו' ויגלח ויחלף שמלותיו. כדי לחלוק כבוד למלכות שלא יבא לפניו מזוהם:סימן טוטו) ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי. שהיו פותרין אותי ולא נכנס מדבריהם באזני:סימן

115

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויחי פרק מט

 ויאמר ה' יהודה יעלה (שופטים א ב), ולא בחר ה' לבנות לו בית בירושלים, כי אם בשלמה בן דוד, לכך נאמר יהודה אתה יודוך אחיך. יהודה הציל את יוסף מן הבור. שנא' ויאמר יהודה אל אחיו (בראשית לז כו), וגם הציל את תמר ושני בניה פרץ וזרח מן האש, שהיתה מעוברת תאומים והיא בת ג' חדשים, וכבר נגמרה צורות הוולדות במעיה, ואומר הוציאוה ותשרף (שם לח כד), לולא שהודה יהודה היתה נשרפת היא ושני בניה, לפיכך הציל הקב"ה את דניאל מגוב האריות, תחת יוסף שהציל מן הבור, ונוצלו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש, תחת תמר ופרץ וזרח, ישתבח שם אלהינו

116

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות פרק ב

 נשבע לו, שנאמר ויואל שאול את העם (ש"א יד כד), ואומר הואל קח ככרים (מ"ב ה כג): צפרה. שרצתה כצפור לקרוא את משה:סימן כבכב) ותלד בן. לא נאמר בה ותהר, זה כמו שאמרנו בבלהה, שלא נאמר בה ותהר, לפי שהיתה בחורה ולא היתה נראית מעוברת, וכסבורין היו שכניה שלא נתעברה, ועד שילדה לא הוכר עוברה, לכך נאמר ותלד:סימן כגכג) ויהי בימים הרבים ההם. בזמן שהן עוברים באנחה נקראים רבים, אבל בזמן שהן עוברין בשמחה נקראין אחדים, שנאמר ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה (בראשית כט כ): וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל. וכי מפני שמת ויאנחו

117

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 אע"פ שיצא את ראשו חי [ובן תשעה] שיצא ראשו מת, והמפלת כמין בהמה וחיה ועוף, דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת אדם, והמפלת סנדל, או שליא או שפיר מרוקם, והיוצא מחותך, הבא אחריהם בכור לנחלה ואין בכור לכהן, מי שהיה לו בנים ונשא אשה שלא ילדה, ונתגיירה מעוברת, ונשתחררה מעוברת וילדה היא וכהנית, היא ולויה, היא והאשה שכבר ילדה, ומי שלא שהתה אחרי בעלה שלשה חדשים ונשאת וילדה, ואין ידוע אם בן תשעה לראשון, ואם בן שבעה לשני, בכור לכהן ואין בכור לנחלה. המפלת שפיר מלא הדם, מלא גנונים [כמין דגים] וחגבים שקצים ורמשים, והמפלת ליום ארבעים,

118

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כא

 ויצאו ילדיה. ממשמע שנאמר ויצאו ילדיה איני יודע שהיא הרה, אם כן למה נאמר הרה, מלמד שאינו חייב עד שיכה בית הריון, שאם הכה על ראשה או על ידה אינו חייב אלא על מקום עוברה: ד"א ונגפו אשה הרה. שאינו משלם לבעל אחר, אלא לבעל ההריון שאם נשא אשה והיא מעוברת ונגפה, אין משלם המזיק לבעלה. לפי שאין ההריון הימנו: ויצאו ילדיה. מיעוט וולדות שנים, ומנין אפילו אחד, ת"ל הרה מכל מקום, אפילו וולד אחד: ולא יהיה אסון. באשה: ענוש יענש. בוולדות . ענוש יענש ממון, לפי שנאמר כאן עונש, ונאמר להלן עונש, וענשו אותו מאה כסף (דברים כב יט), מה

119

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת שמיני

 שנים למעלה בידוע שהיא מעלת גרה ואם יש לה שנים למעלה בפנים בידוע שהיא טמאה שהרי אינה מעלת גרה. כל. לרבות טמא הבא מן הטהור שהוא טהור אע"פ שאין מפריס פרסה ולא מעלת גרה. בבהמה. לרבות השליל שבמעיה שהוא ירך אמו ואין בו משום אותו ואת בנו שהרי (אינה) אשה מעוברת המחוייבת מיתה אין ממתינין לה עד שתלד אלא מתה כשהיא מעוברת שנא' (ויקרא כ) מות יומת הנואף והנואפת. ואי משום וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה. שחיטת אמו מטהרתו שאין קרויה בהמה אלא כשהיא לעצמה אבל כשהיא במעי אמה היא כאבר אחד מן האברים של בהמה שחיות

120

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת אמור

 מכרו וכן כיוצא בו לכך נאמר אותו ואת בנו. תנן התם אותו ואת בנו נוהג בארץ ובחוצה לארץ בחולין ובמוקדשין וכו' אותו ואת בנו הנולד ויצא לאויר העולם שנאמר לא תשחטו דבר הנוהג שחיטה ולא שמת מחמת שחיטת אמו. שהרי אמרה תורה (ויקרא כ) מות יומת הנואף והנואפת ואפילו היא מעוברת ואין העובר בכלל נפש אלא מת אגב אמו. לא תשחטו. להביא השוחט למי שאינו מצווה ולכלבים. ביום אחד. היום הולך אחר הלילה נאמר כאן יום אחד ונאמר במעשה בראשית יום אחד מה להלן היום הולך אחר הלילה אף כאן היום הולך אחר הלילה:[כב, כט] וכי תזבחו זבח תודה

1234567891011121314151617181920