מעוברת

מעוברת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6421 מקורות עבור מעוברת. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לח

 בידך. זה משיח, שנאמר מטה עוזך ישלח ה' מציון וגו' (תהלים קי ב):סימן כד[כד] ויהי כמשלש חדשים. לא חדשים שלימים אלא רובו של ראשון ורובו של אחרון והאמצעי שלם: הנה הרה לזנונים. מלמד שהיתה מטפחת על כריסה ואומרת מלכים אני מעוברת [גואלים אני מעוברת]. תמר בתו של שם היתה, שנאמר ובת איש כהן כי תחל לזנות באש תשרף (ויקר' כא ט) ולכך אמר יהודה הוציאו ותשרף:סימן כה[כה] היא מוצאת. מלמד שאבדה החותמת והפתילים והמטה, וזימן לה הקב"ה אחרים כמותן תחתיהם: [המד"א או מצא אבידה וגו'] (ויקר' כא ל) והיא שלחה אל חמיה לאמר. בקש לכפור אמרה

102

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת שמות פרק ב

 אלא מלמד שעשה לה מעשה ליקוחין, הושיבה באפריון, ואהרן ומרים מרקדין לפניה, ומלאכי השרת אומרים אם הבנים שמחה (תהלים קי"ג ט'): ויקח את בת לוי. אפשר בת ק"ל שנה היתה וקרו לה בת, אלא מלמד שנעשו בה סימני נערות:סימן ב[ב] ותהר האשה ותלד בן. והלא מעוברת היתה כבר משלשה חדשים, אלא מקיש לידתה להורתה, מה הורתה שלא בצער, אף לידתה שלא בצער, מכאן לנשים הצדקניות שלא היו בפתקה של חוה: ותרא אותו כי טוב הוא. טוביה שמו: ד"א טוב לנביאות: ד"א שנולד מהול: ד"א בשעה שנולד משה נתמלא הבית אורה, ולכך אמר כי טוב, כתיב הכא כי טוב

103

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טז

 הקב"ה, לפי שלא היה מזהיר את ישראל מה שהיה אומר לו, מיד התחיל אומר ראו כי ה' נתן לכם את השבת וגו':סימן לא[לא] והוא כזרע גד. ולמה נקרא שמו זרע גד, לפי שהוא מגיד מה בחורין ובסדקין, כיצד אם אדם מוכר לחבירו שפחה מעוברת וילדה באותה שעה שמכרה, והיו באים לפני משה, זה אומר ברשותי ילדה, וזה אומר ברשותי ילדה, אז היה אומר להם משה לבקר משפט, והיה משה הולך בביתו של מוכר, היה רואה המן אם היה מוותר ונמצא חלקו של ולד בבית המוכר, היה יודע שברשות המוכר ילדה, ואם לאו היה יודע שברשות הקונה ילדה:סימן

104

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת כי תצא פרק כב

 סקילה:סימן כא[כא] כי עשתה נבלה בישראל. לאחר שהיתה מאורסת לו. מכאן אתה אומר שזינתה והיא פנויה שאין עליה שום חיוב, שכן כתיב עליה כי יפתה איש (נערה) [בתולה] (שמות כ"ב ט"ו):סימן כב[כב] ומתו גם שניהם. בחנק: ומהו גם, שאם היתה מעוברת אין ממתינים לה עד שתלד:סימן כו[כו] כי כאשר יקום איש. וכי מה למדנו מרוצח. אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד, מקיש רוצח לנערה המאורשה, מנין שניתן להצילה בנפשו, דכתיב ואין מושיעה לה, מושיע לה בבל דבר שאתה יכול להושיעה:סימן כט[כט] ולו תהיה לאשה. מה בין אונס למפתה, במפתה לא נאמר

105

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק ד

 פני כל הארץ, שנ' ואד יעלה מן הארץ והשקה פני האדמה, ר' יהודה אומר העבים משמיעין את קול צנורותיהן לימים, והימים משמיעין את קול צנורותיהן לתהומות, ותהום אל תהום קורא לקול צנוריך, והעבים שואבים מים מן התהומות, שנ' מעלה נשיאים, ובכל מקום שיפקוד להם המלך שם הן מגשימין, ומיד הארץ מעוברת וצמחה כאשה אלמנה שהיא מעוברת מזנות, אבל כי רצה הב"ה לברך צמחה של ארץ וליתן צדה של בריות פותח אוצר הטוב שבגשמים וממטיר על הארץ שהן מים זכרים ופרים, ומיד הארץ מעוברת וצמחה צמח של ברכה, שנ' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים.

106

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק כא

 ואמר הגן ולא אמר אשה תפש לשון נקיה, מה הגינה הזאת כל מה שנזרעה צמחה ומוציאה, כך האשה הזאת כל מה שנזרעה הרה ויולדת בבעילה, בא אליה רוכב נחש ועברה את קין, ואחר כך בא אליה אדם ועברה את הבל, שנ' והאדם ידע את חוה אשתו, מה ידע ידע שהיתה מעוברת וראה את דמותו שלא מן התחתונים אלא מן העליונים, ואיתנביאת ואמרה קניתי איש לה', ר' מיאשה אומר נולד קין ואשתו תואמות עמו, אמר לו ר' שמעון והלא כתי' איש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו, אלא מתוך דברים דע

107

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה יא

 ה' [וגו'] (שם /שופטים ה'/), חסד גדול עשה הקב"ה שפיזר את ישראל בין אומות העולם.מעשה בהגמון אחד ור' יהודה הנשיא שהיו אוכלין ושותין, וכשהיטיבו את ליבם אמר לו אותו הגמון לר' יהודה הנשיא, אנו רחמנים יותר מכם, כשניתן לכם רשות על אדום להכריתה לא שיירתם בתוכה אלא מעוברת בלבד, שנאמר כי ששת חדשים ישב שם יואב וכל ישראל עד הכרית כל זכר באדום (מ"א =מלכים א'= י"א ט"ז), שתק ר' יהודה הנשיא ולא אמר לו דבר עמד ויצא לשוק ומסר את הדבר לתלמיד, ובא וישב במקומו, אמר לו, אם רצונך יכנס תלמיד אחד ויאמר לנו דבר ונשמח בו, אמר

108

תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה יז

 אתה עצים למה לך, אמר לי רבי האזין לי עד שאומר לך דבר אחד, כשהייתי חי [אני] וחבירי בפלטרי היינו עוסקים, כשבאנו כאן גזרו עלינו גזר דין שריפה, כשאני מלקט עצים שורפין את חברי, וכשהוא מלקט עצים שורפין אותי, אמרתי לו דינכם עד מתי, אמר לי כשבאתי לכאן הנחתי אשתי מעוברת ויודע אני שזכר הוא, בבקשה ממך הוי זהיר בו משעה שנולד עד שיהיה בן חמש שנים, הוליכהו לבית רבו למקרא, בשעה שהוא אומר ברכו את ה' המבורך מעלין אותי מדינה של גיהנם.

109

משנת רבי אליעזר פרשה א

 צאנכם קחו בקרכם קחו, הייתי אומ' לא נתן להן אלא שלהן בלבד, ת"ל גם, ריבה, מלמד שנתן להן עדרים משלו ומשלשריו, לקיים מה שמשה אמ' גם אתה תתן ביד' זבחים ועולות. כיוצא בדבר אתה אומ' ומתו גם שני'. אלו נאמ' ומתו שניהם, הייתי אומ' [עמוד 13] האשה שנתחייבה מיתה והיא מעוברת ממתינין לה עד שתלד, ת"ל גם, ריבה את הולד למיתה, שאין ממתינין לה עד שתלד. אף לרבות כיצד, וירם את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו ויכה את המים ויאמר איה ייי אלהי אליהו אף הוא ויכה את המים ויחצו המים ויעבר. מלמד שנעשה לאלישע נסים בקריעת הירדן יתר מאליהו,

110

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) רות - הוספה

 שכולו ארוך ימים בעולם שכולו יום. ויש אומרים על ידי שראה לשון ר' יהודה הנחתום נתון בפי הכלב, אמר מה אם לשון שיגע בתורה כל ימיו כך, לשון שלא יגע בתורה על אחת כמה וכמה. אמר אין כאן לא מתן שכר ולא תחיית המתים. ויש אומרים על ידי שהיתה אמו מעוברת ועברה על בתי ע"ז והריחה ונתנו לה מאותו המין ואכלה והיה מפעפע בכריסה כריסה של עכנה, לאחר ימים חלה אלישע בן אביה אתון אמר ליה ולא כאן כתיב (תהלים צ, ג) תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם, עד דכדוכה של נפש, באותה שעה בכה אלישע בן אבויה

1234567891011121314151617181920