מסכת

מסכת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 23425 מקורות עבור מסכת. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

משנה מסכת זבים פרק ד

 

122

משנה מסכת זבים פרק ה

 מטמא משכב ומושב טומאה קלה לטמא אוכלין ומשקין:משנה יב[*] אלו פוסלים את התרומה האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני והשותה משקין טמאין והבא ראשו ורובו במים שאובין וטהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלשה לוגים מים שאובין והספר והידים וטבול יום והאוכלים והכלים שנטמאו במשקים:נשלמה מסכת זבים

123

משנה מסכת חגיגה פרק א

 

124

משנה מסכת חגיגה פרק ב

 

125

משנה מסכת חגיגה פרק ג

 מטבילין את הכלים שהיו במקדש ואומרין להם הזהרו שלא תגעו בשלחן ובמנורה ותטמאוהו כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים שאם נטמאו הראשונים יביאו שניים תחתיהן כל הכלים שהיו במקדש טעונין טבילה חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחשת מפני שהן כקרקע דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים מפני שהן מצופין:נשלמה מסכת חגיגה

126

משנה מסכת חולין פרק א

 

127

משנה מסכת חולין פרק ב

 

128

משנה מסכת חולין פרק ג

 

129

משנה מסכת חולין פרק ד

 

130

משנה מסכת חולין פרק ה

 

1234567891011121314151617181920