מסכתות קטנות מסכת תפילין פרק א

מסכתות קטנות מסכת תפילין פרק א

  

הלכה א
אין כותבין תפילין לא על עורות בהמה טמאה ולא על עורות חיה טמאה, אבל כותבין על עורות נבלות ועל עורות טרפות, ואין חוששין שמא עורות לבובין הן.

הלכה ב
נקבה במקום הכתב פסולה, במקום הריוח כשרה, עשאה ווין זיינין, זיינין ווין, כפופין פשוטין, פשוטין כפופין, פתוחין סתומין, סתומין פתוחין, או ששנה אותיותיה, או שכתבה עברית, או שעשאה כמין קמיע, הרי זו פסולה.

הלכה ג
נשים ועבדים וקטנים פטורין מן התפילין. וכל קטן שיודע לשמור את תפיליו חייב בתפילין. ומעשה בטבי עבדו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.