מסכתות קטנות מסכת מזוזה פרק א

מסכתות קטנות מסכת מזוזה פרק א

  

הלכה א
אין כותבין מזוזות לא על עורות בהמה טמאה ולא על עורות חיה טמאה, אבל כותבין על עורות נבלות ועל עורות טרפות, ואין חוששין שמא עורות לבובין הן.

הלכה ב
צריך להניח שיטה אחת לכל צד כדברי רבי שמעון בן אלעזר.

הלכה ג
נקבה במקום הריוח כשרה. עשאה ווין זיינין, זיינין ווין, כפופין פשוטין, פשוטין כפופין, פתוחין סתומין, סתומין פתוחין, או ששנה אותיותיה, או שכתבה עברית, הרי זו פסולה.

הלכה ד
בית התבן, בית העצים, בית האוצר, הרי אלו פטורין. רפת הבקר פט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.