מסייע

מסייע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7855 מקורות עבור מסייע. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שעו

 למימר הכין והלא דברים ברורים כשמש דמתניתין תנן שנים אוחזין בסכין ושחט אחד מלמעלה ואחד מלמטה כשרה ור' אלעזר ור' אבא דקא מסיעין ליה [ע"ב] לרב הכין קא מוקמין לה דהני שנים דמתניתין שתי סכינין בידיהם דכדקימא בשתי סכינין ושני בני אדם הוה ליה ודאי כמימרא דרב ור' ירמיה דקא מסייע ליה לשמואל קא מדחי מן הכין ומוקים לה בשנים שאוחזין בסכין אחת, ור' אבא נמי דקא מסייע ליה לשמואל קא מתרינן שמא ידרסו כלומר סכין אחת ושני בני אדם וכיון דקא מוקי לה ר' זירא למתניתין בשתי סכינין ושני בני אדם מי איכא במימריה ספיקא והלא ברור כשמש דלהתירא

182

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקכה

 כ"י ב'.[דף א]... חצי הוצאה מה שהוציא חבירו ויניח קורותיו. אמ' רב הונא סמך לפלגא סמך לכולא. והיכא נמי דקשור למעלה וקשור למטה שניהם זוכין בכותל דאיתמר שתי חצרות זו למעלה מזו אמ' רב כהנא תחתון בונה מכנגדו ועולה ועליון בונה מכנגדו ועולה ורב חסדא אמ' עליון מסייע מלמטה ובונה ותניא כותיה דרב חסדא. ומדתניא כותיה דרב חסדא הילכתא כותיה. הילכך הכותל בין מלמעלה בין מלמטה לשניהם הוא זה שקשור מלמטה לאחד ומלמעלה לאחד דילמא כי דהוו בניין בנין דילהון לא איתרמי להון למילפינון בין מלמעלה בין מלמטה. וכותל [ע"ב] שבין שתי חצרות לאחד מהן יש לו עליו קורות

183

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן יב

 היה מן המוכר, או אם יש עדים בזה, אם הוא חייב להחזיר כל השכר שנטל וכל פירות שאכל, אם מנכין אותו מממונו, אם לאו.; ואם אין הלוקח מודה, ולא נמצאו עדים, אם אמר המוכר ללוקח השבע לי שעיקר התנאי לא היה ממני, אם משביעין אותו אע"פ ששט' התנאי שביד ראובן מסייע לשמעון, או מפני ששטר התנאי מסייע לשמעון לא יהיה חייב שבועה, או אם יש להחרים סתם.; ואם אינו חייב שבועה מפני שטר התנאי, אם המוכר טוען שאין בידו שטר תנאי, אם יהיה שמעון חייב שבועה שלא התנה על עצמו אלא מדעתו ורצונו, ואם רצה שמעון להחרים סתם על מי

184

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן י

 סימן קפ"ט). וששאלת: שני אחין חתומים על שטר ויש עדים כשרים חתומים עמהן, כשר ההוא שטר ומגבינן ביה ממשעבדי או לא.כך פירשו רבותינו (מכות דף ו') בעדות דעל פה הלכה כרבי בשטר הלכה כרבי יוסי דאמר בדיני ממונות תתקיים עדות בשאר, וכדקאמרינן בגט פשוט (בבתא בתרא קס"ב) מסייע ליה לחזקיה דאמר חזקיה מלאהו בקרובים כשר. וכן הלכה. וכך מנהג של שטר שיש עליו קרובים או יש בו לצרף שנים כשרים, כשר ההוא שטר ומגבינן ביה ממשעבדי ככל שטרי כשירי מעלוי. עד הנה. +(ח"מ ל"ו א')+.

185

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קיט

 למעשר כך קובעת לקידוש ילמדנו אדוננו אנא אמר רב שמועה זו והיאך פירושא (וצוה) (נ"א ליתא וצוה) שמצינו בתלמוד ארץ ישראל ביאור כמעט ולהתברר (נ"א ולא התברר) לנו ויש כמו זאת במקומות אחרים באומר שמועה מפי חכם ואין אנו מוציאין אותה כגון הא דאמרינן בפ' גט פשוט (דף קצ"ב ע"ב) מסייע ליה לחזקיה דאמר חזקיה מלאהו בקרובים כשר.והשיב אל יקשה בעיניכם כי הרבה בלא מנין יש בתלמוד שמועות שנאמר בתוך מעשים וגופא דשמעתי' לא נאמרה בדוכתא אחריתי דזמנין דהדרין ואמרין גופא והוו בה וזמנין דשבק לה ומן ההוא דוכתא בלחוד גמרינן לה ולא צריכיתהו לאשכוחא בדוכתא אחריתי ויותר על

186

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אורח חיים סימן קכב

 תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אורח חיים סימן קכב* וששאלתם בעור חמץ במאי, חישינן להא דר' יהודה דאמר (פסחים פ"ב מ"א) אין ביעור חמץ אלא שריפה, אילא.כך ראינו: שאף על פי שר' עקיבא מסייע את ר' יהודה, דקא אמרינן (שם ה סע"א - רע"ב) אמר ראבא שמע מינה מדר' עקיבא תלת, שמע מינה אין ביעור חמץ אילא שריפה וכול' - אפילו הכין אין הלכה כר' יהודה, שהרי הישיבוהו כמה חכמים מדבריו (שם כח רע"א) אשם תלוי וחטאת העוף הבאה על הספיק לדבריך יוכיחו, שהן בלא תותירו ואנו אומרין בשריפה ואתה אומר בקבורה, שתק ונסתלק מטעמו.

187

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) חושן משפט סימן שלג

 כר' ההלכה אי כר' יוסי, דתנן (מכות פ"א מ"ז) על פי שנים עדים יקום דבר, אם מתקיימת העדות בשתים למה פרט לך וכו'.כך פירשו רבותינו: בעדות דעל פה הלכה כר', בשטר הלכה כר' יוסי דאמר בדיני ממונױוװת תתקיים עדותן בשאר, וכדקאמרינן בגט פשוט (ב"ב קסב ע"ב) מסייע ליה לחזקיה דאמר חזקיה מילאהו בקרובין כשר. וכך הלכה וכך מנהג, שכל שטר שיש עליו קרובים, אם יש בו לצרף שנים כשרים, כשר ההוא שטר ומגבינן ביה (ממשעבדא) [ממשעבדי] כשאר כל שטרי כשרי מעליי.

188

רש"י שמות פרשת משפטים פרק כא

 ח) אם רעה בעיני אדניה - שלא נשאה חן בעיניו לכונסה:אשר לא יעדה - שהיה לו ליעדה ולהכניסה לו לאשה, וכסף קנייתה הוא כסף קידושיה. כאן רמז לך הכתוב שמצוה ביעוד ורמז לך שאינה צריכהש קדושין אחרים:והפדה - יתן לה מקום להפדות ולצאת, שאף הוא מסייע בפדיונהת ומה הוא מקום שנותן לה, שמגרע מפדיונה כמספר השנים שעשתה אצלו, כאלו היא שכורה אצלו. כיצד, הרי שקנאה במנה ועשתה אצלו שתי שנים אומרים לו יודע היית שעתידה לצאת לסוף שש, נמצא שקנית עבודת כל שנה ושנה בששית המנה, ועשתה אצלך שתי שנים, הרי שלישית המנה, טול שתי שלישיות המנה ותצא מאצלך:

189

רש"י יחזקאל פרק כג

 פקודים ושרים ושלטונים:וקרואים - שמונ"ץ בלע"ז:(כד) הצן - פירש דונש אחד מכלי המלחמה הוא ואני אומר לשון הקפות מחנות כמו ולצנינים בצדיכם (מדבר /במדבר/ לג) ולמשירין מקפנכון הצן מנחם פירשו כמו צנה וסוחרה אמתו (תהלים צא) ואין דונש מודה לו והתרגום שמתרגם וייתון עלך במאני זיינא מסייע לדונש, הוצן כמו בהוצן ויש משמע הוצן כמו חוצן מן והביאו בניך בחוצן (ישעיה מט) שפירושו זרוע וכן ובאו עליך הוצן (כאן) ועניינו חיל כמו וזרועות הנגב (דניאל י"א) שפירושו וחיילות הנגב:ונתתי לפניהם משפט - מה שעלי לשפוט אעשה אותם שלוחי לעשות המשפט:במשפטיהם - משפט שלא כתבתי בתורתי והוא ממשפטי נימוסיהם ואיזה זה

190

גור אריה בראשית פרשת בראשית - נח פרק ו

 מאדם ועד נח ועשרה דורות מנח ועד אברהם (אבות פ"ה, מ"ב - ג), וזה "צדיק היה":נח היה צריך סעד לסומכו. פירוש על דרך 'בא לטהר מסייעין לו' (שבת קד.), אבל אברהם לא היה צריך לסעד, אלא היה מתחזק בצדקו מאליו. אבל לישנא דקרא "את האלהים התהלך" אינו משמעותו שהקב"ה היה מסייע לו, דלא כתיב זה בקרא, ונראה לי לפי שהיתה השכינה עמו, והיה נח דבק בשכינה, ולפיכך לא בא לידי חטא, וזהו הסעד שעשה לו הקב"ה, שמי שדבק באחד אי אפשר לו לזוז ממנו ולחטוא, וזה "את האלהים התהלך נח". אבל באברהם כתיב (להלן יז, א) "התהלך לפני" שהיה מהלך

1234567891011121314151617181920