מסייע

מסייע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7855 מקורות עבור מסייע. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

משפטי שבועות לרב האי גאון חלק א שער שבועת היסת

 להשבע ולהפטר אלא חייב לשלם שכבר הוחזק כפרן. ואני עתיד לפרשו להבא על שאר הספר (והשער השני) [בשער השנים עשר]. ועדות אלו השני עדיות שאמרנו וכדומה להם אין בהם ממש, והג' וכדומה לה מחייבתו לשלם, כדתנן (שם) עד שיאמרו בפנינו הודה לו שהוא חייב לו מאתים זוז. ואמרו בגמרא (שם) מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב וצריך שיאמר אתם עדי. ואפילו אם לא יעיד הנתבע העדים עליו אלא אמר לפלוני עלי ממון כך וכך בשטר ולא אמר היו עלי עדים חייב ליתן לו כל מה שהודה, כמו שאמרו (כתובות רפי"ב) האומר לחבירו חייב אני לך מנה ר' יוחנן

172

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר תפילה

 לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה +תהלים קמ"ו י'+.קדושה ליחיד. ויאמר שלחני כי עלה השחר, אמר לו וכי גנב אתה או קוביוסתוס אתה, שאתה מתיירא מן השחר. אמר לו לא גנב אני ולא קוביוסתוס אני אלא מלאך אני, ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו. מסייע ליה לרב חננאל אמר רב, דאמר רב חננאל אמר רב שלש כיתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום. אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש. ואחת אומרת קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו. מתיבי, חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה שירצו, ואלו מלאכי השרת

173

שאילתות דרב אחאי פרשת בא שאילתא מד

 אומ' לו כהן בתוך הזמן הזה תנהו לי לא ישמע לו אמר רב ששת שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות.ברם צריך מהו לזבוניה כהן בכור לישראל מי חיישינ' דילמא אתי ליתזולי וזבוניה ליה דסבר כי הווי לי בכור אתניה ליה כי היכי דליזיל ומזבין לי והוה ליה ככהן מסייע אי לא ת"ש בכור מוכרין אותו תם חי ובעל מום חי ושחוט ומקדשין בו את האשה אמר רב חסדא לא שנו אלא מכהן לכהן אבל מכהן לישר' לא מאי טעמ' אמ' רב הונא בריה דרב יהושע מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות מר זוטרא איקלע לבי רב אשי צבת ליה אומצא

174

שאילתות דרב אחאי פרשת בשלח שאילתא מז

 רבי שמעון אומר כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר הדולק בשבת כבתה מותר לטלטלה ואין הלכה כמותו דקא שרי לטלטלה בשבת אבל לא כבת' לא ולא סבירא לן דהילכת' כוותיה בנר שהדליקו בה באותה שבת בין כבתה ובין לא כבתה דקמו להו רבי מאיר ורבי יהודה בחדא שיטתא ורבינא הוה מסייע להו והילכתא כמאן דמקיל דקיימ' לן בכל התורה כולה רבינא לקולא ורב אחא לחומרא והילכתא כרבינ' לקולא.ברם צריך אילו גרוגרות וצימוקים דאסקינן ליבושינהו ויבישו בין השמשות ולא הוה ידע בהון דיבישו והוה מקצאן וקיימון מדעתיה למחר כי ידע בהון דיבישו מי שרי לאכילה אי לא מי אמרינן בתר

175

שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נב

 לא תעבדם ואסור לאדכורי שמיה דע"ז שנ' ושם אלהים אחרים לא תזכירו ותניא ושם אלהים אחרים לא תזכירו שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי אצל ע"ז פלונית ואני אשמור לך אצל ע"ז פלונית ולא ישמע על פיך שלא ידור בשמן ולא יקיים בשמן ולא יגרום לאחרי' שידרו בשמן ושיקיימו בשמן מסייע ליה לשמואל דאמר אסור לעשות שותפות עם גוי שמא נתחייב לו שבוע' ונשבע לו בשם עבודה זרה שלו והתורה אמרה ושם אלהי' אחרים לא תזכירו אלא ליקרי לה בשמא דגנותא דתניא רבי אליעזר אומ' מניין לעוקר עבודה זרה שצריך לשרש אחריה שנאמ' ואבדתם את שמם אמר לו רבי עקיבא

176

שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נה

 שנים עדים שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן ואע"ג דקאי קמיה בית דין ושמע תורגמן מפומיה ואמרי לא אמר כלום עד שיאמ' בפנינו הודה מאי היא אי לאפוקי היכא דאודי בלא אפיה דמלוה הא מרישא שמעת מינה אם אמר הוא אמר לי שאני חייב לו מאתים זוז לא אמר כלום מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב צריך שיאמר אתם עדיי או כי אודי ליה ואמר להו הוו עלי סהדי מילתיה מילתא ואי לא מצי אמר ליה משטה אני בך מילתא בעלמא הוא דאמר.ברם צריך אילו הכא דאודי ליה ואמר להו מלוה הוו עלי סהדי ולווה לא אמר

177

שאילתות דרב אחאי פרשת ויקרא שאילתא סח

 דמולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה.ברם צריך מולייתא מי צריך למימלחיה לבשרא דשדי ביה אי לא מי אמרינן כיון דקאי בגוה כקדירה דמי ואסיר או דילמא כבולעה כך פולטה ת"ש דאמר רבא האי מולייתא שרייא א"ל אביי והא קא בלעא דמא אמ' ליה כבולעה כך פולטה לימא מסייע ליה לרבא דאמר נותן את כרעיו ואת בני מיעיו לתוכו מאי טעמא לאו משום דאמרינן כבולעה כך פולטה לא שני התם כיון דאיכא בית שחיטה דמחלחל מידב דאיב ת"ש הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו קורעו לאחר בישולו ומותר מאי טעמא לאו משום דאמרי' כבולעו כך פולטו שאני לב דשיע

178

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן נו

 לשלם בבא לצאת ידי שמים כי באו עדים אמר רב פטור טעמיה דרב על מאי קא מסמיך ליה על ולקח בעליו ולא ישלם והאי קרא אפקיה רבנן לדרשא אחרינא דתנן כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין מנלן דא' קרא ולקח בעליו ולא ישלם שעליו לשלם לו שבועה הילכך קרא לא מסייע ליה לרב יתיב רב נחמן וקאמר לה להא שמעתא איתביה רב אחא בר מניומי לרב נחמן אמרת נשבע ואחר כך באו עדים פטור והתנן איכן פקדוני ואמר לו אבד משביעך אני וא' אמן והעדים מעידים אותו שאכלו משלם את הקרן ושני רב נחמן אליבא דרב כי תניא בריתא דאישתבע

179

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן פד

 דקתני שליש /שלוש/ לאפוקי מדר' עקי' דא' משיב אבידה הוי ומקשינן אהא דחיתא אי הכי הוה ליה לר' שמע' בן אע' למימר אף זה ישבע ותריצנן אלא לעו' סבר ר' שמע' בן אע' דשנים נמי פטור ואית לר' חייא לדחויי דלא משום הילך קא פטר בשבועה אלא שאני התם דקא מסייע ליה שטרא ולא גמרינן מן הכא הילך פטור אלא כל דכת' בשטרא על לוה לא הרי מודה במקצת הטע' ואי טעין מלוה ה' סלעין ומהנפיק שטרא בב' לא מיחייב שבועה על השלשה אי נמי שניא הא מילתא דשטר שכתוב בו סלעין סתם שכל ממונן שהוא בשטר נכסי לוה משועבדין

180

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שכה

 מפני שחלק מן העליון מסוף גג האכסדרה על העליון התומך את בניינו. ואם יפול התחתון יפול העליון והתחתון גם כן מקרקע הארץ על שניהם לבנותו כמו שאמרו החכמים ז"ל איתמר שתי חצרות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה מכנגדו ועולה ועליון בונה מכנגדו ועולה ורב חסדא אמר עליון מסייע מלמטה ובונה ותניא כואתיה דרב חסדא שתי חצרות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדי ועולה אלא מסייע מלמטה ובונה, ואם יסבב ליורש שמעון דבר כדומה לזה יוכל לעכב עליו. ומה שאומר יורש ראובן שיש לו סימן צינור. מה שנתברר שהיה נמצא בביתו אין ליטלו ממנו אלא

1234567891011121314151617181920