מסייע

מסייע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7855 מקורות עבור מסייע. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

ילקוט שמעוני תורה פרשת בהר

 אמר ליה רב אשי לרב כהנא אלא מעתה שביעית תעלה לו מן המנין דהא איכא תבואה בחוצה לארץ אמר ליה שביעית אפקעתא דמלכא הוא. אלא מעתה [שביעית] לא תעלה לו מן הגירוע אלמה תנן נותן לו סלע ופונדיון לשנה א"ל שאני התם דחזיא למשטחא בה פירי. אמר רבא קרא ומתניתין מסייע לריש לקיש קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, קרא דכתיב כי מספר תבואות הוא מוכר לך, מתניתין דתנן בכור נוטל פי שנים בשדה החוזרת לאביו ביובל ולא תונו איש את עמיתו, כתיב מות וחיים ביד לשון תרגם עקילס מיצטרא ומכירין מות מכאן וחיים מכאן, היתה לפניו גחלת ונפח בה

132

ילקוט שמעוני תורה פרשת במדבר

 חדא זימנא, אלא זר דאותה עבודה, מיתיבי משוער ששורר ומשורר ששיער אינן במיתה אלא באזהרה, תנאי היא דתניא מעשה ברבי יהושע בן חנניא שהלך לסייע בהגפת דלתות אצל ר' יוחנן בן גודגדא אמר ליה בני חזור לאחוריך שאתה מן המשוררין ולא מן השוערין וכו', לא לכ"ע באזהרה קאי, מר סבר מסייע גזרו ביה רבנן ומר סבר לא גזרו ביה רבנן, תנן התם בשלשה מקומות הכהנים שומרים [בבית המקדש] בית אבטינס, ובית הניצוץ, ובית המוקד, מנא ה"מ אמר אביי דא"ק והחונים לפני המשכן וגו', אמרי אין שימור בעלמא אשכחן דבעי, מיהו מתניתין דקתני בשלשה מקומות הכהנים שומרים ואלו כהנים ולוים בהדי

133

ילקוט שמעוני תורה פרשת נשא

 כן עשו מעצמן עשו לא הצריכו שיעשום משה ואהרן, מזכר עד נקבה תשלחו (כתוב ברמז תק"ע). אמר רב קטינא אמר שמואל המכניס טמא שרץ למקדש חייב חטאת, שרץ עצמו פטור, מאי טעמא אמר קרא מזכר עד נקבה תשלחו, מי שיש לו טהרה במקוה, יצא זה שאין לו טהרה במקוה, לימא מסייע ליה מזכר עד נקבה תשלחו, פרט לכלי חרס דברי רבי יוסי הגלילי, מ"ט לאו משום דלית ליה טהרה במקוה, לא, משום שנעשה אב הטומאה, יצא כלי חרס שאינו נעשה אב הטומאה:[רמז תש] רבי יונתן אומר מזכר עד נקבה תשלחו, למה נאמר, לפי שנאמר וישלחו מן המחנה כל צרוע

134

ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס

 קטנה שבהן לא נשאת פחותה מארבעים שנה, איני והאמר רב חסדא נשאת פחותה מבת עשרים יולדת עד ששים, בת עשרים יולדת עד ארבעים, בת ארבעים שוב אינה יולדת אלא מתוך שצדקניות היו נעשה להן נס כיוכבד שילדה בת מאה ושלשים שנה, להלן מנאן הכתוב דרך גדולתן וכאן מנאן דרך חכמתן מסייע ליה לרבי אמי בישיבה הלך אחר חכמה, ובמסיבה הלך אחר הזקנה, אמר רב אשי והוא דמופלג בחכמה והוא דמופלג בזקנה, תנא דבי רבי ישמעאל בנות צלפחד שקולות היו, שנאמר ותהיינה, הויה אחת לכולן. מתלוננין ועדת קרח לא היה להן חלק בארץ, והתניא יהושע וכלב נטלו חלקם לא קשיא מר

135

ילקוט שמעוני תורה פרשת דברים

 חן בעיני, ממחליק לשון זה בלעם שהחליקן בנבואתו וגבה לבן ונפלו בשטים, ד"א מהו אחרי, כביכול משה שהוכיח אותי אחר ישראל והוכיח לישראל אחרי, לישראל אמר אתם חטאתם חטאה גדולה, להקב"ה אמר למה ה' יחרה אפך, מהו למה, אמר לפניו העגל הזה טוב הוא לך לסייע לך, אמר הקב"ה מה מסייע לי, א"ל משה אם אתה מוריד גשמים הוא מוריד טללים, אתה מוצא את הרוחות והוא מוציא את הברקים, אמר לו משה הקב"ה אף אתה טועה בעגל, אמר משה רבש"ע א"כ למה ה' יחרה אפך בעמך, ולישראל אומר אתם חטאתם חטאה גדולה, משל למה הדבר דומה למלך שכעס על אשתו

136

ילקוט שמעוני תורה פרשת עקב

 ואיש לא יעלה עמך מפני כבודן של ישראל משל למלך שנשא אשה וקלקלה והוציאה ובקשה הימנו ונתפייס לה אמר לו אוהבה לך והכנס אותה בפומבי כשם שנטלת אותה, אמר לו לאו שלא ידעו אחרים ויאמרו למה הוציאה ונמצאת מתחרפת, א"ל הקב"ה אתה חוצב ואני כותב שנאמר פסל לך וכתבתי ואני מסייע אותך באצבע כבודי כמו שסמכתיך בים בימיני שנאמר מוליך לימין משה, משל למה הדבר דומה לזהבי שאבד חתנו קוזמין של בתו א"ל אני נתתי קוזמין ואתה אבדת אותה נהיה אני ואתה שותפין אתה מביא את המרגליות ודייקונין ואני מביא את הזהב ועושה אותה, כך אמר הקב"ה למשה אני נתתי

137

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

 גבי הכותל, אמר רב פפא ובמכיר את בעליהן, דיקא נמי דקתני ולא בבגדי צבע של אשה ולא קתני ולא בבגדי צבעונין, ממנה מת, לימא פליגא אדאבוה דשמואל דאמר אמר לי מלאך המות אי לאו דחיישנא ליקרא דברייתא הוה פרענא בית השחיטה כבהמה, דילמא ההוא טיפה מחתכה להו לסימנין, וממנה מסריח מסייע ליה לרבי חנינא בר כהנא דאמר אמרי בי רב הרוצה שלא יסריח מתו יהפכנו על פניו, ת"ר ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי קרי בלילה, מכאן א"ר פנחס בן יאיר תורה מביאה [לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה] לידי

138

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תבוא

 מביא ואינו קורא קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, איתיביה ר' יוחנן לר"ל ולביתך [כו, יא] מלמד [שאדם מביא בכורי אשתו וקורא], שאני התם דכתיב ולביתך, אית דאמרי איתיביה ר"ל לר' יוחנן ולביתך וכו' התם הוא דכתיב ולביתך אבל בעלמא לא, א"ל טעמא דידי נמי מהכא, אמר רבא קרא ומתניתא מסייע לר"ל דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, קרא דכתיב כי מספר תבואות הוא מוכר לך, מתניתא דתניא בכור נוטל פי שנים בשדה החוזרת לאביו ביובל, כיצד מעלין את הבכורים, כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד ולנין ברחובה של עיר ולא היו נכנסין לבתים, ולמשכים היה הממונה אומר קומו

139

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 קדישין מניה אתיין, נפשאן דשאר עמים עעכו"ם מאן אתר הוא, אמר רבי אלעזר מאינון סטרי דמסאבי חולין לון אית לון נשמתין ובגין כך כלהו מסאבין ומסאבין למאן דקרב בהדייהו:ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה וגו' כלהון שאר חיוון אחרנין כל חד וחד כפום זיניה וא"ר אלעזר האי מסייע למה דאמרן נפש חיה אלין ישראל דאינון נפש חיה קדישא עלאה, בהמה ורמש וחיתו ארץ אלין שאר עמין עעכו"ם דלאו אינון נפש חיה אלא (ד"א ערלה) כדקאמרן (מה שחסר כאן עי' בסוף הספר בסי' כ"ה וסי' ל"ח ורעייא מהימנא סי' ל"ח):נעשה אדם בצלמנו כדמותנו דאתכליל בשית סטרין כליל מכלא כגוונא

140

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישלח

 הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו ומסאבא למסאבא קרי דכתיב (שם) וטמא טמא יקרא מאן דאיהו טמא לטמא יקרא כלא אזיל בתר זיניה, אמר רבי יצחק יאות הוא ליעקב דהוה קדישא לומר דאסתאב בלבן ובחרשוי או שבחא הוא דיליה, אמר ליה רבי יוסי אף על גב דקאמר ר' יהודה אנא מסייע לך דהא כתיב (בראשית כ"ז) אנכי עשו בכורך וכי יאות הוא לצדיקא כיעקב למחלף שמיה בשמא דמסאבא אלא אנכי, פסקא טעמא ואמר אנכי מאן דאנא אבל עשו בכורך והא אוקמוה, אוף הכא, ויהי לי שור וחמור לומר לא תשוי לבך ורעותך לההיא ברכתא דבריך לי אבא דאתקיים בי, הוא

1234567891011121314151617181920