מסייע

מסייע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7855 מקורות עבור מסייע. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור פ

 דכתיב וארבע חיון רברבן סלקן מן ימא (דניאל ז ג). ר' פנחס ור' חלקיה בשם ר' סימון אמרו למה לא פירש הנביא בשביל מלכות הרביעית, אלא משה ואסף, משה אמר ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא (ויקרא יא ז), מה החזיר הזה פורש טלפיו ואומר אני טהור, כך עשו הרשע מסייע ליה (כימיה) [בימה] בפרהסיא מה שהוא חומס וגונב וגוזל, ונראין כאלו הן דינין של אמת. אסף אמר יכרסמנה חזיר מיער, אמר ר' פנחס ור' חלקיה בשם ר' סימון מעשה היה בשלטון אחד שדן ביום אחד כשפנין ונואפין ורצחנין, אמר (לסנקוטס) [לסנקליטוס] שלו שלשתן עשיתי בלילה אחת, הוי יכרסמנה חזיר

112

מדרש משלי (בובר) פרשה ח

 תנחומא חייב אדם לתת מזוזות על פתחי ביתו, שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתך (דברים ו ט), [ר' לוי אומר] שתי מזוזות, מזוזה אחת מכאן ומזוזה אחת מכאן, [ר' ישמעאל אומר מזוזה אחת, וחכמים אומרים הלכה כדברי ר' ישמעאל, למה, שאם אדם עושה שתי מזוזות, אינו יודע איזהו עיקר ואיזהו טפל, מסייע ליה לר' ישמעאל דאמר קרא וקשרתם לאות על ידך (שם שם /דברים ו'/ ח), אם כן יעשה אדם שני תפילין תפילין מכאן ותפילין מכאן, אם עשה כן, אינו יודע איזו עיקר ואיזו טפל, אלא ודאי הלכה כדברי ר' ישמעאל, מה מזוזות מזוזה אחת, אף תפילין תפלה אחת, אמר ר'

113

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא פרק ל

 על פי המלאך עשה, שכן דרך האות שיבוא על עשיית המעשה, כמו שעשה משה רבינו במצרים בשחין שזרק פיח כבשן ונעשה שחין, וכן הכנים, וכיוצא בהן, ואלישע שחתך עץ וזרק בתוך המים ויצף הברזל, וכן ביריחו ששם המלך בתוך המים ונמתקו, כך עשה יעקב אבינו על ידי מעשה, והיה המלאך מסייע לו, וילדו כיוצא במקלות, ואם לא יאמינו בזה הדבר, שעל ידי המלאך היה, כל מי שהוא רוצה לעשות כל צאנו לבנים ישים מקלות לבנות בשקתות המים יהיו כן, הלא כלא כלום, אלא ללמדך כי סייעתא מן שמיא היה:סימן ממ) והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל עקוד

114

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויגש - ויחי פרק מז

 שהוא שנה שניה לרעב, וא"ת והרי למעלה מהענין כתוב כי זה שנתים הרעב (לעיל מה ו), וזה המעשה שמכרו המצריים איש שדהו לא היה אלא אחר שבאו אחיו למצרים, יש להשיב שהענין מוקדם ומאוחר, ונאמר שזה המעשה היה בשנה שבא יעקב אבינו ובניו למצרים, ומשבאו נפסק הרעב והתחילו לזרוע, והוא מסייע למה שארז"ל ויברך יעקב את פרעה, אמר לו יהי רצון שיעלה נילוס לרגליך, וכן היה, כי בשנה הראשונה מכרו הכסף והמקנה, ובשניה גם שדותיהם, ומקניהם ואת עצמם, ומכאן ואילך נפסק הרעב והיו זורעין ונותנים חמישית לפרעה, ואם רצונך אמור, כי הכתוב אומר ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר

115

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת תצא

 מעלה עליו הכתוב כאילו זכה שנאמר ושכחת עומר בשדה [וגו'] לגר ליתום ולאלמנה יהיה. ומה מי שלא נתכוין לזכות זכה המתכוין לזכות על אחת כמה וכמה:כי תחבט זיתך. הראשונים היו חובטין זיתיהם והיו נותנין בהם בעין יפה. לא תפאר אחריך. לא תפאר לעני בה. מיכן אמרו כל מסייע לאחד מן העניים או שמניח אחד ואחד אינו מניח הרי זה גוזל את העניים. על זה נאמר (משלי כב) (לא תשיג) [אל תסג] גבול עולם וגו':כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך. מיכן היה ר' אליעזר אומר כרם שכולו עוללות כולו של בעל הבית רבי עקיבא אומר לעניים. אי זה הוא

116

בראשית רבתי פרשת תולדות

 מיניה, כך אבימלך ע"י שלקה על לקיחתו שרה לכך לא לקח את רבקה.כו, כא ויחפרו באר אחרת. מכאן שהצדיקים בורחים מפני התרעומות.כו, כב ויעתק משם. מכאן אתה למד כשהשעה דוחקת אדם ב' פעמים חזקה הוא וצריך לדחות מפניה. ויחפור באר אחרת, מכאן ששנוי המקום מסייע לנדחק.כו, כג ויעל משם באר שבע. למה, שאברהם אבינו עמד שם, אמר שמא זכותו מסייעני.חביבין יסורין שמצילין את האדם ביום הדין שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה (תהלים צ"ד י"ב) למה, להשקיט לו מימי רע (שם י"ג). א"ר לוי זה יום הדין ויום המיתה. רבנין אמרי זה ר"ה ויוה"כ.כז, כב

117

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טז

 בקנה, והוציאו לרה"ר, יכול יהו חייבין, ת"ל בעשותה העושה את כולה ולא העושה מקצתה, בעיגול של דבילה או בקורה והוציאו לרה"ר, ר' יהודה אומר אם לא יכול אחד להוציאו והוציאו שניים חייבין, ואם לאו פטורין, זה יכול וזה אינו יכול, דברי הכל זה שיכול חייב, וזה שאינו יכול הוי ליה מסייע, ומסייע אין בו ממש, וקיי"ל כר' יהודה דהא סתם לן תנא כוותיה, ועוד דהא בתניא אחריתי קאי ר' מאיר כוותיה, דתניא זה יכול וזה יכול ר' מאיר מחייב, ובבא קמא לא קיי"ל כר' מאיר. זה אינו יכול וזה אינו יכול, ר' מאיר ור' יהודה מחייבין, ור' שמעון פוטר, והוה

118

פתרון תורה פרשת אחרי

 אחיך היאך היה נכנס לבית קדש הקד', שלא לקו בניו ונשרפו אילא שנכנסו שלא ברשות, לכך נאמ' אחרי מות, ר' יוסי אומ' לא מתו נדב ואביהוא אילא שהקריבו קרבן שלא ברשות, דכת' בהקריבם אש זרה, ר' עקיבא אומ' בשביל שהקריבו אש זרה, על דעת דר' עקיבה קטרת היתה בלבד, ומקרא מסייע ליה לר' עקיבה, שנ' בהקריבם אש זרה ודיי היתה לפיכך מתו, ר' מאיר אומ' לא מתו אילא שמנעו עצמם מפרייה ורבייה דכת' וימת נדב וג' ומה ת"ל ממדבר מה במדבר מה המדבר אינו מגדיל פירות אף הם לא עשו פירות דכת' ובנים לא היו להם וג', ואם תאמר שלא

119

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 רב יהודה אמר רב הנודר מן המים הבאים מפרת אסור במים שבעולם, דאמר רב יהודה אמר רב כל הנהרות למטה משלשה נהרות ושלשה נהרות למטה מפרת, והא איכא עינתא דמדליין, הני סולמי דפרת נינהו, ר"מ אומר יובל שמו שנאמר ועל יובל ישלח שרשיו וחכמים אומרים פרת שמו שמימיו פרין ורבין, מסייע ליה לשמואל דאמר נהרא מכיפיה מיבריך ופליגא דרב דאמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת רב הונא אמר פרת בפני עצמו כבר בפני עצמו, אומרים לפרת למה אין קולך הולך א"ל מעשי מודיעין אותי אדם נוטע בי נטיעה הוא עולה לשלשים יום זורעין בי זריעה עולה לג' ימים, אומרים

120

ילקוט שמעוני תורה פרשת נח

 במיא דמבולא הה"ד את ארץ לא מטוהרה ולא גושמה ביום זעם, רב ביבי אמר שערי גן עדן נפתחו לה ומשם הביאה אותו ולא היה להביא דבר מעולה כגון קנמון ובלסמון אלא רמז רמזה לו א"ל מרי מר מזה מתחת ידיו של הקב"ה ולא מתוק מתחת ידיך, וייחל עוד [ח, י"ב] מסייע לאומר שלש שבועין, ויהי באחת ות"ר שנה [ח, י"ג] תנינן משפט דור המבול י"ב חדש הא כיצד בשנת ת"ר שנה לחיי נח וגו' וכתיב ויהי הגשם מ' יום ומ' לילה [ז, י"ב] זה מרחשון וכסליו ויגברו המים [ז, י"ח] וגו' הרי טבת ושבט ואדר וניסן ואייר ותנח התבה בחדש

1234567891011121314151617181920