מסייע

מסייע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7855 מקורות עבור מסייע. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ה - ויהי ביום כלות משה

 את נערי בני ישראל ויזבחו שלמים ויעלו עולות (שמות כ"ד ה') אמר לו אין למדין מן התורה שחידוש דבר היה (אף על פי שנה) [על פי שעה], חזקיה בי רבי חייא ויזבחו זבחי שלמים בעורותיהן הקריבו את העולות ולא הפשיטום ולא ניתחום, אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי המקרא מסייע את רבי יוסי בר חנינא ראה מה כתב זאת תורת המנחה (ויקרא ו' ז') היא המנחה אין כתיב כאן זאת תורת האשם (שם /ויקרא/ ז' א') הוא האשם אין כתב כאן אבל כשהוא בא לעולה מה הוא אומר זאת תורת העולה [היא העלה] (שם /ויקרא/ ו' ב') מה הוא

102

מדרש תנחומא (בובר) פרשת נשא

 כל שללה כליל לה' אלהיך (דברים יג יז). אמר ר' יהודה הלוי בר שלום, לימד לישראל, מה שאמר הקב"ה לישראל, ראשית עריסותיכם [חלה תרימו תרומה] (במדבר טו כ), אמר יהושע הואיל וכבשנו אותה תחלה נעשה אותה חלה להקב"ה, נקדיש את כל שללה לגבוה, אמר הקב"ה הואיל וכך עשית הרי קרבנך מסייע את שבטך ודוחה את השבת, שנאמר ביום השביעי נשיא לבני אפרים.[לב] [ביום השביעי נשיא לבני אפרים. אמר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי] זש"ה (כאשר) [באשר] דבר מלך שלטון וגו' שומר מצוה לא ידע דבר רע (קהלת ח ד ה), וכן הוא אומר אמר אלהי ישראל לי דבר

103

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ראה

 אביכן קשוט הוא, דכתיב תתן אמת ליעקב וגו' (מיכה ז כ), א"ל הפריש שבטו של לוי אחד מעשרה לשבטים, לא היה לו להפריש עוד משנים, א"ל את אמרת דאינון תרי עשר, ואנא אמרי דאינון ארבעה עשר, שנאמר אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי (בראשית מח ה), א"ל והא אית ליה מסייע, הוספת קמח הוספת מים, א"ל אין את מודה שהן ארבע אמהות, [יצא מהם ארבעה בכורות], ואין הבכור מתעשר, למה שהוא קודש, ואין קודש מוציא מידי קודש, א"ל טובי אומותיך דאת בגוה, ואל תטוש תורת אמך (משלי ו כ), אומתך, הוא שאמר דוד, לעשות רצונך אלהי חפצתי וגו' (תהלים מ

104

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישלח

 הביא עליו המלאך ורפש עמו ולא הרגו שנאמר ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו זה סמאל שרו של עשו שבקש להרגו שנאמר וירא כי לא יכול לו ונעשה צולע, כיון שלא הרגיש באת עליו צרת דינה שנאמר ותצא דינה, כיון שלא הרגיש באת עליו צרת רחל שנאמר ותמת רחל ותקבר, מסייע ליה לרב שמואל בר נחמן דאמר כל הנודר ואינו משלם גורם לאשתו שתמות שנאמר אם אין לך לשלם וגו' אמר הקב"ה עד מתי יהא הצדיק הזה לוקה ואינו מרגיש באיזה חטא לוקה הריני מודיעו שנאמר ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם, א"ר איבו מהולתך טרשא

105

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נשא

 אסורה בהנאה שנאמר (דברים יג) ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלהיך, א"ר יהודה בר שלום למד לישראל מה שאמר הקב"ה ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה (במדבר טו) לכך אמר יהושע הואיל וכבשנו אותה תחלה נקדיש את כל שללה לגבוה, א"ל הקב"ה וכך עשית חייך הרי קרבנך מסייע את שבטך ודוחה את השבת שנאמר ביום השביעי נשיא לבני אפרים, זש"ה (קהלת ח) באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה שומר מצוה לא ידע דבר רע, וכה"א (ש"ב =שמואל ב'= כג) אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל ביראת אלהים, מי הוא

106

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ראה

 ע"ש כבד את ה' מהונך ממה שחיננך, כבד את ה' מהונך מעשה באחד שהיה כונס יין ושמן ולא היה מוציא מעשרותיו כראוי, ומה עשה לו הקב"ה הכניס בו רוח חזזית ונטל המקל והתחיל משבר בחביות, גער בו בן ביתו, מה עשה לו נטל את המקל ופצעו על ראשו, א"ל הרוח מסייע יתי ואת גער בי, א"ל תן לי את המקל ואני משבר אף אני נתן לו את המקל הוה מתבר איהו חדא חדא הוי מתבר האי תרתי תרתי, מי גרם לו על ידי שלא הוציא מעשרותיו כראוי דא"ר לוי מעשה באדם אחד שהיה מוציא מעשרותיו כראוי והיה לו שדה א'

107

מדרש שמואל (בובר) פרשה ה

 ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים (בראשית ב' ד'). על דעתהון דבית שמאי דאינון אמרין שמים נבראו תחלה ואח"כ נבראת הארץ, [משל] למלך שעשה לו כסא משעשאו עשה אפופוריא שלו, [כך אמר הקדוש ברוך הוא] השמים כסאי והארץ הדום רגלי (ישעי' ס"ו א'), אמר רבי יוסי בר רבי חנינה קרייה מסייע לבית שמאי, אמר רבי חנינה כל מקום שהמקרא מסייע לדברי בית שמאי משם דבית הלל מסלקין אותם, בראשית ברא אלהים וגו' והארץ היתה, הארץ כבר היתה, רבי יוחנן בשם חכמים לברייה שמים קדמו, לשכלול הארץ קדמה, אמר רבי תנחומא אנא אימא טעמא, לברייה שמים קדמו, בראשית ברא אלהים וגו',

108

מדרש שמואל (בובר) פרשה כ

 נצרכה לו, ורבי שמעון בר אבא אמר בנין בית המקדש תבע, ולמה שלשה, אלא אחד הורג ואחד מפנה את ההרוגים, ואחד מכניס את הצלוחית בטהרה, ויסך אותם לה' (ש"ב שם /שמואל ב' כ"ג/), כתוב אחד אומר ויסך, כתוב אחד אומר וינסך (דה"א =דברי הימים א'= י"א י"ז), מאן דאמר ויסך מסייע לרבי חייא רבה, ומאן דאמר וינסך מסייע לבר קפרא.[ב] (הכה) [הנה] הכית את אדום וגו', [למה תתגרה ברעה ונפלת] וגו' (דה"ב =דברי הימים ב'= כ"ה י"ט), אמר רבי חנינא מכאן מאן דמתגרי נפל מן הדין קרייה (הכה) [הנה] הכית את אדום וגו'. ויצא איש הבינים וגו' (ש"א =שמואל

109

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור לא

 פנחס עתיד הקב"ה לעשות פתחון פה לעבודה זרה, להיות מדברת בפני עובדיה, ואומרת להם אוי לכם שהנחתם לחי העולמים, שהוא קונה שמים וארץ, והשתחויתם למי שנאמר עליו פה להם ולא ידברו (תהלים קטו ה). אמר ר' יוחנן כשנגלה הקב"ה בסיני, נתן כח בעבודה זרה והשתחווה לו. אמר רב תחליפא והכתוב מסייע לו לר' יוחנן, שנאמר והשתחוו לו כל אלהים (שם /תהלים/ צז ז), ישתחוו אין כתיב כאן, אלא והשתחוו, שכבר השתחוו לו. ר' יהודה ור' נחמיה, חד אמר מה עבודה זרה נעשית פרקים פרקים, כך עובדיה נעשין פרקים פרקים, תדע לך ראה מה כתיב, וזאת תהיה המגפה אשר יגף ה' [

110

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור עח

 השמילי (יחזקאל כא כא), התאחדי] ד', הימיני ד', השימי ד', השמילי ד', הרי שש עשרה פנים. ויבחר (בשבט) [את שבט] יהודה. רבי הוה יתיב ופשיט כל החופות של בנימין הן, אמר ר' שמעון לר' חייא והכתיב וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר (/תהלים ע"ח/ פסוק סז), אמר ליה ודא מסייע ליה לאביך, מה מאיסה שנאמרה בשבט יוסף, אינה בשבט יוסף אלא בשבט בנימין, [אף בחירה שנאמרה בשבט יהודה אינה אלא בשבט בנימין].[כ] [עח, סט] ויבן כמו רמים מקדשו. מאה אמה כקרני הראם הזה, ויש אומרים לארכו מדדו, ויש אומרים לעיגולו מדדו. ויבן כמו רמים. אל תקרי רמים אלא

1234567891011121314151617181920