מסייע

מסייע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7855 מקורות עבור מסייע. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת בחוקותי פרשה לו

 שמים, משל למלך שבנה פלטין משבנה את התחתונים בנה את העיליונים /העליונים/, דכת' אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים וגו' (ישעיה מח, יג). אמ' ר' חנינה אף הדין קרייא מסיע למה דאמ' בית הלל, לפנים הארץ יסדת ואחרכך ומעשה ידיך שמים (תהלים קב, כו). אמ' ר' יהודה ממקום שהמקרא מסייע לבית שמי משם בית הלל מסלקין אותו. על דעת' דבית שמי דאמ' השמים נבראו תחילה ואחרכך הארץ, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ (בראשית א, א). על דעת' דבית הלל דאמ' הארץ נבראת תחילה ואחר כך השמים, והארץ היתה תהו ובהו (שם /בראשית א'/ ב), כבר היית. ר'

92

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג

 מתן תורה בא יתרו, רב אמר אתפלגות רבי אלעזר ור' יוסי בר חנינא חד אמר קודם מתן תורה בא יתרו ואחרינא אמר לאחר מתן תורה בא יתרו א"ר חמא א"ר חנינא מ"ד קודם מתן תורה בא יתרו כמ"ד שלמים הקריבו ומ"ד לאחר מתן תורה בא יתרו כמ"ד עולות הקריבו, הדא מסייע לרבי יוסי בן חנינא עורי צפון זו עולה שנשחטה בצפון, מהו עורי דבר שהיה ישן ונתעורר ובואי תימן אלו שלמים שהם נשחטים בדרום, מהו ובואי דבר שהוא בא לחדש, רבי אבא בריה דרבי פפי ורבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר אף הדין קריה מסייע ליה לר' יוסי ברבי

93

דברים רבה (וילנא) פרשת דברים פרשה א

 הקב"ה כביכול משה הוכיחני אחר ישראל והוכיח לישראל אחרי, לישראל אמר אתם חטאתם, להקב"ה אמר (שם /שמות/ לב) למה ה' יחרה אפך בעמך, מהו למה, א"ר יצחק בשעה שעשו ישראל את העגל ביקש הקב"ה לכלות שונאיהן של ישראל א"ל משה רבש"ע העגל הזה טוב הוא לסייע לך א"ל הקב"ה מה מסייע לי א"ל משה אם אתה מוריד גשמים הוא מפריח טללים אתה מוציא את הרוחות והוא את הברקים, א"ל הקב"ה אף אתה טועה בעגל אמר לפניו רבש"ע אלא למה ה' יחרה אפך בעמך ולישראל הוא אומר אתם חטאתם חטאה גדולה, א"ר יהודה ב"ר סימון משל למה"ד =למה הדבר דומה= למלך

94

רות רבה (לרנר) פרשה ה

 מפנה את ההרוגים, ואחד מכניס צלוחית בטהרה. ר' הונא בשם רב יוסף אמר, הלכות שבויים נצרכה לו. שמעון בירא אמר, בנין בית המקדש תבע. ויסך אותם לי"י (שם /שמואל ב' כג: ט"ז/) כתב א' אומר ויסך, וכתב אחר אומר וינסך אותם (דהי"א =דברי הימים א'= יא: יח). מאן דאמר ויסך, מסייע לבר קפרא. ומאן דאמר וינסך, מסייע לר' חייא רבא.[ב] ותפל על פניה ותשתחו [ארצה ותאמר מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני] (רות ב: י) מלמד שנתנבאת על עצמה שהוא עתיד להכירה בדרך ארץ.[ג] ויען בעז ויאמר לה הגד הוגד לי (רות ב: יא) שני פעמים הוגד לי בבית,

95

איכה רבה (וילנא) פתיחתות

 ועל שפם יעטה, כיון שגלו ישראל לבין אומות העולם לא היה אחד מהן יכול להוציא דבר תורה מפיו, וטמא טמא יקרא חורבן ראשון וחורבן שני, אמר רבי יוסי בן חלפתא כל מי שהוא יודע כמה שנים עבדו ישראל עבודת כוכבים הוא יודע אימתי בן דוד בא ואית לן תלתא קראי מסייע ליה חדא (הושע ב') ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם, כימי הבעלים, תנינא (זכריה ז') ויהי כאשר קרא ולא שמעו כן יקראו ולא אשמע, תליתאה (ירמיה ה') והיה כי יאמרו תחת מה עשה ה' וגו', ר' יוחנן ור"ל דאמרי תרווייהו, רבי יוחנן אמר יען וביען, מדה כנגד

96

איכה רבה (וילנא) פרשה א

 כשם אלהיה שנא' וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו, ר' יהושע ב"ל אמר צמח שמו, שנא' (זכריה ו') הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח, ר' יודן בשם ר' איבו אמר מנחם שמו שנא' כי רחק ממני מנחם, א"ר חנינא ולא פליגי חושבנא דדין כחושבנא דדין, הוא מנחם הוא צמח, והדא מסייע להדא דר' יודן בשם ר' איבו, עובדא הוה בחד בר נש דהוה קא רדי, געת חדא תורתיה עבר עלוי חד ערבי א"ל מה את א"ל יהודאי אנא א"ל שרי תורך ושרי פדנך, א"ל למה א"ל דבית מקדשון דיהודאי חרב, א"ל מנא ידעת א"ל ידעית מן געייתא דתורך, עד דהוה

97

איכה רבה (בובר) פתיחתא כא

 כיון שגלו ישראל לבין אומות העולם לא היה אחד מהן יכול להוציא דבר תורה מפיו. וטמא טמא יקרא (שם /ויקרא י"ג, מ"ה/). חורבן ראשון וחורבן שני. אמר ר' יוסי בן חלפתא כל מי שהוא יודע כמה שנים עבדו ישראל ע"ז הוא יודע אימתי בן דוד בא. ואית לן תלתא קראי מסייע ליה, חדא ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם (הושע ב טו). תנינא והיה כאשר קרא ולא שמעו כן יקראו ולא אשמע (זכריה ז יג). תליתאי והיה כי (יאמרו) [תאמרו] תחת מה עשה ה' אלהינו לנו את כל אלה ואמרת אליהם כאשר עזבתם אותי וגו' (ירמיה ה יט)

98

איכה רבה (בובר) פרשה א

 ה' צדקנו (ירמיה שם /כ"ג, ו'/). ר' יהושע בן לוי אמר צמח שמו, שנאמר הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח (זכריה ו יב). ר' יודן בשם ר' איבו אמר מנחם שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם. אמר ר' חנינא ולא פליגי חושבנא דדין כחושבנא דדין, הוא מנחם הוא צמח, והדא מסייע להדא דר' יודן בשם ר' איבו.עובדא הוה בחד בר נש דהוה קא רדי, געת הדא תורתיה, עבר עלוי חד ערבי, א"ל מה את, א"ל יהודאי אנא, א"ל שרי תורך ושרי פדנך, א"ל למה, א"ל דבית מקדשין דיהודאי חרב, א"ל מנא ידעת, א"ל ידעית מן געייתא דתורך, עד דהוה

99

קהלת רבה (וילנא) פרשה ג

 ימיך חמש עשרה שנה, אמר להון משלו מוסיפין תדע דהא כתיב (מלכים א' י"ג) הנה בן נולד לבית דוד יאשיה שמו וגו', ועדיין לא בא מנשה לעולם, אמר להון מי כתיב הנה בן נולד לבית דוד משל חזקיהו לא נאמר כן אלא לבית דוד בן משאר מלכות בית דוד, ודא מסייע למה דאמרינן חכימיא רבנן, מעשה באחד מגדולי צפורי שבאתה לו מילה ועלו אנשי עין תאנה לכבדו, ועלה עמהם ר"ש בן חלפתא, כד אתון לפילן אשכחון קל טלייא קיימין מדחכין קומי חדא דרתא חמן לרבי שמעון בן חלפתא עולין ויאה, אמרון לית את זיע מן הכא עד דאת מרקיד לן

100

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא י - עשר תעשר

 אין, דכת' תתן אמת ליעקב (מיכה ז: כ). אמ' ליה הפריש שבטו של לוי אחד מעשרה לשבטים, לא היה לו להפריש עוד לשני', א' ליה את אמ' דאינון תריסר ואנה אמ' דאינון ארבעת עשר, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי (בראשית מח: ה). אמ' ליה והא טבאות והא לית את מסייע לי, אוספת קמח אוסיף מי'. אמ' ליה אין את מודה לי שהיו ארבע אימהות, אמ' ליה הן. א"ל צא מהם ארבע בכורות של ארבע אימהות, שאין הבכור מתעשר, למה, שהוא קודש ואין הקודש מוציא קודש. אמ' ליה טובי אומתך מה אית בגווה. ואל תטוש תורת אמך (משלי שם /ו'/)

1234567891011121314151617181920