מסייע

מסייע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7855 מקורות עבור מסייע. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת פאה פרק ה

 א"ל שליש מה שאתה קוצר שלך מותר בלקט ובשכחה ובפאה ואסור במעשר עני:משנה ו[*] המוכר את שדהו המוכר מותר והלוקח אסור לא ישכור אדם את הפועלים על מנת שילקט בנו אחריו מי שאינו מניח את העניים ללקוט או שהוא מניח את אחד ואחד לא או שהוא מסייע את אחד מהן הרי זה גוזל את העניים על זה נאמר (משלי כב) אל תסג גבול עולים:משנה ז[*] העומר ששכחוהו פועלים ולא שכחו בעל הבית שכחו בעל הבית ולא שכחוהו פועלים עמדו עניים בפניו או שחיפוהו בקש הרי זה אינו שכחה:משנה ח[*] המעמר לכובעות ולכומסאות לחררה ולעמרים אין לו שכחה

2

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לו

 מה היום מאפיל ומאיר אף אפילה שלהן עתידה להאיר: ר"ג אומר הרי הוא אומר למען ירבו ימיכם וימי בניכם (שם י"א כא) ואומר לא יומתו אבות על בנים (שם כ"ד ט"ז) כל זמן שהאב מאריך ימים הבן מאריך ימים. אין האב מאריך ימים אין הבן מאריך ימים. רבי יוסי הגלילי מסייע לר"א ור"ג מסייע לרבי יהושע: שבעה אין להם חלק לעולם הבא ואלו הן. לבלר. וסופר. וטוב שברופאין. ודיין לעירו. וקוסם. חזן. וטבח: שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא ג' מלכים ירבעם. אחאב. מנשה: ד' הדיוטות בלעם. דואג. ואחיתופל. וגיחזי. רבי יהודה אומר מנשה כבר שב שנאמר

3

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טו

 ישמעאל לבודקו, כיון שהרגיש קול פרסותיו של ר' ישמעאל, נטל תכריך של ברכות וזרקן לתוך הספל של מים, בלשון הזה אמר לו, עונש האחרון קשה מן הראשון; אמרו לו מפני מה, אמר להם מפני עיניינות של תורה שכתובין בהן. הלכה ההדא אמרה שהמשנה קודמת למקרא, ודא מסייע לההיא דתני ר' שמעון בן יוחי, דתני ר' שמעון בן יוחאי העוסק במקרא מדה שאינה מדה, העוסק במשנה מדה שמקבלין עליה שכר, העוסק בתלמוד אין לך מדה גדולה מזו, על מנת שקרא ושנה. לעולם הרי רץ אחר המשנה יותר מן התלמוד, ור' יוסי בר' אבין אמר הדתמר עד שלא שיקע בו רבי

4

מסכתות קטנות מסכת סופרים הוספה ב פרק א

 מסכתות קטנות מסכת סופרים הוספה ב פרק א הלכה אאין כותבין ספרים, לא על עור בהמה טמאה, ולא על עור חיה טמאה, ואין תופרין עם גידן, ולא בשערן. הלכה למשה מסיני שכותבין בדיו על גבי העור, והרי המקרא מסייע, ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. הלכה בכותבין על נבילות וטריפות. שאל אחד את ר' יהושע הגרסי, מפני מה אמרו כותבין על עורות נבלות וטריפות, אמר לו אמשול לך, למה הדבר דומה, לשנים שנתחייבו הריגה למלכות, אחד הרגו המלך עצמו, ואחד הרגו אספוקלטור, אי זה מהם משובח, הוי אומר זה

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ג

 שיהא באיספמיא ויחזיק שנה וילכו ויודיעוהו שנה ויבוא לשנה אחרת:[דף ט עמוד ב] גמ' רב אמר בשעת החירום שנו (א"ר חנינה שני ערלה ביניהון). רב אמר אין חזקה לבורח ולא מארץ לארץ שמואל אמר יש חזקה לבורח ויש חזקה מארץ לארץ. אמר רב נחמן בר רב יצחק קרייא מסייע למה דמר שמואל [מלכים ב ח ו] ויתן לה המלך סריס אחד וגומר. אמר רבי לעזר ואפילו שתי אבטיניות כגון שלומי ונבירו והירדן מפסיק בנתיים ועומד שם ורואה אחד המחזיק בשדה ומחזיק בשלו אינה חזקה עד שתהא עמו באותה העיר ובאותה המדינה רב אמר עיקר חזקה הכנסת פירות. לא מודה

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ב

 נזק: גמ' אית תניי תני שקפצו אית תניי תני שנפלו א"ר יוחנן כיני מתניתא שקפצו נפלו לא בדא. כלב שנטל את החררה ריש לקיש אמר במצית את האור על כל שיבולת ושיבולת ר' יוחנן אמר [דף י עמוד ב] נעשה כזורק את החץ ממקום למקום. א"ר יצחק בר טבליי מתניתא מסייע לריש לקיש היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב עבד כפות לו וגדי סמוך לו פטור. אם אומר את שאין כזורק את החץ ממקום למקום על שיבולת הראשונה נתחייב מיתה מיכן והילך תשלומין. א"ר יוסי ואת שמע מינה שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב והוא שהדליק

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביכורים פרק א

 רשות לעולם הא לשעה לא. רבי יונה בשם רבי אימי אפילו לשעה. חייליה דרבי יונה מן הדא היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו. ועצים לא לשעה הן. מה עבד לה רבי יוסי שרשים שדרכן להחליף לעולם מכיון שדרכן להחליף לעולם הן. אמר רבי מנא מילתא דרבי יוחנן מסייע לאבא דאמר רבי יוחנן כולהן משום תורת הגוזלן ירדו להן. וכאן מכיון שנתן לו רשות להבריך אפילו [דף א עמוד ב] לשעה אין זה גוזלן. רבי זריקן בעי קומי רבי זעירה מתני' דרבי דרבי אמר שרשין חיין זה מזה. אמר ליה דברי הכל היא. הכא התורה אמרה [שמות כג

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביכורים פרק ב

 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים שמא יעשה תשובה [דף ז עמוד א] ולא עשה. כהנא שאל לרבי זעירא זר שאכל תרומה אמר ליה בעון מיתה. מן דצלי אמר ליה אני ה' הפסיק הענין. [כהן שאכל תרומה בטומאה במיתה] רבי חייא בשם רבי יוחנן זר שאכל תרומה בעון מיתה. מתניתין מסייע לרבי יוחנן אוכלי תרומה בזדון טהור שאכל טהור וטמא שאכל טמא וטהור שאכל טמא וטמא שאכל טהור בעון מיתה. אוכלי תרומה בכהנים טהור שאכל טהור כמצותו. טהור שאכל טמא בעשה. טמא שאכל טהור וטמא שאכל טמא בלא תעשה. מה חמית מימר טהור שאכל טמא בעשה א"ר בא בר ממל

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ד

 חייא בשם ר' יוחנן ר' שמעון בן חלפתא בשם ר"מ [שמואל א א יב] והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה' מכאן שכל המרבה בתפלה נענה: אימתי הוא נעילה רבנן דקיסרין אמרין איתפלגון רב ור' יוחנן רב אמר בנעילת שערי שמים ור"י אמר בנעילת שערי היכל אמר ר' יודן אנתורדיא מתני' מסייע לר"י בג' פרקים הכהנים נושאים את כפיהם ד' פעמים ביום בשחרית ובמוסף במנחה ובנעילת שערים בתעניות ובמעמדות וביה"כ אית לך מימר נעילת שערי שמים ביום אחוי דאימא דרב אדא הוה צייר גולתיה דרב בצומא רבא א"ל כד תיחמי שמשא בריש דיקלי תיהב לי גולתי דנצלי נעילת שערים מחלפא שיטתיה

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ה

 בשם ר' סימון כקורא תיגר על מדותיו של הקדוש ברוך הוא על קן ציפור הגיעו רחמיך ועל אותו האיש לא הגיעו רחמיך ר' יוסי בשם רבי סימון כנותן קיצבה למדותיו של הקדוש ברוך הוא עד קן ציפור הגיעו רחמיך אית תניי תני על ואית תניי תני עד מאן דמר על מסייע לר' פינחס ומן דמר עד מסייע לרבי יוסי א"ר יוסי בי ר' בון לא עבדין טבות שעושין למדותיו של הקב"ה רחמים ואילין דמתרגמין עמי בני ישראל כמה דאנא רחמן בשמים כך תהוון רחמנין בארעא תורתא או רחילה יתה וית ברה לא תיכסון תרויהון ביומא חד לא עבדין טבאות שהן

1234567891011121314151617181920