מסורה

מסורה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1321 מקורות עבור מסורה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מכילתא דרבי ישמעאל כי תשא - מסכתא דשבתא פרשה א

 דוחה רציחה את העבודה שהיא דוחה שבת, קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה השבת. - רבי יוסי הגלילי אומר, כשהוא אומר, אך את שבתותי תשמורו, אך חלק, ויש שבתות שאתה דוחה, ויש שבתות שאתה שובת. - רבי שמעון בן מנסיא אומר, הרי הוא אומר, ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם, לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורין לשבת. - רבי נתן אומר, הרי הוא אומר, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. כי אות היא ביני וביניכם. ולא ביני ובין אומות העולם. - לדורותיכם. שינהוג הדבר לדורות. לדעת כי אני יי' מקדשכם. למה נאמר, לפי

2

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק לא

 הפסקה (הנפש ההיא מזידה דברי ר' עקיבה) מקרב עמה ועמה שלום.פסוק טו(טו). וביום השביעי שבת שבתון קדש לה' למה נאמר לפי שהוא אומר אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש (ויק' כג ד) יכול כשם שמועדות מסורין לבית דין כך תהא שבת מסורה לבית דין ת"ל ביום השביעי שבת שבתון קדש לה' לשם שבת מסורה ואין שבת מסורה לבית דין כך הוא אומר שבת הוא לה' בכל מושבותיכם. כל העושה מלאכה ביום השבת אפילו מלאכת המשכן. מות יומת שומע אני בכל מיתה ת"ל ויאמר ה' אל משה מות יומת האיש רגום אותו באבנים (במ' טו לה) הוי

3

ספרא צו פרשה יא פרק טז

 ט) ואמר רבי שמעון כל מי שאינו מודה בעבודה אין לו חלק בכהונה, אמר ר' שמעון לא זו בלבד אלא יציקות ובלילות ופתיתות והמליחות והתנופות וההגשות וההקטרות והקמיצות והמליקות וההקבלות וההזאות והשקאות סוטות ועריפת עגלה וטהרת מצורע ונשיאות כפים בפנים ובחוץ ת"ל מבני אהרן כל עבודה שהיא מסורה לבני אהרן.(י) וכן היה רבי שמעון אומר הרי הוא אומר מי גם בכם ויסגור דלתיים אמר ה' צבאות ומנחה לא ארצה מידכם שני דברים המשמשים את הגוף אין נמנעים לעשותן ואין נוטלים עליהם שכר שאומר אדם לחבירו הדליק לי את הנר הזה ואגף לי את הדלת אחריך אין נמנעים לעשותם ואין

4

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צו

 חיה קע"ה שנה יצחק ק"פ ויעקב קמ"ז, לפיכך כתיב בו קריבה, ויקרבו ימי ישראל.ה ויקרא לבנו ליוסף, למה לא קרא לא לראובן ולא ליהודה וראובן הוא הבכור ויהודה הוא המלך והניחן וקרא ליוסף, למה כן, בשביל שהיה סיפק בידו לעשות לפיכך ויקרא לבנו ליוסף, ולפי שהשעה מסורה לו, אל נא תקברני במצרים, בשבילך ירדתי למצרים בשבילך אמרתי אמותה הפעם, ועשית עמדי חסד ואמת, וכי יש חסד של שקר שהוא אמר חסד ואמת למה כן משל הדיוט אומר מית בריה דרחמך טעון, מת רחמך פרוק, אמר לו אם תעשה לי חסד לאחר מיתתי הוא חסד של אמת, אל נא תקברני

5

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ג

 לכל זקני ישראל וגו' ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם אל תשמע ולא תאבה, כיון ששמע לעצת הזקנים מיד (שם /מלכים א' כ'/) ויצא מלך ישראל, ויך את הסוס ואת הרכב וגו', הוי ישראל נמלכים בזקנים, ולכך אמר הקב"ה למשה לך ואספת את זקני ישראל, אמור להם פקוד פקדתי, א"ל מסורה היא בידם מיוסף שבלשון הזה אני גואלם לך אמור להם זה הסימן, מהו פקד פקדתי פקד במצרים פקדתי על הים, פקד להבא פקדתי לשעבר, ואת העשוי לכם במצרים, כלומר אני פוקד על המצריים מה שעושים לכם, כד"א (שמואל א טו) פקדתי את אשר עשה לך עמלק, ואומר אעלה אתכם,

6

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 את השנה שנא' (תהלי' נז) אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי, וכן הוא אומר (ויקרא כג) אלה מועדי ה' מקראי קודש וגו' אתם בין בזמנן בין שלא בזמנן אין לי מועדות אלא אלו, אמר להם הקב"ה לישראל לשעבר היה בידי שנא' (תהלים קד) עשה ירח למועדים אבל מכאן ואילך הרי מסורה בידכם ברשותכם אם אמרתם הן הן אם אמרתם לאו לאו מ"מ יהא החדש הזה לכם, ולא עוד אלא אם בקשתם לעבר את השנה הריני משלים עמכם לכך כתיב החדש הזה לכם.ג ד"א החדש הזה לכם הה"ד (זכריה ד) אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ, א"ר

7

דברים רבה (ליברמן) פרשת ואתחנן

 א"ל, רבש"ע, ממך למדתי, את מחתות האנשי' החטאי' האלה, א"ל אני אמרתי בנפשותם, ולא באבותם, א"ל, רבש"ע, אני יחיד וישר' ס' רבוא, הרבה פעמי' חטאו לפניך ובקשתי עליהם רחמי' ומחלת להם, על ס' רבוא השגחת ועלי אינך משגיח, א"ל אינו דומה גזירת יחיד לגזרת צבור, ועוד עד עכשיו היתה שעה מסורה בידך, ועכשיו אין השעה מסורה בידך, א"ל, רבש"ע עמוד מכסא דין ושב על כסא רחמי' ולא אמות, ועונותי יהיו נמחלין ביסורי' שתביא בגופי ואל תתנני בחבלו של מ"ה =מלאך המות=, אם אתה עושה כך אגיד שבחך לכל באי עולם, כמ"ש דוד לא אמות כי אחיה +תהלים קי"ח י"ז+, אמ'

8

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ואתחנן

 א"ל אני אמרתי בנפשותם (שם /במדבר י"ז/), ולא באבותם, אמר לפניו רבונו של עולם, אני יחיד וישראל ששים רבוא, הרבה פעמים חטאו לפניך, ובקשתי עליהם רחמים, ומחלת להם, על ששים ריבוא השגחת בשבילי, ועלי אין אתה משגיח, א"ל משה אינו דומה גזירת ציבור לגזירת יחיד, ועוד עד עכשיו היתה שעה מסורה בידך, ועכשיו אין שעה מסורה בידך, אמר לפניו רבש"ע עמוד מכסא דין, ושב על כסא רחמים עלי ולא אמות, ועוונותי יהיו נמחלות ביסורין שתבא בגופי, ואל תתנני בחבלו של מלאך המות, ואם אתה עושה כך אגיד שבחך לכל באי עולם, כשם שאמר דוד לא אמות כי אחיה ואספר מעשי

9

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ואתחנן

 במדבר/ יז), אמר ליה הקדוש ברוך הוא אני אמרתי בנפשותם ולא באבותם, אמר לפניו אני יחיד וישראל ששים רבוא הרבה פעמים חטאו לפניך ובקשתי עליהם רחמים ומחלת להם על ששים רבוא השגחת ועלי אין אתה משגיח, אמר ליה משה אין דומה גזרת צבור לגזרת יחיד ועוד עד עכשיו היתה שעה מסורה בידך ומעכשיו אין שעה מסורה בידך, אמר לפניו רבון העולמים עמוד מכסא דין ושב בכסא רחמים עלי ולא אמות ועונותי יהיו נמחלים בייסורין שתביא בגופי ואל תתנני בחבלו של מלאך המות אם אתה עושה כך אגיד שבחך לכל באי עולם כשם שאמר דוד לא אמות כי אחיה וגו' (תהלים

10

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת כי תשא פרק לא

 ביני ובין עובדי כוכבים, אות היא שישראל עבדים להקב"ה: לדעת כי אני ה' מקדשכם. במי שיש בו דעת, יצאו חרש שוטה וקטן שאין בהם דעת: מקדשכם. לעתיד לבא ליום שכולו שבת:סימן ידיד) ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם. א"ר שמעון בן מנסיא השבת מסורה לכם, ואין אתם מסורים לשבת: כי קדש היא לכם. מגיד שהשבת מוספת קדושה לישראל, מה קדושה אומר פלוני בטל ממלאכתו שהוא משמר את השבת, ומעיד שהקב"ה ברא את עולמו בששה ימים ונח בשביעי, וכה"א [ואתם עדי נאם ה' ואני אל (ישעיה מג יב)]: מחלליה מות יומת. מזה בא ללמדנו עונש על לילי שבת,

1234567891011121314151617181920