מניין

מניין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4551 מקורות עבור מניין. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק ג

 הלכה זאצל נחתום הרגיל אצלו ואו' לו תן לי ככר אחד או גלוסקה אחת אצל פטם הרגיל אצלו ואו' לו תן לי גוזל אחד או תרנגולת אחת אצל חנוני הרגיל אצלו ואמ' לו תן לי חמשים אגוזים עשרה ביצים עשרה רמונים ובלבד שלא יאמר לו סכום מניין ר' שמעון בן לעזר או' ובלבד שלא יאמר לו סכום ממכר הלכה חלא יתן אדן לפני בניו ולפני בהמתו לא במדה ולא במשקל ולא במניין אבל קודח בסאה או בתרקב ונותן לפני בהמתו קודח במיניקית ונותן לפני בניו ובלבד שלא יתכוין לכך אמרו עליו על ר' לעזר בר' צדוק ועל אבא

2

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ו הלכה אברכת הזימון מן התורה שנ' ואכלת ושבעת וברכת זו ברכת הזימון את ה' אלהיך זו ברכה ראשנה על הארץ זו ברכת הארץ הטובה זו ירושלם שנא' ההר הטוב הזה והלבנון אשר נתן לך ה' זו הטוב והמטיב מניין שכשם שאתה מברך לאחריו כך מברך לפניו ת"ל אשר נתן לך משעה שנתן לך מניין אף על ההרים ועל הגבעות ת"ל על הארץ מנין אף על התורה ועל המצות ת"ל אשר נתן לך ואו' ואתנה לך את לוחות האבן ר' מאיר או' מנין שכשם שאתה מברך על הטובה כך אתה מברך על הרעה ת"ל

3

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ב

 סופרים הלכה וכהן שקבל עליו כל (מתנות) עבודות כהונה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו הלכה זבן לוי שקבל עליו כל עבודות לויה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו שנאמר המקריב את דם השלמים וג' אין לי אלא זריקות דם והקטר חלבים מניין ליציקות ובלולות תנופות והגשות הקמיצות והקטרות המליקות והקבלות וההזאות והשקאת סוטה ועריפת עגלה וטהרת מצורע ונשיאות כפים מבפנים ומבחוץ ת"ל בני אהרן כל עבודה שהיא בבני אהרן אמ' ר' שמעון יכול אין דוחין אתם אלא ממתנות מקדש בלבד מניין אף ממתנות גבולין ת"ל ראשית דגנך תירושך ויצהרך וג' מפני מה כי בו בחר ה' וג'

4

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ד הלכה אהלוקח ירק מן השוק הרי זה בורר כל היום כולו ואינו חושש משגמר בלבו אסור להחזיר אין יכול מפני שצריך לעשר ולעשר אין יכול מפני שמחוסר מניין וליטול אחד אין יכול שמא יבוא אחר ויטול ונמצא מעשר מן המתוקן על שאינו מתוקן הלכה בהרוצה [להחזיר עלי] ירק ולהקל ממשאו לא ישליך עד שיעשר ר' יוסה או' בודיי אסור ובדמיי מותר הלכה גהמוצא פירות בדרך ונטלן לאכלן ונמלך להצניע לא יצניע עד שיעשר ר' יוסה אומר בודיי אסור ובדמיי מותר הלכה דקנובת ירק שבגנה הרי זו מותרת של בעל הבית

5

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יד

 שמו ושם אביו שמו ושם עירו אבל אמ' אחד יצא מעיר פלני מפשפשין באותה העיר אם לא יצא משם אלא הוא תנשא אשתו הלכה טמעשה בשנים שהיו רצין אחר הגייס ונתלה אחד בזית ופשחו ורדף את הגייס וחזר ואמ' לו חבירו יישר כוחך אריא אמ' לו מניין אתה מכיר בי שני אריא כך אני נקרא בעירי יוחנן בן יונתן אריא דמכפר שחרא לאחר שלשה ימים חלה ומת והשיאו את אשתו הלכה יאין בודקין לעידי נשים בדרישה ובחקירה ר' טרפון ור' עקיבא אומ' בודקין לעידי נשים בדרישה ובחקירה מעשה באחד שבא לפני ר' טרפון להעד לאשה שתנשא אמ' לו

6

תוספתא מסכת יומא (כיפורים) (ליברמן) פרק א

 אני שיהא זה נוטל מחצה שנ' והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו שיהא אהרן שקול כנגד בניו במי דברים אמורים בקדשי מקדש אבל בקדשי הגבול אחד כהן גדול ואחד כהן הדיוט חולקין בשוה הלכה ומצות כהן גדול להיות גדול מאחיו בנוי בכח בעשר בחכמה ובמראה אין לו מניין שיגדלוהו אחיו שנ' והכהן הגדול מאחיו שיגדלוהו אחיו אמרו עליו על פנחס איש חבתה שעלה גורלו להיות כהן גדול והלכו אחריו גזברין ואמרכלין מצאוהו כשהוא חוצב ומילאו עליו את המחצב דינרי זהב אמ' ר' חנינא בן גמליאל לא סתת היה והלא חתנינו היה ומצאוהו כשהוא חורש כמה שנ' באלישע שנים עשר צמדים

7

תוספתא מסכת יומא (כיפורים) (ליברמן) פרק ד

 מצטרפין השותה צר ומורייס פטור ר' לעזר או' השות' מלא לוגמיו חייב הלכה דמי שאחזו בולמוס מאכילין אותו הקל הקל כיצד היו לפניו טבל ושביעית מאכילין אותו שביעית טבל ונבלה מאכילין אותו נבלה נבלה ותרומה מאכילי' אותו תרומה תרומה ושביעית מאכילין אותו שביעית עד שיאורו עיניו מניין היו יודעין שיאורו עיניו כדי שיכיר בין יפה לרע ר' יהודה או' עוברה שהריחה שביעית תוחבין לה בכוש הריחה תרומה תוחבין לה ברוטב הלכה הלא ינעול אדם מנעל מסומר ויטייל בתוך הבית אפי' ממטה למטה ורבן שמעון בן גמליאל מתיר וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומ' אם היו ידיו מלוכלכות

8

תוספתא מסכת נדרים (ליברמן) פרק ד

 היה לבוש צמר וחצר ואמ' קונם צמר עולה עלי אסור ללבוש ומותר לטעון הלכה הקונם ככר זה שני טועם אם אלך למקום פלני למחר אם אכל הרי הוא בלא ילך אם הלך הרי הוא בלא יחל דברו הלכה ואף נדרים שאמרנו מותרין מניין שלא יהא אדם נודר בהן על מנת לבטלן ת"ל לא יחל דברו שלא יעשה דבריו חולין דבר אחר לא יחל דברו שאפי' חכם אין מפר נדרו לעצמו אמ' לו השאילני קרדומך אמ' קרדום שאני קנוי קונם נכסים עלי אם יש לי קרדום בידוע שאין לו קרדום הלכה זהנודר מן הקייץ בגליל וירד לעמקים אע"פ

9

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ג הלכה אהיה ר' מאיר אומ' מניין אתה אומ' שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו שנ' בססאה בשלחה תריבנה אין לי אלא שמדד בסאה מנין מדד בקב וחצי קב תרקב וחצי תרקב רובע וחצי רובע תומן ועוכלה ת"ל כי כל סאון סואן ברעש הרי כאן חשבונות הרבה אין לי אלא דבר הבא במדה מניין שאפי' פרוטות מצטרפות לחשבון גדול ת"ל אחת לאחת למצוא חשבון הלכה בוכן אתה מוצא בסוטה שבמדה שמדדה בה מדדו לה היא עמדה לפניו כדי שתהא נאה לפניו לפיכך כהן מעמידה לפני הכל להראות קלונה שנ' והעמיד הכהן את האשה

10

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ד

 זה הלכה חמשה זכה בעצמות יוסף אף הוא לא נתעסק בו אלא המקום ברוך הוא שנ' ויקבור אותו בגיא וגו' מלמד שהיה מוטל בגפו של שכינה כארבעת מילין מחלקו של ראובן לחלקו של גד שמת בתוך שדה נחלתו של ראובן ונקבר בתוך שדה נחלתו של גד מניין שמת בתוך שדה נחלתו של ראובן שנ' עלה אל הר העברים הזה הר נבו ואין נבו אלא נחלתו של ראובן שנ' ובני ראובן בנו וגו' ואת נבו וגו' ומנין שנקבר בתוך שדה נחלתו של גד שנ' ולגד אמר ברוך מרחיב גד וגו' וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון הלכה ט

1234567891011121314151617181920