מנחת שי ויקרא - מקורות פרק טו

מנחת שי ויקרא - מקורות פרק טו

  

א הרמ"ה: טה"ר.
ב ומכל העוף: בר' ח כ.
ג במ"ג: מ"ג - ד וי' יא מז.
ד במס' נדה: פ"ד מ"א.
ה בגמ': נדה לג ע"א.
ו רש"י: שם, ד"ה והנשא.
ז רבינו שמשון: כלים פ"א מ"ג, ד"ה שהוא מטמא.
ח המזרחי: על אתר, ד"ה וכל הנוגע.
ט והתוספות: נדה לג ע"א, ד"ה והנשא.
י מ"ש בפ' בא: מ"ש שמ' יב ז ('ונתנו על שתי המזוזת').
יא המאירי: מצורע פרשה ד, סו ע"א.
יב הרמ"ה: נש"א.
יג נשא עון ופשע: שמ' לד ז.
יד והנושא אותם: פסוקנו.
טו הסמ"ג: עשין רמ - רמג, רלז ע"ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.