מנחת שי דברים - מקורות פרק כז

מנחת שי דברים - מקורות פרק כז

  

א גדלת, הגדלת וכו': רמ"ה, גד"ל.
ב במנחת כהן: על אתר.
ג במ"ג: מ"ג - ד בר' מא ג.
ד והוא עצמו במפתחות: מנחת כהן, הקדמה, אות ע.
ה והעלית עליו עולת: פסוקנו.
ו מ"ש: בר' מא יח ('עלת שבע').
ז וריקאנטי: בראשית, יט ע"ד.
ח כמ"ש: מ"ש שמ' לט מ ('את קלעי החצר').
ט המאירי: כי תבא, פרשיות הארורים, צה ע"ב (א"ת, על אתר, הביא את תוכן דבריו של המאירי ולא ציטוט מדויק של דבריו. נורצי, שספרו של המאירי לא היה לפניו, ציטט את מה שהביא א"ת).
י בתקון הרמב"ם: הלכות ספר תורה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.