מנחם

מנחם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6839 מקורות עבור מנחם. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כז

 הה"ד (תהלים לו) אדם ובהמה תושיע ה' אדם בזכות בהמה תושיע ה' אמרו ישראל רבש"ע כאדם אנחנו כבהמה תושיענו לפי שאנו נמשכין אחריך כבהמה הה"ד (שיר /השירים/ א) משכני אחריך נרוצה להיכן אנו נמשכין אחריך לג"ע =לגן עדן= הה"ד (תהלים לו) ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם א"ר אלעזר ב"ר מנחם עדנך אין כתיב כאן אלא עדניך מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו עדן בפני עצמו אדם ובהמה תושיע ה' א"ר יצחק משפט אדם ומשפט בהמה שוין משפט אדם (ויקרא יב) וביום השמיני ימול בשר ערלתו משפט בהמה ומיום השמיני והלאה ירצה וגו'.ב ר' תנחומא פתח (איוב מא) מי

82

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה לב

 ח ד"א ויצא בן אשה ישראלית הה"ד (קהלת ד) ושבתי אני ואראה את כל העשוקים דניאל חייטא פתר קרייה בממזרים והנה דמעת העשוקים אבותם של אלו עוברי עבירות ואילין עלוביא מה איכפת להון כך אביו של זה בא על הערוה זה מה חטא ומה איכפ' לו ואין להם מנחם אלא מיד עושקיהם כח מיד סנהדרי גדולה של ישראל שבאה עליהם מכחה של תורה ומרחקתן על שום לא יבא ממזר בקהל ה' ואין להם מנחם אמר הקב"ה עלי לנחמן לפי שבעוה"ז יש בהן פסולת אבל לע"ל אמר זכריה אנא חמיתיה אלו כורסוון כולו דהב נקי הה"ד (זכריה ד) ראיתי והנה מנורת

83

ויקרא רבה (וילנא) פרשת בחקותי פרשה לה

 אל עדותיך אמר דוד רבש"ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך ר' הונא בשם ר' אחא אמר חשבתי מתן שכרן של מצות והפסדן של עבירות ואשיבה רגלי אל עדותיך ר' מנחם חתנא דר' אלעזר בר' אבינא אמר חשבתי מה שכתבת לנו בתורה אם בחקותי תלכו ומה כתיב תמן ונתתי שלום בארץ ואם לא תשמעו לי מה כתיב תמן ויספתי ליסרה אתכם ר' אבא בריה דר' חייא בשם ר' יונתן אמר חשבתי ברכות חשבתי קללות ברכות מאל"ף ועד תי"ו קללות מן

84

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה א

 אלא לשון טומאה, היך מה דאת אמ' כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה (דברים כג, יא), אבל נביאי ישראל בלשון קדושה, בלשון טהרה, בלשון ברור, בלשון שמלאכי שרת מקלסין בו, היך מה דאת אמ' וקרא זה אל זה ואמר (ישעיה ו, ג). אמר ר' אלעזר בן מנחם כת' רחוק י"י מרשעים ותפילת צדיקים ישמע (משלי טו, כט). רחוק י"י מרשעים, אילו נביאי אומות העולם. ותפילת צדיקים ישמע, אילו נביאי ישראל. את מוצא אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא כאדם שבא מארץ רחוקה, היך מה דאת אמר מארץ רחוקה באו אלי מבבל (ישעיה לט, ג)

85

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת צו פרשה ט

 הבא. אראנו בישע אלהים (תהלים שם /נ'/), היום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעולם הבא.[ב] ד"א ושם דרך, אילו מסקלי דרכים. ד"א ושם דרך, אילו סופרין ומשנין ומלמדי תינוקות באמונה. ד"א ושם דרך, אילו חנוונין שהן מוכרין פירות מעושרין לרבים. ר' יוסי בר' יודן בש' ר' מנחם בר' יוסי אילו שמדליקין נירות לרבים. אמ' ר' שמעון בן לקיש אף שאול לא זכה למלכות אלא על ידי שהיה זקינו מדליק נירות לרבים. אמרו מבואות אפילין היו מביתו לבית הכנסת והיה מדליק בהן נירות כדי שיאירו לרבים. כתוב אחד אומר ונר הוליד את קיש (דהי"א =דברי הימים א'= ח, לג)

86

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כז

 י"י, אדם מפני בהמה תושיע י"י. כך אמרו ישראל לפני הקב"ה רבונו שלעולם אדם אנחנו כבהמה תושיענו לפי שאנו נמשכין אחריך, הה"ד משכני אחריך נרוצה (שיה"ש =שיר השירים= א, ד). ולהיכן אנו נמשכין אחריך, לגן עדן, דכתיב ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם (תהלים לו, ט). אמ' ר' לעזר בר מנחם עדנך אין כת' כאן, אלא עדניך, מיכן שכל צדיק וצדיק יש לו עדן בפני עצמו. אמ' ר' יצחק כת' משפט אדם ומשפט בהמה, משפט אדם וביום השמיני ימול (ויקרא יב, ג), ומשפט בהמה ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה (שם /ויקרא/ כב, כז).[ב] מי הקדימני ואשלם (איוב מא,

87

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה לב

 אני ואראה את כל העשוקים (קהלת ד, א). חנינא חייטא פתר קרייה בממזרים. ושבתי אני ואראה את כל העשוקים, אילו הממזרים. והנה דמעת העשוקים (שם /קהלת ד', א'/), אימותיהן שלאילו עברו עבירה ואילין עליביא מרחקין להון. אביו שלזה בא על ערוה זה מה עשה וזה מה איכפת לו. ואין להם מנחם אלא ומיד עושקיהם כוח (שם /קהלת ד', א'/), זה סנהדרין גדולה שלישראל /של ישראל/ שהיא באה עליהן בכוח התורה ומרחקתן, על שם לא יבא ממזר בקהל י"י (דברים כג, ג). ואין להם מנחם (שם /דברים כ"ג, ג'/), אמ' הקב"ה עלי לנחמן. לפי שבעולם הזה יש בהן פסולת אבל לעתיד

88

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת בחוקותי פרשה לה

 דוד לפני הקב"ה רבון העולמים בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני אני הולך, לבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגליי מביאות אותי לבתי כניסיות ולבתי מדרשות, הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך. ר' חונה בש' ר' אחא אמ' חישבתי מתן שכרן שלמצוות והפסידן שלעבירות ואשיבה רגלי אל עדותיך. ר' מנחם חתניה דר' לעזר בר אבינא אמ' חישבתי מה שהכתבתה לנו בתורה אם בחוקותי תלכו (ויקרא כו, ג), מה כת' תמן, ונתתי שלום בארץ (שם /ויקרא כ"ו/ ו). ואם לא תשמעו לי (שם /ויקרא כ"ו/ יד), מה כת' תמן, ויספתי ליסרה אתכם (שם /ויקרא כ"ו/ יח). ר' בא בריה דר'

89

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יא

 כחרב שאם בא מעשה לתוך ידיהם שלא תהא הלכה קורא להם ר' יוסי אומר בשעת הדין הכל נושאים ונותנין בהלכה להוציא את הדין לאמתו והיו רואין כאלו חרב מונחת להן בין ירכותיהן וגיהנם פתוחה לפניהם הוי מפחד בלילות היו מתפחדין היאך להוציא את המעשה כדי להנצל מדינה של גיהנם ר' מנחם חתניה דר' אלעזר בר ר' אבינה אם באה אשה אצלך לבה"מ =לבית המדרש= לשאול לך על הדין או על השאלה תהא רואה אותה כאלו יצאה מירכך לא תתן בה עין ותהא מפחד מדינה של גיהנם הדומה ללילה, הנה מטתו וגו' ר' שמלאי פתר קרייה במשמרות הנה מטתו מטותיו שבטיו

90

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג

 ישעיה יא) והיה ביום ההוא יוסיף ה' וגו' (שם /ישעיהו/ ז) והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר (שם /ישעיהו/ כז) והיה ביום ההוא יתקע וגו' (שם /ישעיהו/ ד) והיה הנשאר בציון והכתיב (ירמיה לח) והיה כאשר נלכדה ירושלים אמר להם אף היא אינה צרה אלא שמחה שבו ביום נולד מנחם ובו ביום נטלו ישראל אפוכי על עונותיהם דאמר ר' שמואל בר נחמן אפוכי שלימה נטלו ישראל על עונותיהם ביום שחרב בהמ"ק =בית המקדש= שנא' (איכה ד) תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך.ו ביום הראשון אמר ר' שמואל בר אבא מהו ביום הראשון מן היום הראשון שברא הקב"ה

1234567891011121314151617181920