מנחם

מנחם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6839 מקורות עבור מנחם. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כג

 זה המרידן, אמר ר' לוי לאשה שאמרה לבעלה ראיתי בחלום שאת מגרשני, אמר לה למה בחלום הא בעלילות, אמר ר' אחא אתם עשיתם עבודה זרה וקראתם לשמכם אף אני אקרא למי הים לשמי ואכלה אותן הרשעים מן העולם, דרש ר' אבהו אוקיינוס גבוה מכל העולם, אמר ליה ר' אלעזר בן מנחם ולא מקרא מלא הוא הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ וגו' (עמוס ה ח, ט ו) אתמהא כזה ששופך מלמעלה למטה, שני פעמים כת' הקורא למי הים כנגד ב' פעמים שעלה הים והציף את העולם, ועד איכן עלה בראשונה ועד איכן עלה בשנייה, ר' יודן ור' אבהו ור'

72

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה מט

 בני יהודה אל יהושע (יהושע יד ו) לפייסו, רבנין אמ' הגשה לתפילה היך דאת אמר ויהי כעלות המנחה ויגש אליהו וגו' (מ"א =מלכים א'= יח לו), אמר ר' לעזר פשט ליה אם למלחמה אני בא אם לפיוס אני בא אם לתפילה אני בא. ר' פינחס ור' לוי ור' יוחנן מש' מנחם דגליא זה שעובר לפני התיבה אין א' לו בוא ועשה אלא בוא וקרב בוא ועשה מלחמתינו בוא ועשה קרבן שלציבור. אמר ר' תנחומא למה התקינו ברכת חמש עשרה שומע תפילה, כנגד אזכרה חמש עשרה שבהבו לי"י בני אלים י"י למבול ישב (תהלים כט י) שהוא כלה הפורענות מלבוא בעולם.

73

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נב

 ותפילת צדיקים ישמע (שם שם /משלי ט"ו/) אילו נביאי ישראל. אמר ר' יוסי בן ביבה אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא בשעה שדרך בני אדם לפרוש אילו מאילו הה"ד בשעיפים מחזיונות לילה (איוב ד יג) ואלי דבר יגנב וגו' (שם שם /איוב ד'/ יב). אמר ר' לעזר בן מנחם רחוק מרשעים י"י אילו נביאי האומות ותפילת צדיקים ישמע אילו נביאי ישראל ואין הקב"ה נגלה על האומות אלא כאדם שבא מרחוק היך דאת אמר מארץ רחוקה באו אלי (ישעיה לט ג), אבל נביאי ישראל מיד וירא (בראשית יח א) ויקרא (ויקרא א א). מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות,

74

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עד

 ואמר קדוש קדוש קדוש י"י צבאות מלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו ג). אמר ר' יוסי אין הקב"ה נגלה לנביאי האומות אלא בשעה שדרך בני אדם לפרוש אילו מאילו הה"ד בסעיפים מחזיונות לילה וגו' (איוב ד יג) ואלי דבר יגנב וגו' (שם שם /איוב ד'/ יב). אמר ר' אלעזר בן מנחם רחוק מרשעים י"י (משלי טו כט) אילו נביאי האומות ותפילת צדיקים ישמע (שם שם /משלי ט"ו/) אילו נביאי ישראל. מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם, ר' חננא ור' סימון ר' חננא אמר למלך ואוהבו שהיו נתונים בטריקלין כל שעה שמבקש לדבר עמו מדבר, ר' סימון אמר למלך שהיה

75

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פה

 חזר אלא להתירו השני, יבמה לפי שהיתה בכלל היתר ונאסרה וחזרה והותרה יכול תחזור להיתירה הראשון תלמוד לומר יבמה יבא עליה (דברים כה ה) מצוה. ר' יוסי בר' חלפותא יבם אשת אחיו, חמש בעילות בעל ודרך הסדין בעל וחמש נטיעות נטע ר' ישמעאל בר' יוסי ר' אלעזר בר' יוסי ר' מנחם בר' יוסי ר' חלפתא בר' יוסי ר' אבדונימוס בר' יוסי, ר' אבדונימוס בר' יוסי הוון עינוי זמורן דמיין לאימיה.(ט י) וידע אונן וגו' דש מבפנים וזורה מבחוץ וימת גם אותו.(יא) [ויאמר יהודה לתמר] וגו' אמר ר' אלעזר אפעלפי שאין נחש יש סימן כי אמר פן ימות גם

76

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צז

 ח לג), לפיכך ויעש לאביו אבל שבעת ימים, ולמה עושין שבעת ימים, כנגד שבעת ימי המשתה. אמ' להם הקב"ה בעולם הזה נצטערתם עם הצדיק הזה ושמרתם לו אבל שבעת ימים, ולעולם הבא אני מחזיר לכם אותו האבל לשמחה שנ' והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם (ירמיה לא יב), וכשם שאני מנחם אתכם כך אני מנחם לציון ולחרבותיה שנ' כי נחם י"י ציון נחם כל חרבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן י"י ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה (ישעיה נא ג).

77

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה קא

 נ (י) [ויעש לאביו אבל שבעת ימים] ולמה עושים שבעה, כנגד שבעה ימי המשתה. אמר להם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה נצטערתם עם הצדיק הזה ושמרתם לו אבל שבעת ימים, לעולם הבא אני מחזיר אותו האבל לשמחה שנא' והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם (ירמיה לא יב), כשם שאני מנחם אתכם, כך אני מנחם לציון ולכל חרבותיה כענין שנאמר כי נחם י"י ציון נחם כל חרבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן י"י ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה (ישעיה נא ג).

78

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יט

 שהוא מיצר, כך כשאדם שמח הלב שמח תחלה שנאמר לב יודע מרת נפשו, וכן דוד אמר (תהלים לח) לבי סחרחר עזבני כחי, ובשמחתי לבי שמח תחלה שנאמר (שם /תהלים/ טז) לכן שמח לבי ויגל כבודי, וכה"א (איכה א) כי רבות אנחותי ולבי דוי, ולעתיד לבא מביא הקב"ה כל האיברים ואינו מנחם תחלה אלא הלב שנא' (הושע ב) ודברתי על לבה, ד"א לב יודע מרת נפשו זו חנה שהרבה היתה מצטערת שנאמר (ש"א =שמואל א'= א) והיא מרת נפש, היא לעצמה כיון שנפקדה לא פקדה האלהים אלא לעצמה שנאמר (משלי יד) ובשמחתו לא יתערב זר, וכתיב (ש"א =שמואל א'= ב) עלץ

79

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה א

 יששכר דכפר מנדי אמר כך יהא שכרן אין לשון ויקר אלא לשון טומאה כמה דתימר (דברים כג) אשר לא יהיה טהור מקרה לילה אבל נביאי ישראל בלשון קדושה בלשון טהרה בלשון ברור בלשון שמלאכי השרת מקלסין בו להקב"ה כמה דתימר (ישעיה ו) וקרא זה אל זה ואמר, א"ר אלעאי בר מנחם כתיב (משלי טו) רחוק ה' מרשעים וכתיב (שם /משלי ט"ו/) ותפלת צדיקים ישמע, רחוק ה' מרשעים אלו נביאי אומות העולם, ותפלת צדיקים ישמע אלו נביאי ישראל, אתה מוצא שאין הקב"ה נגלה על האומות העולם אלא כאדם שבא מארץ רחוקה כמה דתימר (ישעיה לט) מארץ רחוקה באו אלי אבל נביאי

80

ויקרא רבה (וילנא) פרשת צו פרשה ט

 אחר כבוד ד"א זובח תודה יכבדנני רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא כבדני אין כתיב כאן אלא יכבדנני כבדני בעולם הזה יכבדני בעולם הבא, ושם דרך אלו מסלקי דרכים ד"א ושם דרך אלו סופרים ומשנים שהן מלמדין את התינוקות באמונה ד"א ושם דרך ר' יוסי ברבי יהודה בשם רבי מנחם ברבי יוסי אלו חנונין שהן מוכרין פירות מעושרין לרבים ד"א ושם דרך אלו שהן מדליקין נרות כדי להאיר בהם לרבים דאמר רשב"ל שאול לא זכה למלוכה אלא ע"י שהיה זקנו מדליק נרות לרבים אמרו מבואות אפילות היו מביתו לבית המדרש והיה מדליק נרות בהם כדי להאיר בהם לרבים, כתוב

1234567891011121314151617181920