מנחם

מנחם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6839 מקורות עבור מנחם. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כב

 סדר עולם רבה (ליינר) פרק כבשלום בן יבש הרג את זכריהו, ומלך אחריו ירח ימים (בתרצה) [בשמרון], ויעל מנחם בן גדי מתרצה וגו' (מלכים ב טו יד), בשנת שלשים ותשע שנה לעזריה מלך יהודה מלך מנחם בן גדי על ישראל עשר שנים (שם /מלכים ב'/ טו יז), בשנת חמשים שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקחיה בן מנחם וגו' שנתים (שם /מלכים ב'/ טו כג), בשנת חמשים ושתים שנה לעזריה [מלך יהודה] מלך פקח בן רמליהו על ישראל בשמרון עשרים שנה (שם /מלכים ב'/ טו כז), בשנת שתים לפקח [בן רמליהו מלך ישראל] מלך יותם בן עזיהו [מלך יהודה], בן

62

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יז

 יח] ויאמר ה' אלהים לא טוב היות, תנינן בעשרה מאמרות נברא העולם ואלו הן בראשית, ורוח אלהים מרחפת, ויאמר אלהים יהי אור, ויאמר אלהים יהי רקיע, ויאמר אלהים יקוו המים, ויאמר אלהים תדשא הארץ, ויאמר אלהים יהי מאורות, ויאמר אלהים ישרצו המים, ויאמר אלהים תוצא הארץ, ויאמר אלהים נעשה אדם, מנחם בר יוסי מוציא ורוח אלהים מרחפת, ומביא ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם, אמר רבי יעקב בן קורשאי מאמר ניתן לרוח בפני עצמה.ב לא טוב, תני רבי יעקב כל שאין לו אשה שרוי בלא טובה בלא עזר, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא כפרה, בלא טובה, לא טוב

63

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כג

 נמרוד ואמר זה המורדן עלי, אמר רבי לוי לאשה שאמרה לבעלה ראיתי בחלום שאתה מגרשני, א"ל ולמה בחלום הא לך בעלילות, א"ר אחא אתם עשיתם עצמכם עבודת כוכבים וקראתם לשמכם אף אני אקרא למי הים לשמי ואכלה אותן האנשים מן העולם, דרש ר' אבהו אוקינוס גבוה מכל העולם, אר"א בן מנחם והלא מקרא מלא הוא (עמוס ה) הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ ה' שמו אתמהא, כזה שהוא שופך מלמעלן למטן, ב' פעמים כתיב הקורא למי הים, כנגד ב' פעמים שעלה הים והציף את העולם, ועד היכן עלה בראשונה, ועד היכן עלה בשנייה, רבי יודן ורבי אבהו ור"א בשם

64

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כד

 דלא רבין עמיה ומאן דאמר דאינון טבין דלא חכמין יצריה, ד"א אלו תולדות ואין הראשונים תולדות, למה שהן כלין במים דא"ר יהושע בן לוי כל השמות הללו לשון מרדות הן, עירד עורדן אני מן העולם וכו', עד מה לי ללמך ולתולדותיו.ז ר' תנחומא בשם ר"א ורבי מנחם בשם רב אמר כל האומניות אדם הראשון למדם מאי טעמיה (ישעיה מד) וחרשים המה מאדם, מאדם הראשון, רבנן אמרין אפי' סירגולו של ספר אדם הראשון למדו, שנאמר זה ספר הוא וסירגולו, ביום ברא אלהים אדם, הדא מסייעא לההיא דאמר ר"א בן עזריה, שלש פלאים נעשו באותו היום, בו ביום נבראו בו ביום

65

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מא

 בעיצור, מנין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה ת"ל על דבר שרה, על דבר על דבר לגזירה שוה.ג [יג, ב] ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב, הה"ד (תהלים קה) ויוציאם בכסף וזהב וגו', וילך למסעיו, במסעות שהלך בהן חזר, אמר רבי אלעזר ברבי מנחם הלך לפרוע הקפותיו, וגם ללוט ההולך את אברם וגו' ד' דברים טובים היו ללוט בעבור אברם, וילך אברם וגו', וילך אתו לוט, וגם ללוט ההולך את אברם, וישב את כל הרכוש וגם את לוט, ויהי בשחת אלהים וגו' ויזכור אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך וגו', וכנגדו היו בניו צריכים לפרוע

66

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עד

 חיבה בלשון קדושה בלשון שמלאכי השרת מקלסין אותו וקרא זה אל זה ואמר קדוש, רבי יוסי בר חנינא אמר אין הקב"ה נגלה לנביאי עובדי כוכבים אלא בשעה שדרך בני אדם לפרוש אלו מאלו דכתיב (איוב ד) בשעיפים מחזיונות לילה בנפול תרדמה על אנשים ואלי דבר יגונב וגו', א"ר אלעזר ב"ר מנחם (משלי טו) רחוק ה' מרשעים, אלו נביאי עובדי כוכבים, ותפלת צדיקים ישמע, אלו נביאי ישראל, מה בין נביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים, ר' חנינא בר פפא ור' סימון, ר' חנינא בר פפא אמר למלך ואהובו שהיו נתונים בטרקלין כל שעה שהוא מבקש הוא מדבר עם אהובו, (נ"א למלך ואוהבו

67

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פה

 הראשון חזר אלא להתירה השני, יבמה לפי שהיתה בכלל היתר ונאסרה וחזרה והותרה יכול תחזור להתירה הראשון ת"ל יבמה יבא עליה מצוה רבי יוסי בר חלפתא יבם אשת אחיו וחמש בעילות בעל ודרך סדין בעל, ונטע חמש נטיעות בישראל ומאן נינהו, ר' ישמעאל ב"ר יוסי ור' אלעזר ב"ר יוסי ור' מנחם ב"ר יוסי ורבי חלפתא ב"ר יוסי ור' אבדימוס ב"ר יוסי הוין עינוהי זמורן ודמיין לאמיה, וידע אונן, היה דש מפנים וזורה מבחוץ, ויאמר יהודה לתמר כלתו, א"ר אלעזר אע"פ שאין נחש יש סימן כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, רבנן אמרי בית תינוק ואשה, אע"פ שאין נחש יש

68

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה ק

 מזקנים אתבונן.יג [נ, י] ויעש לאביו אבל שבעת ימים, ולמה עושים שבעה כנגד שבעה ימי המשתה א"ל הקב"ה בעוה"ז נצטערתם עם הצדיק הזה ושמרתם לו אבל שבעת ימים לעולם הבא אני מחזיר אותו האבל לשמחה שנאמר (ירמיה לא) והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם כשם שאני מנחם אתכם כך אני מנחם לציון ולכל חרבותיה כענין שנא' (ישעיה נא) כי נחם ה' ציון נחם כל חרבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה' ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה.

69

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה א

 כא), רב הונא בשם רב מתני בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות חלה ומעשרות וביכורים שנ' בראשית וגו', אין ראשית אלא חלה דכת' ראשית עריסותיכם (במדבר טו כ), ואין ראשית אלא מעשר דכת' ראשית דגנך (דברים יח ד), ואין ראשית אלא בכורים דכת' ראשית ביכורי אדמתך (שמות כג יט). ר' מנחם ור' יהושע בן לוי בשם ר' לוי מי שבונה צריך ו' דברים מים ועפר ועצים ואבנים וקנים וברזל, ואם תאמר עשיר הוא ואין צריך קנים, הרי הוא צריך קנה המדה דכת' וקנה המדה בידו (יחזקאל מ ג), התורה אותן שש קדמה קדם ומאז ומעולם ומראש ומלקדמין תריין. פילוסופוס אחד

70

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יז

 שם שם /בראשית א'/ ט), ויאמר אלהים תדשא הארץ (שם שם /בראשית א'/ יא), ויאמר אלהים יהי מאורות (שם שם /בראשית א'/ יד), ויאמר אלהים ישרצו המים (שם שם /בראשית א'/ כ), ויאמר אלהים תוצא הארץ (שם שם /בראשית א'/ כד), ויאמר אלהים נעשה אדם (שם שם /בראשית א'/ כו), מנחם בר יוסי מוציא ורוח אלהים מרחפת על פני המים ומביא ויאמר אלהים לא טוב היות האדם לבדו, אמר ר' יעקב בר קירשאי מאמר ניתן לרוח בפני עצמה.לא טוב תני כל שאין לו אשה שרוי בלא טובה בלא עזר בלא שמחה בלא ברכה בלא כפרה, בלא טובה לא טוב

1234567891011121314151617181920