מנחם

מנחם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6839 מקורות עבור מנחם. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שביעית פרק ד

 אמרה אסור אף במועד כן אשכח תני מלקט אדם עצים ועשבים מתוך שלו את הגס הגס כדרך שהוא מלקט מתוך של חבירו בין דקין בין גסין בשביעית אבל לא במועד אף באבנים כן אשכח תני אף באבנים [דף י עמוד א] הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות רבי יוסי בשם מנחם רבי עקיבא עבד כשיטתיה חמא חד איזמר כרמא א"ל ולית אסור א"ל לעקלין אנא בעי הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות:הלכה במתני' שדה שנתקווצה תיזרע למוצאי שביעית שניטייב' או שנידיירה לא תזרע למוצאי שביעית שדה שניטייבה ב"ש אומרים אין אוכלין פירותיה בשביעית וב"ה אומרים אוכלין ב"ש אומרים

52

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק ז

 זיתים מאביהן חייב משום קוצר למי נצרכה לרבי אליעזר. רבי חייה בשם רבי יוחנן הגורד ראשי כלונסות חייב משום מחתך הממרח את האיספלנית חייב משום ממחק. מחק אות אחת גדולה ויש במקומה כדי לכתוב שתי אותיות חייב. כתב אות אחת גדולה אע"פ שיש במקומה כדי לכתוב שתי אותיות פטור. רבי מנחם בי רבי יוסי אומר זה חומר במוחק מכותב שהמוחק על מנת לתקן חייב והכותב על מנת לקלקל פטור. יש שהוא כותב נקודה אחת וחייב עליה משום כותב ומשום מוחק. יש שהוא מוחק נקודה אחת וחייב עליה משום כותב ומשום מוחק. היך עבידא היה דל"ת ועשאו רי"ש. רי"ש ועשאו דל"ת

53

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יב סוף פרק כ

 אחת כמה וכמה שיענוש למי שיודע.(ח) רבי עקיבא אומר האוכל חלב מביא חטאת בסלע, ספק אכל ספק לא אכל מביא אשם תלוי בשתי סלעים, אם כך ענש הכתוב למי שבא לידו ספק עבירה על אחת כמה וכמה שישלם שכר לעושה מצוה.(ט) רבי מנחם ברבי יוסי אומר הנהנה שוה פרוטה מן הקודש מביא מעילה וחומשה, ומביא אשם בשתי סלעים, צא וחשוב כמה פרוטות בשתי סלעים קרוב לאלפים אם כך ענש הכתוב את השוגג על אחת כמה וכמה שיענש את המזיד.(י) ר' יוסי אומר אם נפשך לידע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא צא ולמד מאדם הקדמוני שלא נצטוה

54

ספרא אמור פרשה יד פרק יט

 להלן נשיאות חטא, מה נשיאות חטא אמור להלן כרת אף כאן כרת.(ז) ונוקב שם ה' מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, יהיו כל העדה כבעלי דבב לו, גר, זה הגר, כגר, לרבות נשי גרים, אזרח זה אזרח, כאזרח, לרבות נשי אזרחים, בנוקבו שם יומת, א"ר מנחם ברבי יוסי להביא את המקלל אביו ואמו שלא יהיה חייב עד שיקללם בשם.

55

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ה

 לכל קדשי בני ישראל בא הכתוב ולימד על התרומה שתהא נוהגת בכל איסי בן עקיבא אומר אם מעשר הקל הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה אינו דין שתהא נוהגת בכל ד"א אם מעשר הקל שאינו נוהג בראשית הגז הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה אינו דין שנוהגת בכל איסי בן מנחם אומר אם מעשר שני שאינו בא אלא משום תלמוד ויראה הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה דין הוא שתהא נוהגת בכל. אשר יקריבו לכהן לו יהיה, ר' ישמעאל אומר וכי תרומה מקריבים לכהן מה ת"ל אשר יקריבו לכהן לפי שהוא אומר ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך (שמות

56

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא י

 עשה בה כל הכלים ככלי חרש: [בכלי חרש, כלי חרש חדש דברי ר' ישמעאל]. ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, מגיד הכתוב שאם לא היה שם עפר מביא עפר ממקום אחר ונותנו למקום מפני שהמקום מקדשו איסי בן עקביה אומר להביא את קרקע בית עולמים איסי בן מנחם אומר אם המטמאו טומאה קלה עשה בה בית המקדש כמשכן סוטה חמורה דין הוא שנעשה בה בית המקדש כמשכן ומה ת"ל ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח. לפי שהוא אומר ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת וגו' (במדבר יט יז) נאמר כאן עפר ונאמר להלן עפר מה עפר האמור כאן עפר על

57

ספרי במדבר פרשת קרח פיסקא קיט

 הכתוב ללמדך שאם רצה לעשותו תרומה על מקום אחר רשאי מיכן אתה דן לתרומה מה אם מעשר הקל הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה דין הוא שתהא נוהגת בכל. ד"א ומה אם מעשר שאינו נוהג בראשית הגז הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה דין הוא שתהא נוהגת בכל. איסי בן מנחם אומר אם מעשר שאינו בא אלא מכח תלמוד ומכח יראה הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה דין הוא שתהא נוהגת בכל: נתתי ללוים לנחלה למה נאמר לפי שהוא אומר ולבני לוי הנה נתתי וגו' אין לי אלא בפני הבית שלא בפני הבית מנין ת"ל לנחלה מה נחלה נוהגת בפני

58

ספרי במדבר פרשת קרח פיסקא קכא

 מכל מעשרותיכם בא הכתוב ולימד על תרומת מעשר שהוא נוהג בכל. איסי בן עקביא אומר אם מעשר הקל הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה דין הוא שתהא נוהגת בכל ד"א אם מעשר שאינו נוהג בראשית הגז הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה אינו דין שתהא נוהגת בכל. איסי בן מנחם אומר אם מעשר שאינו בא אלא מכח יראה ומכח תלמוד הרי הוא נוהג בכל תרומה חמורה דין הוא שתהא נוהגת בכל: ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, מה אהרן חבר אף בניו חברים מיכן אמרו אין נותנים מתנות אלא לחבר. מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת ה' מכל חלבו

59

ספרי במדבר פרשת בלק פיסקא קלא

 אלעזר בן שמוע אומר כשם שאי אפשר לו למסמר לפרוש מן הדלת בלא עץ כך אי אפשר להם לישראל לפרוש מן הפעור בלא נפשות. מעשה במנחם בן גובתא דאריח שהיה מעגיל בחביות ובא עליו שרו של פעור שמט עליו את השפוד וברח והלך לו ובא עליו בלילה שני אמר לו מנחם אף אתה מקללני נתיירא ממנו ואמר לו שוב איני מקללך מעתה. שוב מעשה בסבטיא מאולם שהשכיר את חמורו לאשה גויה כיון שיצתה לפתחה של מדינה אמרה לו המתן עד שתכנס לבית עבודה זרה שלה לאחר שיצתה אמר לה המתיני לי עד שאכנס ואעשה גם אני כדרך שעשיתה אמרה לו

60

מדרש תנאים לדברים פרק יא

 וסופו לצאת למישור בשתים ושלש פסיעות אתם מהלכין בקוצים וסופו לצאת למישור כך אמר להן משה לישראל אתם רואין את הרשעים שמצליחין בעו' הזה כשנים ושלשה ימים הן מצליחין וסופן לידחות באחרונה שנ' (מש' כד כ) כי לא תהיה אחרית לרע ואומ' (קה' ד א) הנה דמעת העשוקים אין להם מנחם ואומ' (מש' ד יט) דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו: ואתם רואין צדיקים שמצטערין בעולם הזה כשנים ושלשה ימים הן מצטערין וסופן לשמוח באחרונה וה"א (דב' ח טז) להיטיבך באחריתך ואומ' (ירמ' כט יא) כי אנכי ידעתי את המחשבות [וגו'] ואומ' (מש' ד יח) ואור' צדיקים כאור נוגה: +[

1234567891011121314151617181920