מנחם

מנחם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6839 מקורות עבור מנחם. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 שגמר אחד מהן משיב שאילת שלום הלכה כגמקום שנהגו לומר ברכת אבלים שלש או' שלש שתים אומ' שתים אחת אומ' אחת הלכה כדמקום שנהגו לומר ברכת אבלים שלש כולל את הראשונה בתחיית המתים וחותם בה מחיה המתים שניה בתנחומי אבלים וחותם בה מנחם עמו בעירו שלישית בגמילות חסדים ואינו חותם המפטיר בבית העולמים אינו חותם הלכה כהשמונה עשרה ברכות שאמרו חכמים כנגד שמנה עשרה אזכרות שבהבו לה' בני אלים כולל של מינים בשל פרושין ושל גרים בשל זקנים ושל דוד בבונה ירושלם אם אמר אלו לעצמן ואילו לעצמן יצא הלכה כועונין אמן אחר ישראל המברך ואין

12

תוספתא מסכת טבול יום (צוקרמאנדל) פרק ב

 יום ואחד שאר כל הטמאות היה נמשך עמו חבור ואם אינו נמשך עמו אינו חבור: הלכה זעיסה שנדמעה או שנתחמצה בשאור של תרומה חייבת בחלה אינו נפסלת בטבול יום דברי ר' מאיר ור' יהודה ור' יוסי ור' שמעון פוסלין: הלכה חאמר ר' מנחם בר' יוסי אמרתי לפני אבא אי אתה מודה במקפא ובחמתה של חולין והשום והשמן של תרומה צף על גביהן שאם נגע טבול יום במקצתו לא פסל אלא מקום מגעו אמר לי זה מין אחד וזה שני מינין: הלכה טירק של תרומה וביצה טרופה נתונה על גביו ונגע טבול יום בביצה כל הסדר העליון חבור

13

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יד

 פרק יד הלכה אהאשה שאמרה גרשני בעלי חלץ לי יבמי נתיבמתי ליבמי ומת הרי זו אין נאמנת כל אילו שאין נאמנות להעידה אף היא אין נאמנת להעידן עד אומ' מת ועד אומ' לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא תנשא ר' מנחם בי ר' יוסה אומ' עד אומ' מת (ועד אומ' לא מת) ונשאת ובא אחר ואמ' לא מת הרי זו לא תצא אבל כתחלה עד אומ' מת ועד אומ' לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת שאע"פ שנשאת תצא אחת אומרת מת ושתים אומרות לא מת הרי שתי נשים כאיש אחד

14

תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק א

 שכינה והן הן קלעים שבמדבר ובשעת מסעות אין בהם משום קדושה ואין חייבין עליהם משם טומאה: הלכה יגוכמה היא כדי להעלות ארוכה רואין אותו כאלו ייחור של תאנה שנפשח ומעורה בקליפה קטנה אם יכול לחיות הימנה טמא ואם לאו טהור: הלכה ידר' מנחם בר' יוסי אומר עירות מוקפות חומה מקודשות מארץ ישראל שמשלחין מתוכו את המצורעים והבית צמות בתוכן לאחר שנים עשר חודש ומסבבין בתוכן המת עד שירצו יצא אין מחזירין אותו וכן הוא אומר וישכב עוזיהו עם אבותיו ויקברו אותו בשדה הקבורה אשר למלכים כי אמרו מצורע הוא וימלוך יותם בנו תחתיו ר' שמעון אומר כשם שאין

15

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ה

 שתי ידות תרומה ואחת חולין ר' יהוד' אומ' מוכרת את התרומה ולוקחת בדמיה חולין רבן שמעון בן גמליאל או' כל מקום שהוזכרו שם תרומה נותן כפול חולין זו משנה ראשונה רבותינו אמרו אין האשה בת ישראל אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה והיבמה עד שתיבעל אם מתה בעלה יורשה אמ' ר' מנחם בן נפח משם ר' ליעזר הקפר מעשה בר' טרפון שקידש שלש מאות נשים להאכילן בתרומה שהיו שני בצרות וכבר שלח יוחנן בן בגבג אצל ר' יהודה בן בתירה לנציבין אמ' לו שמעתי עליך שאתה או' ארוסה בת ישראל המאורסת לכהן אוכלת בתרומה שלח לו ואמ' לו מוחזק הייתי בך

16

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ב

 השמיני כשר למילה וכל הלילה כשר לקצירת העומר ולהקטר חלבים ואיברים זה הכלל כל שמצותו ביום כשר כל היום ודבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה הלכה יאאבל אין חייבין עליהן משם נותר ואין מחשבה פוסלת בהן עד שיעלה עמוד השחר הלכה יבר' מנחם בי ר' יוסה או' בית הכנסת לא יקחו את הרחבה אמ' ר' יהודה במי דברים אמורי' בזמן שלא התנו עמהן פרנסי אותה העיר אבל אם התנו עמהן פרנסי אותה העיר משנין אותה לכל דבר שירצו הלכה יגהעושה תיבה ומטפחות לספר עד שלא נשתמש בהן גבוה רשיי להשתמש בהן הדיוט ומשנשתמש בהן גבוה אין רשיי

17

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק יג

 לעולם הבא שנ' וימח את כל היקום אשר על פני האדמה בעולם הזה וימחו מן הארץ בעולם הבא ר' יהודה בן בתירא אומ' ויאמר י"י לא ידון רוחי באדם לעולם לא ידון ולא רוחי בהם לעולם דבר אחר ויאמר י"י לא ידון אמר המקום אני מחזיר להם רוחם לנדנה ר' מנחם בר' יוסי אומ' לא ידון אמ' המקום איני דן בשעה שאני משלם שכר טוב לצדיקים אבל רוחן של רשעים קשה להן יותר מן הכל שנ' רוחם אש תאכלם: הלכה זדור המגדל אין להם חלק לעולם הבא ואינן חיין לעולם הבא שנ' ויפץ י"י אותם משם על פני כל

18

תוספתא מסכת עדויות (צוקרמאנדל) פרק ג

 ור' פפייס על דף של נחתומין שחיברו במריש או בקורה ושקבעו במסמר שהוא טמא ור' אליעזר מטהר ואם לא קבעו כל צרכו הכל מודים שהוא טמא הם העידו שמעברין את השנה כל אדר שבראשונה היו אומ' עד הפורים עד שבא ר' יהושע ור' פפייס והעידו שכל אדר כשר לעיבור העיד מנחם בן סונגאי שהוצבע על מוסף יורה של שולקי זיתים שהוא טמא ועל של צבעים שהוא טהור שבראשונה היו אומ' חילוף הדברים וכשהושיבוהו בישיבה היו תמיהין עליו הכל אמ' להן כך וכך אם איני ראש לכל הבאים אחריי: הלכה בהעיד ר' יהושע בן פתירה על דם נבילות שהוא טהור

19

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ח

 החמין ובלבד שיחזיר את הפקק למקומו ולא עוד אלא שנוטל את הפקק כדי שיצאו מים וילכו להם ואם בשביל שתינגב אסור הלכה טפוקקין את הביב בסודרין ובכל דבר המיטלטל כדי שלא יציפו המים את האכלים ואת הכלים אין פוקקין את הביב כדי שירדו מים לבור ר' מנחם איש גליא אומ' צנור שעלו בו קוצים וקישושות דורסן ברגל בצינעה כדי שיצאו המים וילכו להם הלכה יחבילה של עצים וסוכה של קוצים שעשאן דלת לפרצה ולחצר אם היו קשורות ותלויות פותחין ונועלין בהן ואם לאו אין פותחין ונועלין בהן אחרים אומ' היתה כבושה באבנים מראשה אחד אין רשיי ליגע בהן

20

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק א

 כלל עוני הכת' מדבר יצא נשיא ומשיח שאינן באין לכלל עוני שקדושתן עולמית: הלכה זבכל טמא מה תל' לומ' דבר ר' עקיבא אומ' להביא את הנגעים שאין טומאה יורדת בהן אלא בדבר שר' עקיבא לא היה דורש כלל ופרט וכלל היה דורש רבויין ומיעוטין שכך למד מנחם איש גם זו ר' נתן אומ' להביא את הכלים שאין טומאה יורדת להן אלא במחשבה אמ' לו מה ראו כלים למחשבה שר' ישמעאל היה דורש ריבויין ומיעוטין והיה דורש כלל ופרט וכלל או נפש אשר תגע בכל דבר טמא כלל או כי יגע בטומאת אדם כלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן

1234567891011121314151617181920