מנחם

מנחם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6839 מקורות עבור מנחם. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת שלח לך

 תו פתח ואמר (ישעיה מ) על הר [דף קעג עמוד ב] גבוה עלי לך מבשרת ציון וגו', על הר גבוה האי ודאי הר העברים אתר דמשה אתקבר, והא אוקמוה דשכינתא תסלק לתמן ותבשר עלמא, אבל כלא איהו, מבשרת ציון דא איהי חפצי בה אתתא דנתן בר דוד אימא איהי דמשיחא מנחם ב"ר עמי"אל ואיהי תיפוק ותבשר ואיהי בכללא דמבשרת ציון קלא ישתמע בעלמא ותרין מלכין יתערון בעלמא לאגחא קרבא ויפוק שמא קדישא על עלמא, מה תבשר ותימא (שם) הנה יי' אלהים בחזק יבא וזרועו מושלה לו הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו, הנה שכרו אתו דקודשא בריך הוא כריז בכל פמליא

182

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 מלכא (ס"א לבא):טחול פתח בוצינא קדישא ואמר (קהלת ד) ואראה את כל העשוקים שנעשו תחת השמש והנה דמעת העשוקים מאן אינון עשוקים אלין ינוקין דאינון בתוקפא דאמהון דסלקין מעלמא ע"י מלאך המות וכי מלאך המות קטיל לון דאיהו עושק אלא הדר ואמר ומיד עושקיהם כח ואין להם מנחם מאן ההוא כח דא הוא דכתיב (בראשית א) יהי מארת ברקיע השמים ודא הוא מארת חסר וא"ו ודא לילית דאיהי ממנא דההוא עושק ואיהי אקרי טחול ואיהי אזלת (משפטים קיד) וחייכא בינוקי ובתר עבדת בהו רוגזא ודמעה למבכי עלייהו טחול לזינא דכבד אזלא דא אברי בשני ודא ברביעי בעובדא דבראשית ובג"ד

183

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחמשא

 חולה בגלותא וכמה אסיין תלמידי חכמים קא משתדלין לגבה בכמה בוסמין וריחין דשושנים תפוחים ואגוזים ורמונים ולא אתחזרת רוחא לגבה בהון בגלותא במרעה דילה ולא דפיקו אתחזרת לגבה עד דייתי רעיא מהימנא רחימו דילה דאתמר ביה הרועה בשושנים ואייתי לה תפוח ושוי לחוטמא וארחא ביה ואשתמודעת לגביה הדא הוא דכתיב מנחם משיב נפשי מיד חזרת רוחא ודפיקו לגבה בההוא זמנא שבחא ליה כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים וכו' ולבתר יעול לגנתא ואפיק מתמן רמונים ויהיב לה מעסיס רמונים ולקט אגוז ותבר [דף עא עמוד א] קליפין ויהיב לה מוחא מלגאו ואיהי אכלה ושתית מעסיס הרמונים ואתסיאת ודא הוא

184

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

 כל הבשמים וכל האילנות שבגן עדן עולים ריחם ומזמרים לפניו דכתיב אז ירננו עצי היער מלפני ה' [דה"א ט"ז]. א"ר שמעון האי יער כד"א אכלתי יערי עם דבשי. וכל הצדיקים כלם נהנין מזיו אספקלריא של מעלה וניזונין ממנו ומזמרין לפני יוצרם בג"ע הה"ד יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו. א"ר מנחם (מי) [מאי] יאכל סלקא דעתין דקב"ה יאכל. לא"ה אלא כמאן דאמר ייתי שולטנא דביתא ויאכל אושפיזא. כך כתיב יבא דודי לגנו כלומר כשיבא דודי לגנו יאכל הממתין לו. ואיזהו פרי מגדיו הם הצדיקים שהם פרי מגדיו של הקב"ה: ת"ר כשמתחיל רוח צפון לנשב כל השמים וכל הרקיעים וחיות הקדש

185

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים

 כד מתחברן ואתגליפו בגלופייהו ברזא דע"ב אתוון גליפין אתעבידו כולהו גופא [חדא] עכ"מ: (אי"ג מצאתי בספרים אחרים האותיות של האלפא ביתא בצורה הזאת /במקור מופיע צורת האותיות/ והמובן אצלי בזה שהאותיות שהם מצד ימין שהם אלף גימל וכו' הם זכרים והצד השמאל שהם בי"ת דלי"ת הם נקבות). (אמ"ז מ"כ אמר מנחם די לונזא"נו אילו היה כן היה ראוי להכניס הנו"ן הכפופה בכלל הנקבות ולא היה ראוי להכניס לה אות שץ ועוד היה ראוי לסדר ץ קודם הקו"ף והשי"ן קודם התי"ו: ובס"א מצאתי כי הץ' והש' הם מן הימניים וכן עיקר נמצא שהם י"ב זכרים וי' נקבות. ובפרשת ויצא עמוד שס"ז

186

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכלא תליתאה נצח

 הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכלא תליתאה נצח[אות טז] איהו נטיל מהאי היכלא, ועאל בהיכלא תליתאה, ותמן כל אנון בני מרעין וכאבין יתיר, וכל אינון דרדקי דבי רבן דלא אשלימו יומין, וכל אינון דעצבין על חרוב בי מקדשא והוו אושדין דמעין, כלהון קיימין בההוא היכלא, ואיהו מנחם לון.

187

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת שמות מאמר ביאת המשיח

 אתר. דאקרי קן צפור, ואיהו אתר דכריז עליה ההוא צפור. דאתער בגנתא דעדן בכל יומא.[אות קט] ובההוא אתר, מרקמן דיוקנין דכל שאר עמין, דאתכנשו עלייהו דישראל לאבאשא לון. עאל בההוא אתר, זקיף עינוי, וחזי אבהן, דעאלין בחרבן בית אלהא, עד דחמי לרחל דדמעהא באנפהא, וקודשא בריך הוא מנחם לה, ולא צביאת לקבלא תנחומין, כמה דאת אמר, מאנה להנחם על בניה. כדין, משיח ארים קליה ובכי, ואזדעזע כל גנתא דעדן, וכל אינון צדיקיא דתמן געו ובכו עמיה.[אות קי] געי ובכי זמנא תניינא, ואזדעזע ההוא רקיע דעל גבי גנתא, אלף וחמש מאה רבוא משריין עלאין, עד דמטי לגו כרסייא עלאה.

188

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 ברא לאתתא אחרא, ומפטפטת ליה וחייכת ליה, בפטפוטא עד דתיתי אמיה. כך עבדא האי רוחא. וזמנין סגיאין, דאיהו שליחא דההיא חייבתא, וקטלא ליה, הדא הוא דכתיב ומיד עושקיהם כח. ולא (דף קי"א ע"ב) כמה דאתון אמרין. אלא ההוא כח דההוא רוחא, ועל דא, תרין זמנין כתיב בהאי קרא, ואין להם מנחם. חד מלילית חייבתא, וחד מההוא רוחא.[אות שכא] אי סבא, השתא אית לך רחימין, ואת משתעי, כמאן דלא חמית אינון מגיחי קרבא, הא כלהו בשלמא עמך. השתא מכאן ולהלאה, לא אעדי מנאי מאני קרבא בדיל לאדכרא שמי.[אות שכב] ההוא חטאת רובץ, קאים על פתחא ככלבא. בזמנא דקלא בתרייתא,

189

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו

 אות רצח] תו פתח ואמר, על הר (דף קע"ג ע"ב) גבוה עלי לך מבשרת ציון וגו'. על הר גבוה, האי ודאי הר העברים, אתר דמשה אתקבר. והא אוקמוה, דשכינתא תסלק לתמן, ותבשר עלמא. אבל כלא איהו, מבשרת ציון, דא איהי חפצי בה, אתתא דנתן בר דוד. אימא איהי דמשיחא, מנחם ב"ר עמיא"ל, ואיהי תיפוק ותבשר, ואיהי בכללא דמבשרת ציון.[אות רצט] קלא ישתמע בעלמא, ותרין מלכין יתערון בעלמא, לאגחא קרבא, ויפוק שמא קדישא על עלמא. מה תבשר ותימא. הנה יי' אלהים בחזק יבא וזרועו מושלה לו. הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו. הנה שכרו אתו, דקב"ה כריז בכל פמליא דלעילא, ויימא

190

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר אברים הפנימים

 ע"כ רעיא מהימנא).[אות תט] טחול, פתח בוצינא קדישא ואמר, ואראה את כל העשוקים שנעשו תחת השמש והנה דמעת העשוקים. מאן אינון עשוקים. אלין ינוקין דאינון בתוקפא דאמהון. דסלקין מעלמא, ע"י מלאך המות. וכי מלאך המות קטיל לון, דאיהו עושק. אלא הדר ואמר, ומיד עושקיהם כח ואין להם מנחם. מאן ההוא כח. דא הוא דכתיב, יהי מארת ברקיע השמים. ודא הוא מארת חסר ואו, ודא לילית, דאיהי ממנא דההוא עושק.[אות תי] ואיהי אקרי טחול, ואיהי אזלת וחייכא בינוקי, ובתר עבדת בהו רוגזא ודמעה, למבכי עלייהו. טחול לזינא דכבד אזלא. דא אברי בשני, ודא ברביעי בעובדא דבראשית. ובג"ד, לית סימנא

1234567891011121314151617181920