מנורה

מנורה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2082 מקורות עבור מנורה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

דברי הימים א פרק כח

 הַלְּשָׁכוֹת סָבִיב לְאֹצְרוֹת בֵּית הָאֱלֹהִים וּלְאֹצְרוֹת הַקֳּדָשִׁים:(יג) וּלְמַחְלְקוֹת הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וּלְכָל מְלֶאכֶת עֲבוֹדַת בֵּית יְקֹוָק וּלְכָל כְּלֵי עֲבוֹדַת בֵּית יְקֹוָק:(יד) לַזָּהָב בַּמִּשְׁקָל לַזָּהָב לְכָל כְּלֵי עֲבוֹדָה וַעֲבוֹדָה לְכֹל כְּלֵי הַכֶּסֶף בְּמִשְׁקָל לְכָל כְּלֵי עֲבוֹדָה וַעֲבוֹדָה:(טו) וּמִשְׁקָל לִמְנֹרוֹת הַזָּהָב וְנֵרֹתֵיהֶם זָהָב בְּמִשְׁקַל מְנוֹרָה וּמְנוֹרָה וְנֵרֹתֶיהָ וְלִמְנֹרוֹת הַכֶּסֶף בְּמִשְׁקָל לִמְנוֹרָה וְנֵרֹתֶיהָ כַּעֲבוֹדַת מְנוֹרָה וּמְנוֹרָה:(טז) וְאֶת הַזָּהָב מִשְׁקָל לְשֻׁלְחֲנוֹת הַמַּעֲרֶכֶת לְשֻׁלְחַן וְשֻׁלְחָן וְכֶסֶף לְשֻׁלְחֲנוֹת הַכָּסֶף:(יז) וְהַמִּזְלָגוֹת וְהַמִּזְרָקוֹת וְהַקְּשָׂוֹת זָהָב טָהוֹר וְלִכְפוֹרֵי הַזָּהָב בְּמִשְׁקָל לִכְפוֹר וּכְפוֹר וְלִכְפוֹרֵי הַכֶּסֶף בְּמִשְׁקָל לִכְפוֹר וּכְפוֹר:(יח) וּלְמִזְבַּח הַקְּטֹרֶת זָהָב מְזֻקָּק בַּמִּשְׁקָל וּלְתַבְנִית הַמֶּרְכָּבָה הַכְּרֻבִים זָהָב לְפֹרְשִׂים וְסֹכְכִים עַל אֲרוֹן בְּרִית יְקֹוָק:(יט) הַכֹּל

2

משנה מסכת כלים פרק יא

 וסימפוניה וחליל של מתכת טמאין ומצופין טהורים סימפוניה אם יש בה בית קבול כנפים בין כך ובין כך טמאה:משנה ז[*] קרן עגולה טמאה ופשוטה טהורה אם היתה מצופית שלה של מתכת טמאה הקב שלה רבי טרפון מטמא וחכמים מטהרין ובשעת חבורן הכל טמא כיוצא בו קני מנורה טהורין הפרח והבסיס טמאים ובשעת חבורן הכל טמא:משנה ח[*] קסדא טמאה ולחיים טהורים אם יש בהן בית קבול מים טמאים כל כלי המלחמה טמאים הכידון הניקון והמגפיין והשריון טמאין כל תכשיטי נשים טמאים עיר של זהב קטליות נזמים וטבעות וטבעת בין שיש לה חותם ובין שאין לה חותם נזמי האף קטלה

3

משנה מסכת מנחות פרק ג

 זה הסדרים והבזיכין מעכבין זה את זה שני מינים שבנזיר שלשה שבפרה ארבעה שבתודה ארבעה שבלולב ארבעה שבמצורע מעכבין זה את זה שבע הזיות שבפרה מעכבות זו את זו שבע הזיות של בין הבדים ושעל הפרוכת ושעל מזבח הזהב מעכבות זו את זו:משנה ז[*] שבעה קני מנורה מעכבין זה את זה שבעה נרותיה מעכבין זה את זה שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן ארבע פרשיות שבתפילין מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן ארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה אחת ר' ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות:

4

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק ב

 עושין לה בשבת עושין לה ביום טוב שוחקין לה כמן וטורפין לה יין ושמן רבן שמעון בן גמליאל או' ובלבד שלא יקרע לה סמרטוטין בתחלה הלכה יבשל בית רבן גמליאל לא היו זוקפין את המנורה בלילי יום טוב ומעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין ברומי ונפלה מנורה בלילי יום טוב ועמד ר' עקיבא וזקפה אמ' לו רבן גמליאל עקיבא מה לך אתה מכניס ראשך בין המחלקות אמ' לו למדתנו אחרי רבים להטות אע"פ שאתה אוסר והן מתירין הלכ' כדברי המרובין ר' יהודה אומ' משם רבן גמליאל מטלטלין את המנורה ביום טוב אבל אין זוקפין אותה הלכה יגשל בית

5

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ח

 דבריו קיימין ר' יוסי או' בסמוך תנאי בית דין הוא הלכה יגהמרבה במעשרות מעשרותיו מתוקנין ופירותיו מקולקלין הממעט במעשרות מעשרותיו מקולקלין ופירותיו מתוקנין הלכה ידקרא שם לשולי חבית לא ישתה מפיה לפיה לא ישתה משוליה מפני שהמשקין מעורבין אבל קורא שם לשולי מנורה ואוכל מפיה לפיה ואוכל משוליה הלכה טוהיו לפניו שתי כלכלות של טבל בזו מאה ובזו מאה נטלה תרומתן מעושרות זו בזו הראשונה מעושרת בשל זו בזו ושל זו בזו אין הראשונה מעושרת נוטל שתי תאינים ושני עישורין ועישורו של עישור הלכה טזמעשרותיהם מעשרות כלכלה בחברתה קורא שם נוטל עשרים תאינים מאיזו שירצה בזו

6

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק א

 פסול בכהנים במה דברים אמורים באהל מועד שבמדבר אבל בבית עולמים אין הלוים נפסלין אלא בקול: הלכה יזכשר בכהן גדול פסול בכהן הדיוט כשר בכהן הדיוט פסול בכהן גדול כשר בבגדי זהב פסול בבגדי לבן כשר בבגדי לבן פסול בבגדי זהב: הלכה יחמנורה אין כשרה אלא מן העשת עשאה מן הגרוטאות פסולה ומשאר מיני מתכות כשרה: הלכה יטחצוצרות אינה כשרה אלא מן הכסף עשאה מן הגרוטאות כשרה משאר מיני מתכות פסולה נמצאת אומר כשר במנורה פסול בחצוצרות כשר בחצוצרות פסול במנורה: הלכה כאויר כלי חרס טמא וגבו טהור אויר כל הכלים טהור וגבו טמא נמצאתה אומר

7

תוספתא מסכת יומא (כיפורים) (ליברמן) פרק ב

 לפנים דברי ר' יהודה ר' יוסה מוסיף אחת לקיום האש ר' מאיר מוסיף אחת לאברים ופרדים שלא נתעכלו מבערב הלכה יבנכנס ומהלך בהיכל עד שנמצא עומד בין מזבח הזהב למנורה המזבח היה לפנים ממנו שלחן נתון בצפון משליש הבית ולפנים משוך מן הכותל שתי אמות ומחצה מנורה כנגדו בדרום משליש הבית ולפנים משוכה מן הכותל שתי אמות ומחצה מזבח הזהב ממוצע בנתים כנגד שני בדי ארון ומשוך כלפי מזרח וכולם היו נתונין מחצי הבית ולפנים מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרכות המבדילות בין הקדש ובין קדש הקדשים וביניהן אמה זהו מקום הדביר שעשה שלמה ר' יוסה או' לא

8

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ב

 חיבור אחד: הלכה ופוקטי שיש בה בית קיבול שמן טמאה בית קיבול נר טהורה ואינו מטמא אלא המשמש את הצורך תמירות שלה של מתכת בין מקבלות בין שאין מקבלות טמאות ושל עץ ושל עצם ושל זכוכית מקבלות טמאות ושאין מקבלות טהורות: הלכה זמנורה שיש בה בית קבול שמן טמאה בית קבול נר טהורה ואינו טמא אלא המשמש את הצורך ומסמר שהוא תולה בו את המשפכים טהור והמשפכין טמאין ואין חבור לו: הלכה חאקונביאות שבמגדלים ושבקינופות והסובין והסיטיון שלהם הרי אלו טהורין שאין עשויין אלא לנוי אונקלי של שידה טמאה ובם היתה באה במדה טהורה: הלכה טאמר

9

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ו

 מארבע למנה שהוא ארבעים בסלע: הלכה זהמסחיט של דלת הרי זה טמא מפני שהוא נותן עליו עד שלא יכלה הראשון נתפרק התחתון טמא העליון טהור ושעורו בטפח ר' יהודה אומר בהן שלש מדות משום ר' עקיבא העשוי לשמש את האדם כגון הסולם את הכלים וכגון הקולב מנורה ואנחותא טהורה העשוי לשמש את האדם ואת משמשי אדם כגון השלחן והטבלי והדלפקי טמאין: הלכה חבית הלגינין ובית הכוסות של עץ שנפחת אחת מהן טהור ואין חיבור לו נפחת השני טהור ואין חבור לו נפחתו שלשתן כולן טהורין ארבעה סלין שבמרחץ שנפחת אחת מהן טהור ואין חבור לו נפחת השני טהור

10

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ב

 הלכה יגהעושה תיבה ומטפחות לספר עד שלא נשתמש בהן גבוה רשיי להשתמש בהן הדיוט ומשנשתמש בהן גבוה אין רשיי להשתמש בהן הדיוט אבל משאיל אדם מטפחתו לספר וחוזר ולוקחה ממנו מטפחות ספרים משנין אותן מספרים לספרים אבל לא לדברים אחרים הלכה ידהעושה מנורה ונר לבית הכנסת עד שלא נשתקע שם הבעלים מהן [אין] רשיי לשנותן לדבר אחר משנשתקע שם הבעלים מהן (אין) רשיי לשנותן לדבר אחר הלכה טויחיד שפסק צדקה בעירו נותנה לעניי עירו בעיר אחרת נותנה לעניי עיר אחרת הפרנסין שפסקו צדקה בעירן נותנה לעניי עירן בעיר אחרת נותנין אותה לעניי עיר אחרת הפוסק צדקה עד

1234567891011121314151617181920