מלקות

מלקות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8945 מקורות עבור מלקות. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן עט

 תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן עטומאן דרמי חוטי (דכינתא) [דכיתנא] ומברך עליהון עובר משום לא תשא +שמות כ, ז+ וחייב מלקות.והיכא דהוה כריך גדיל של ציצית ונפסק החוט אסור לקשרו ולכרכו דקאמרי' בהדיא +מנחות לט, א+ נפסק החוט מעיקרו פסול.

72

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן פא

 לענין גזל ופקדון אמרה תורה ישבע כדי להפס דעת בעלים, אבל העבירה שבועה להפיס מי, הילכך אין נשבעין על העבירה לא כשמודה במקצת ולא בעד אחד.ומי (שנקשר) [שנחשד] בגניבה ואין עליו עדים אבל יש עליו עדים בגניבה אחרת קודם לכן מה עושין לו. כך ראינו שאין עליו מלקות שלא נתנה רשות להלקות אבל בשני עדים (עדים) ואפי' על פי עד אחד אין מלקין אלא גוזרין לפניו בספר תורה ובשופרות.

73

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קמ

 אלא לאו ש"מ דכיתנא כלל לא.נב. ומה ששאלתם ואי אמ' מר לירמי חוטי דכיתנא, מעולם לא אמרו רבנן למרמי חוטי דכיתנא ולא שמענו זאת מעולם, וכל שכן דברוכי אסור, ומאן דרמי חוטי דכתנא ומברך עליהם עובר משום לא תשא +שמות כ, ז והשווה ברכות לג, א+ וחייב מלקות.

74

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קמא

 סדין שרי למעבד ליה ציצית דכיתנא לירמי חוטי דכיתנא, אלא לא[ו] ש"מ מכיתנא כלל לא. וזה ששאלתם לרמי חוטי דכיתנא, מעולם לא אמרו רבנן למרמי חוטי דכיתנא ולא שמענו זאת מעולם וחוטי דכיתנא לא נקראו ציצית מעולם ומאן דרמי חוטי דכיתנא ומברך עליה עובר משום לא תשא וחייב מלקות.ואני אומר כי אילו מצאנו קצת הגאונים מסכימים לזה הרב להטיל חוטי פשתן בטלית פשתן לא היה נכון שנניח המין שבו מצות ציצית לדעת הכל ונקבע דבר שחלקו בו, וכל שכן שלא נמצא אחד מן הגאונים ז"ל וזולתם מי שהתיר זה. והמקום יאיר עינינו במאור תורתו אמן.ר' אפרים ז"ל.

75

תשובות הגאונים - הרכבי סימן פג

 התשובה היותר קרובה אצלי בזה הוא כי משום הכי חפצו לזכרו יותר מכלל חייבי לאוין לרוב מציאותו. ר"ל לרוב רגילות האנשים לעבור עליו יותר משאר [הלאוין] מחמדתם לריוח מטעם זה רצו להזכירו יותר מזולתו והוא הדין לשאר חייבי לאוין. אבל לא כל חייבי לאוין פסולין אלא רק הלאו שחייבין עליו מלקות והוא לאו שיש בו מעשה והנוסף עליו והם נשבע וממר ומקלל את חבירו בשם. כמו שאמרו אמר ר' יוחנן כל עבירות שבתורה לאו שיש בו מעשה לוקין עליו חוץ מנשבע וממר ומקלל את חבירו בשם. ואמרו אודות הפסלות ארבעין בכתפיה וכשר. וזה יוכיח שכל עבירה שחייבין עלי[ה מלקות]

76

תשובות הגאונים - הרכבי סימן פח

 על העריות וכו' ואמרת איך הוא החשד הזה. - התשובה. החשד הזה הוא כשיעידו על אדם שעבר על איסור אחד. ועל ידי זה נעשה חשוד כי כמו שעבר על איסור אחד כן יעבור על איסורים אחרים. ושאלתך אם זה היה בעדים והתראה הלא הוא מחייבי כריתות. אטו חייבי כריתות לאו בני מלקות נינהו והתנן כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתות. ואמרך כי מקושיית רב ששת ארבעין בכתפיה וכשר מוכח כי מי שחייב מלקות אינו פסול אלא כל זמן שחיוב המלקות נשאר עליו אבל כיון שלקה ניטלה ממנו הפסלות וכו'. הנה כוונת ארבעין בכתפיה אינה כמו שחשבת אלא כוונתו [מי שעבר]

77

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קסח

 לחבירו ממזר סופג את הארבעים אין בזה חלוק אם [קרא לחברו] בלשון זאת או בלשון אחרת אם רק היתה כונתו לאסור אותו מלבוא בקהל. אבל אם היתה כוונתו לייחס אליו העזות. כמו שהוא מנהג הזקנים כשיראו בחור עז פנים יקראוהו זנימי [אסופי, נכרי] בהוראת חצוף. על כגון זה אינו חייב מלקות. ואודות הסייג בזה וזולתו כבר קדם דברנו:

78

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן מד

 דאשתבע אין פשוטן של דברים לעבור על המצוה אלא כיון דקאתי לידי לעבור את המצוה הרי באה השבועה לידי שוא. ואי ודאי הוה בדעתיה בעידנא דאשתבע דלית ליה לשלומי וכמה דלא משלם מחייב בשאר כסות ועונה ואעפ"כ משתבע דלא עביד מאי דמחייב הרי זו שבועת שוא מעיקרה שחייבין על זדונה מלקות ארבעים ושרי לאוכלה ולאשקוייה ולכסויה ולמיקם בעונתה וא"צ התרת חכם. אבל אי לא הוין מילין אילין בדעתיה בעידן שבועתו אלא כסבור היה שיכול לעמוד בשבועתו ולבסוף אגלאי ליה דלא יכול, או דחשב דאית ליה שיעור כתובתה וכדחפש במיליה לא אשכח. או דחשב דיכיל לגרשה ולמהוי כתובתה עליה בהלואה וחוב

79

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן עא

 לו ומותר לצאת בה. וכן אשה שאין עליה חותם תכשיט הוא לה ומותרת לצאת בה אלא ששניהם אסורים ומשום גזרה דרבא דשמעינן מתירוצא דרב (שבת סב א) טבעת שיש עליה חותם לאיש לא יצא שמא יתננה לאשתו וטבעת שאין עליה חותם לא תצא שמא יתננה לבעלה ואם יצאו אין עליהן מלקות מדאורייתא אלא מכת מרדות מדרבנן משום גזרה דרבא. ולחצר מותר לצאת בהן בשבת בין אשה כשאין עליה חותם בין איש כשיש עליה חותם ואע"ג דאמר רב יהודה אמר רב כל שאסרו חכמים וכו' וכן הלכה הני מילי במאי דאסרי רבנן לגמרי אבל טבעת בין דאיש בין דאישה משום גזרה

80

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן עה

 תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן עהמי שיצא חוץ לתחום בשבת במזיד מלקין ליה דתני ר' חייא (עירובין יז ב) מלקין על עירובי תחומין דבר תורה דכתיב אל יצא איש ממקומו ביום השביעי ומי שחלל שבת בזמן הזה במזיד בדין הוא דלא מלקינן ליה דכי אמרי' דחייב מלקות בחייבי לאוין א"נ בחייבי כריתות אבל בחייבי מיתות ב"ד לא וכדתנן (מכות כ"ג א) כל חייבי כריתות שלקו וכו' עד הרי הוא כאחיך ואמרי' עלה חייבי כריתות קתני חייבי מיתות ב"ד לא קתני אלא בזמן הזה מה אנו יכולים לעשות לו אנו מלקין ומבזין אותו כדי שלא יראה הדבר כהתר ואל ישנה

1234567891011121314151617181920