מלקות

מלקות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8945 מקורות עבור מלקות. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר יום הכיפורים

 ש"ל בצעדי רגלים.על חטא ש"ל בקפיצת יד.על חטא ש"ל ברצון.על חטא ש"ל בשגגה.על חטא ש"ל בתמהון לבב.על חטאים שאנו חייבים עליהם אשם.על חטאים שאנו חייבים עליהם חטאת.על חטאים שאנו חייבים עליהם קרבן.על חטאים שאנו חייבים עליהם כרת.על חטאים שאנו חייבים עליהם מלקות ארבעים.על חטאים שאנו חייבים עליהם מיתה בידי שמים.על חטאים שח"ע ארבע מיתות בית דין, סקילה שריפה הרג וחנק.על מצות עשה ועל מצות לא תעשה. בין שיש בה קום עשה, ובין שאין בה קום עשה. על הגלוים לנו ועל שאין גלוים לנו. הגלוים כבר אמרנום לפניך. ואת

62

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) תפילת מוסף של יום הכיפורים

 בסתר,על חטא שחטאנו לפניך בגלוי,על חטא שחטאנו לפניך, באונס,על חטא שחטאנו לפניך ברצון,על חטא שחטאנו לפניך ביודעים,על חטא שחטאנו לפניך בלא יודעים.על חטאים שאנו חייבין עליהם אשם.על חטאים שאנו חייבין עליהם קרבן.על חטאים שאנו חייבין עליהם חטאת.על חטאים שאנו חייבין עליהם מלקות ארבעים.על חטאים שאנו חייבין עליהם כרת.על חטאים שאנו חייבין עליהם מיתה וכרת.על חטאים שאנו חייבין עליהם מיתה בידי שמים.על חטאים שאנו חייבין עליהם ארבע מיתות בית דין. סקילה שריפה וכו',אלהי עד שלא נוצרתי כו'. עד אבל לא על ידי יסורין.אלהי נצור, יהיו לרצון

63

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן כט

 שנים ואם רצו מערבין א'. והנושא והנותן בחלון שאין בה ד' על ד' והיא למעלה מעשרה וכן בכותל שהוא גבוה מעשרה ורחב מארבעה אם ערבו בני העיר כולן ערוב אחד מותר ואין עליו כלום ואם לא ערבו אלא חצרות עם בתים אסור לטלטל באותה חלון ובאותו הכותל ומי שמטלטל חייב מלקות שכבר כתוב לא תוציאו משא שתי חצרות אבל בחלון שבין שני בתים אפי' למעלה מי' ערובן ערוב.

64

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן לו

 חכם אי אפשר לו בלא הרהור נמי ובבית הכסא מיהא ישמור עצמו ואל יהרהר בדברי תורה אבל יהרהר במלכי יון או בדברי חולין. ואיסורי דרבנן דלאו דאורייתא כגון אסור לאדם למלאות שחוק פיו בעוה"ז ולשמש מטתו בשני רעבון ולישן יותר משנת הסוס וכל כיוצא בהן העובר עליהן אין עליו לא מלקות ולא נדוי אלא קורין אותו עובר על תקנת חכמים והלכתא פתחי בתרי ולא מסיימי בארבע ולא פתחי בארבע ולא פחתי מסיימי בתרי והפטרה פחות מעשר' ואחד פסוק מפטירין בה במקום שיש תורגמן אי נמי היכי דסליק ענינא ואע"פ שאין בה אלא עשרה פסוקים.

65

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן מב

 וששאלתם אית גבן אלימי דלא צייתין לבי דינא וקעבדין עובדין בישין וזמן קשה הוא ומלכות עזה וקשה היא ולא יכילנא למעבד בהו דינא מהו לנדויינהו בשמינהו ולאחר שמינהו ומשביענהו בנידייהו עד דהדרי לדינא ומקבלין ונהגו בו דינא פטורין מעונש. הכין חזינא דאית מן דינא לשמתינון בשמייהו וכד צייתין לדינא מחייבין מלקות בי דינא דאמור רבנן מלקין על לא טובה השמועה וכמה דלא צייתין דינא מחייבין מלקות כי היכא דאמור רבנן מלקין על לא טובה משמתין בשמייהן משום דסנאין שומעיהון ופלטין בו דינא מן עונש דלהון.

66

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קמו

 תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קמור' שריר' וששאלתם מי שעבר בשבת או בחול ולא ניכר אלא בשבת ומתייראין ממנו שמא יברח למוצאי שבת יכניסוהו לבית הסהר עד מוצאי שבת וילקוהו או ילקוהו בשבת ומותרין בספירת מלקות או לא. תשובה כך ראינו שאין מלקין ביו"ט ואין מכניסין לבית הסהר ביו"ט וכ"ש בשבת דהנהו כולהו דיני אינון ותנן אלו הן משום שבות לא דנין וכו' כל אלו ביו"ט אמרו ק"ו בשבת ואם ברח אין עלינו כלום.

67

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קנח

 שמשכיר ביתו או מוכר לגוים והדין עמהם דמייתינן לה בדין קל וחומר מהא דאמר רשאין בני מבוי שלא להושיב ביניהם לא חייט ולא בורסי וכו' השתא ומה בורסי משום ריח רע מעכב קל וחומר לגוי שהוא אנס דחיישי להזק ראיה וגנבה הלכך אם עבר ומכר או השכיר בר נדוי ובר מלקות הוא.

68

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן ב

 תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן במשלשין בממון ואין משלשין במכות היכי דמי שלשה עדים שהעידו שחייב ראובן לשמעון ונמצאו זוממין אין אומרים כל אחד ואחד ישלם מנה אחת וזו היא משלשין בממון ואין משלשין במכות לענין מלקות כל אחד ואחד לוקח ארבעים:

69

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן צו

 גאונים קדמונים סימן צוושש' הא דתנן מעידים אנו באיש פלוני שהוא חייב לחבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין לוקין ומשלמין שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין מאי פירושו מפני שכת' לא תענה ברעך עד שקר וכת' ועשיתם לו כאשר זמם לע' לאח' ולא אתי מקרא שמחייבו מלקות מחייבו תשלומין והוא שם אחד אלא שני מקראות הן והן שני שמות ומפני כך ר' מאיר מחייבו מלקות וחכ' או' כל המשלם אינו לוקה וטע' של חכמים מכדי רשעתו במספר משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעות.

70

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן ב

 היה שיכול לעמוד בשבועתו ולבסוף איגלי ליה דלא יכיל, או דחשב דאית לה שיעור כתובתה וכד חפיש במיליה לא אשכח, או דחשב שיכול (או) [הוא] לגרשה ותהוי כתובתה עליה כהלואה חוב ולבסוף איגלי ליה דלית ליה מן דינא למעבד הכין, או אפא אחרינא כיוצא באילו, לאו שבועת שוא ולית עליה מלקות, אלא לשבועת שגגות דמיא ומתני' בהדיא תנן +נדרים סה, ב+ פותחין לאדם בכתובת אשתו ומעשה באחד שנדר מאשתו הנאה והיתה כתובתה ארבעה מאות זוז ובא מעשה לפני ר' עקיבא וכו'. ולענין מאי דאמריתו או דילמ' התם נדר הכא שבועה, הא תנן נמי +נדרים כה, ב+ כשם שנדרי שגגות מותרין

1234567891011121314151617181920