מלקות

מלקות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8945 מקורות עבור מלקות. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ספר הלכות גדולות סימן לו - הלכות כתובות

 דאמר מר יהודה וחזקיה אחי פזי וטוי אחואתא.תנו רבנן (יבמות סד ב) נשאת לראשון ומת לשיני ומת לשלישי לא תינשא דברי רבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר לשלישי תינשא לרביעי לא תינשא, והלכה כרבי בנשואין ומלקיות. פירושא, בכל מקום שנאמר ונכרתה דינו בידי שמים, כיון דאיכא אדם חייב מלקות ולקה וחזר ושנה בה אינו חייב מלקות, אלא דינו בידי שמים, כדאמרינן מי שלקה ושנה בית דין מכניסין אותו לכיפה ומאכילין אותו שעורין עד שיבקע כריסו דברי רבי, רשב"ג אומר ילקה פעם ראשונה ושנייה ושלישית מכניסין אותו לכיפה (דברי רבי). וכיפה זו מקום דחוק הוא מלא קומתו של איש הוא

52

ספר הלכות גדולות סימן לח - הלכות נזיר

 השיחי ובית הערוה לא אמר. ושאר איברין מי שרו והתניא העברת שער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים, אלא כי קאמר רב במספרים, וכי תניא ההיא בתער, והא רב בתער אמר, אימר כעין תער, והאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן המעביר בית השיחי ובית הערוה לוקה, מאי לוקה מלקות דרבנן. (שם נט א) ההוא דאיתחייב נגדא קמיה דרבי אמי, אגלאי בית השיחי דידיה, חזייה רבי אמי דלא הוה מגלח, אמר להו דין מן חבריא הוא שיבקוה. בעא מיניה רב מרבי חייא מהו להקל, אמר ליה אסור, והא קא גדיל ומצטרע, אמר ליה בר פחתי גבול יש לו כל

53

ספר הלכות גדולות סימן נב - הלכות שבועה

 חומר בנדרים שהנדרים חלין על דבר מצוה כדבר הרשות מה שאין כן בשבועות, חומר בשבועות שהשבועות חלות על דבר שאין בו ממש כדבר שיש בו ממש מה שאין כן בנדרים.ומאן דמשתבע שבועת ביטוי כגון דאמר שבועה שאוכל ושלא אוכל שאכלתי ושלא אכלתי ועבר עליה, אי במזיד משתבע מיחייב מלקות, אי בשוגג אישתבע מיחייב עולה ויורד, דתנן (שם כז ב) זו היא שבועת ביטוי שחייבין על זדונה מלקות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד.והיכא דאפקיד מידי גבי חבריה וכפריה ואישתבע ליה והדר אודי ליה מיחייב לשלומי קרן וחומש למרי פקדון ואשם בכסף שקלים למזבח, שנאמר (ויקרא ה, כד) נפש כי

54

ספר הלכות גדולות סימן נז - הלכות מלקות

 תוספתא גיטין פ"ג הי"ג) שליח בית דין שהכה ברשות בית דין והזיק, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, רופא אומן שריפא ברשות בית דין והזיק, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, המחתך את העובר במעי אשה ברשות בית דין והזיק, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים.סליקו להו הלכות מלקות

55

ספר הלכות גדולות סימן ס - הלכות שחיטת חולין

 מההוא תורא דאישתחיט בשנים ושלשה מקומות אזל רב יצחק בר שמואל בר מרתא נקיט שקיל שופריה שופריה, אמר ליה רבי זירא לימדתנו רבינו משנתינו בשתי סכינין ושני בני אדם.והיכא דאית ליה ספיקא בשחיטה, טריפה, דתניא (שם י א) ספק בשחיטה טריפה.ומאן דאכל בשר נבילה וטריפה בר מלקות הוא דכתיב (ויקרא כב, ח) נבילה וטריפה לא יאכל. ואי אכיל ליה בצינעה וסבר ליכא דידע קב"ה מתפרע מיניה שנאמר (שם) אני ה' אני הוא שעתיד ליפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר. (חולין לב א) נבילה, שנפסלה משחיטתה. טריפה, מבעי מעיה. חמורה נבילה מטריפה.והיכא דאיהנדן לחדא דוכתא, אף על גב

56

ספר הלכות גדולות סימן סד - הלכות חלב

 שנמצא אחריו חלב, רב יהודה אמר רב בכשעורה, רבי יוחנן אמר בכזית, אמר רב [עמוד תרמב] פפא ולא פליגי כאן להלקותו וכאן לעברו. אמר מר זוטרא כשעורה במקום אחד, כזית אפילו בשנים ושלשה מקומות, כשעורה במקום אחד מעברינן ליה, כזית דסיפא שיעור איסורא דאוריתא אלקויי נמי מלקינן ליה, מאי טעמא, מלקות במקום מיתה עומדת. והילכתא להלקותו בכזית לעברו בכשעורה.אמר רב יהודה (שם צג א) חוטין שבעוקץ אסורין. חמשה חוטי איכא בכפלי תלתא מימינא ותרי משמאלא, תלתא מימינא מיפצלי לתרי תרי, ותרי משמאלא מיפצלי לתלתא תלתא, למאי נפקא מיניה, אי שליף להו אדחמימי משתלפי, ואי לא בעי חטוטי בתריהו.(שם

57

ספר הלכות גדולות סימן עו - הלכות הספד

 שמות וספר וידבר ואלה הדברים וכולהו פירושם בתורת כהנים, וחיצונות וקטנות אין מספר הילכות דיקדוקי תורה ודיקדוקי סופרים קלין וחמורין גזירות שוות תקופות וגימטריא דבר גדול ודבר קטן. (מגילה ב ב) מנצפך צופין אמרום וחמש אותיות כפולות הן.שבעה עונשין בתורה ואילו הן סקילה שריפה הרג וחנק כרת מיתה מלקות. שמונה עשר בסקילה הבא על (אשת) [האם] ועל אשת אב ועל הכלה הבא על הזכר ועל הבהמה ואשה המביאה את הבהמה עליה המגדף והעובד ע"ז והנותן מזרעו למולך ובעל אוב וידעוני מחלל את השבת והמקלל אביו ואמו והבא על נערה המאורסה והמסית והמדיח והמכשף ובן סורר ומורה. תשע בשריפה הבא

58

ספר הלכות קצובות שימוש בית דין

 שאומרין עברנו עבירה זו אין שומעין להם מפני שמא נתנה עיניה או עליו או על איש אחר אבל האיש ילקה והאשה לא תלקה אלא יושבת תחת בעלה שאם תלקה אסורה לו ואם מעיד אפילו עד אחד על אותו שהודה על עצמו שעבר באשת חבירו מפרישין אותה מבעלה בגט ומלקין הנואף מלקות מרדות בלא חשבון ומגלחין זקנו וראשו וגם ראש האשה ומלקין אותה מלקות מרדות.[מא] באו ואמרו לאשה מת בעליך במדינת הים עמדה ונישאת לאחר ימים בא בעלה ומצא אשתו נשואה לאחר מה דין תצא מזה ומזה בגט ואסורה לשניהם ומלקין האיש שעל כל ביאה וביאה קאי בלא תעשה על

59

ספר הלכות קצובות הלכות אבל

 יד] מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית חבירו או בבית אחר או עושה מחיצה ואוכל.[טו] המוליך עצמות או ספר תורה ממקום למקום לא יתנם על גבי חמור וירכב ואם מפני פחד ליסטין מותר.[טז] ובן ישראל שקבר מת ביום טוב ראשון מלקין אותו מלקות ארבעים. ומלוין מת ביום טוב הראשון בתוך התחום.[יז] תנו רבנן אבל שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו שנייה יוצא והולך בכנסת ואינו יושב במקומו ואינו מדבר אלא מתעטף כישמעאלים שלישית יושב במקומו ואינו מדבר רביעית הולך ככל אדם.[יח] אבל אם היה טבחו טבוח ויינו מזוג ופיתו אפוי ומת אביו של חתן או אמה

60

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר פסח

 לכל בריה.אמר ריב"ל אלו עשרים וששה כי לעולם חסדו, כנגד עשרים וששה דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו.והכי אמר רב נטרונאי גאון, ארבעה כוסות שבפסח חובה הן, ואי אפשר שלא לשתות, ואם לא שתה לא יצא ידי חובתו וחייב מלקות מדרבנן. ואם אינו מוצא יין בכמה פרסאות, או שהיה בספינה ואין תקנה כל עיקר להביא יין, ישרה צמוקים במים ויעשה ארבעה כוסות, שכך שנו חז"ל יין צמוקים לא יביא לקרבן ואם הביא כשר. וכיון דלקרבן אם הביא כשר, לקדוש ולהבדלה לכתחלה כשר במקום שאי אפשר. ושם מפורש שבאו אנשי קירואן אצלנו ואמרו שיאמרו

1234567891011121314151617181920