מלקות

מלקות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8945 מקורות עבור מלקות. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן רעח

 אבלות שכך אמרו חכמי' שנים עשר אלפים זוגים תלמידים היו לו לר' עקיבא וכלם מתו בין פסח לעצרת על שלא נהגו זה בזה ותני עלה וכלם מתו מיתה משונה באסכרה ומאות' שעה ואילך נהגו ראשונים בימים אלו שלא לכנוס בהן ומי שקפץ וכנס אין אנו קונסי' אותו לא עונש ולא מלקות אבל אם בא לשאול לכתחילה אין מורי' לו לכנוס ולענין קדושין מי שרצה לקדש בין פסח לעצרת מקדש לפי שאין עיקר שמחה אלא בחופה:

102

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אורח חיים סימנים ב-ג

 אמר מר לירמא חוטא דכיתנא.מעולם לא אמרו רבנן מירמי חוטא דכיתנא ולא שמענו זאת, וחוטי דכיתנא לא נקראו ציצית מעולם, וכל שכן לברוכי עלייהו דאסור, ומאן דרמי חוטי דכיתנא ומברך עליהן עובר משום לא תשא את שם (וכו') [יי' אלהיך לשוא] (שמ' כ, ז =דב' ה, יא) וחייב מלקות.ושפירשתם מצינו בתשובױוװת (הגאונים) [שאילות] דעב(י)דו רבנן תקנתא לאחותי חוטי דכיתנא למאני דכיתנא.חס ושלום, (ו)מעולם לא כתבױוװ במתיבתא }דמתא{ מחסיא למירמי חוטי דכיתנא למאני דכיתנא, (ודכתבתם משום) [ודכירנא משני] אבא מארי גאון ומר (גאון) רב יעקב מאחריו ומר רב איקומאי מאחריו ומר רב

103

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אורח חיים סימנים צד-צה

 שאין עליה חותם להו[ליכה אצל אומן לתקן ומ]ניחה בידו עד שמגיע אצל אומן. שמעינן [מ]תרצתא דראבא: טבעת שיש ע[ליה חותם] לאיש לא יצא שמה יתננה לאשתו, וטבעת שאין עליה חותם לאשה לא תצא (גזירה) שמה תתננה לבעלה, ואם יצאו אין עליהן מלקות מדאוריתא אילא מכת מרדות מדרבנן, משום גזירה דראבא. ולחצר מותר לצאת בהן בשבת, בין אשה בשאין עליה חותם ובין איש בשיש עליה חותם, ואף על גב דאמר רב יהודה אמר רב (שם סד ע"ב) כל שאמרו חכמים "אסור לצאת בו לרשות הרבים" אף בחצר אסור חוץ מכבול, ױוװזה הלכה הוא, דאמר מר רב

104

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אורח חיים סימן קלד

 אורח חיים סימן קלד* וששאלתם מקום שאין יין כיצד מקדשין [וא]ומרין הגדה בלילי פסח, ושאלתם היכן אוכלין שאר ירקות ומרור, וסידור של הפת.כך ראינו: שארבעה כוסות ױשװבפסח חובה }הן{ ואו איפשר שלא לשתות, וא[ם] לא שתה לא יצא ידי חובתו וחיב מלקות מדרבנן, דתנן (פסחים פ"י מ"א) לא יפחתו לו מארבעה כוסות שליין, ואמרינן (שם קיב ע"א) פשיטא לא צריכא, לר' עקיבא דאמר עשה שבתך חול ואל תהי צריך לבריות, בערב הפסח משום מצוה מודי. ואם אין מוצא יין בכמא פרסאות, או שהיה בספינה בדרך ואין תקנה כל עיקר להביא יין, ישרה ענבים צימוקין במים ויעשה

105

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אורח חיים סימן קמא

 המוציא ולאכל מצה וגומר סעודתו.אבל ודאי להשלים מצות ארבעה כוסות לאחר שעבר חמשה עשר וששה עשר בניסן - אין לו תקנה ואין לו תשלומין לעולם, ואין צריך לומר לימים רבים. ואין לו לפרוע מצות ארבעה כוסות, ואם עשה כן, אפילו בשבעה עשר בניסן, מוציא שם שמים לבטלה הוא וחייב מלקות, שלא מצינו שיש תשלומין אלא לקרבן פסח בלבד, לאנוס ולטמא ולמי שהיה בדרך רחוקה בלבד, אבל מצות ארבעה כוסות והלל והגדה מצותן בזמנן, ואם עבר זמנן עברו.

106

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) יורה דעה סימן רס

 תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) יורה דעה סימן רס* הכי אמר רב נטרונאי גאון: }וששאלתם בשביל{ עבד שברח ואכל גיעולי גוים ושתה יין נסך, או שנשבה ואכל ושתה לרצונו, וחזר בו.}כך ראינו{: מקובל הוא ואין צריך מלקות, לא ישראל הוא שאיפשר להלקותו על (עבירה) [עבירות] שעבר, דעבד כבהמה דמי - כל זמן שהוא תחת רבו חייב להנהיגו בכל מצות (ושבתות שנוהגי') [ושביתות שנוהגות] בעבדים, כשם שחייב אדם במצות בהמתו, וכיון שברח אינו מחוייב, וכל שכן כשנשבה חוזר בו, ועכשיו שחזר בו חזר למצותו כשאר עבדים.וכן עבד שמלו רבו והטיפו ממנו דם ברית וחזר לגיותו ומכרו, ואחר כך חזר

107

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) יורה דעה סימן רסב

 ממזרים, מר זוטרא מלקי ומכריז. ועוד אמרו (גיטין לח סע"א) ההיא אמתא דהואי בפומבדיתא דהות קא מעבדא אינשי בה איסורא, אמר אביי: אי לאו דאמר רב יהודה המשחרר את עבדו עובר בעשה, הוה כפינן למאריה ושקלינן מיניה גיטא דחירותא.וזה שהזכרנו שבית דין חקרו על כיוצא בזה וחייבו בו מלקות, ראינו קדמונינו עושין בדברים כאלו לפי מה שנראה להן לתקן ולגדור גדר ולעשות סייג ראוי, ולא מצאנו שהיו חוקרין על מי שחזקתו שהוא כשר כשלא היו העם מרננין עליו, ובמעשיהם החזקנו אנחנו.אבל מה שהזכרתם בשאלתכם על מי שידוע שהוא אדוניה של שפחה והוא אומר: שחררתיה והיא פילגשי, אם שומעין

108

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) יורה דעה סימן רפז

 תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) יורה דעה סימן רפז* כהן שנכנס בבית שיש בו מת בזמן הזה או בבית הקברות, ששאלתם מלקין אותו אי לא.}כך ראינו{ כיון שקדושתו קדושת עולם היא, אף בזמן הזה שאין בית המקדש ואין עבודה, עובר בלאו וחייב מלקות, שנאמר (וי' כא, א) לנפש לא יטמא בעמיו, ושנינו (נזיר פ"ז מ"א) כהן ונזיר שהיו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה, ר' אליעזר אומר יטמא כהן ואל יטמא נזיר, וחכמים אומרים יטמא נזיר }שקדושתו קדושת שעה{ ואל יטמא כהן }שקדושתו קדושת עולם, וכיון שאמרו חכמים אל יטמא כהן{, אם נטמא במזיד חייב מלקות.ױוװאף כשנכנס

109

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אבן העזר סימן שכח

 תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אבן העזר סימן שכח* ובשביל שנחשד בעבירה ואין עליו עדים במעשה, אלא בספירה שמספרין ושמצחקין, וקודם לכן יצא עליו שם שפרוץ היה, מה דין יש עליו.תשובה: שיש עליו מלקות, והני מילי שנחשד על הפנויה. אבל נחשד מאשת איש אין מלקין אותו, שלא להוציא לעז על בניה שהן ממזירים. ** (ובש') [ושאמרתם עד] שיראו כמכחול בשפופרת - הני מילי לענין קטלה, אבל לאסרה לא בענן כמכחול בשפופרת, אילא כדאמר שמואל (ב"מ צא סע"א, מכות ז סע"א) ובמנאפים עד שיראו מנאפים, וכן הלכה.

110

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) חושן משפט סימן שעב

 תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) חושן משפט סימן שעב* ובשביל מי שנחשד בגניבה ואין עליו עדים ױאװלא בגניבות אחרות קודם לכן, מה עושין לו.תשובה }כך ראינו{ שאין עליו מלקות, שלא נתנה התורה רשות להלקות אלא בשני עדים, ואפילו על פי עד אחד אין מלקין, אלא גוזרין גזרה בפניו בספר תורה ושופרות. ומעשה דמר זוטרא חסידא (ב"מ כד רע"א) לאו אלקויי אלקייה, אלא מכפת כפתיה עד דאודי.

1234567891011121314151617181920