מלך שלם הלכות גזלה ואבדה פרק א

מלך שלם הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ט
[ט] כל החומד וכו' הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא תחמוד וכו'. כתב הראב"ד ז"ל א"א ולא אמר רוצה אני עכ"ל והם דברי התוס' שם בפ"ג דסנהדרין דף כ"ה ע"ב ד"ה מעיקרא סבור דמי קא יהיב וכו' שם בתירוץ אחרון ושם כתב הרב המגיד דהלכה כרבא דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני מידי יעו"ש וכמו שיש מחלוקת בדאורייתא דרבא אמר כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ואביי אמר אי עביד מהני כמו כן יש מחלוקת במילתא דרבנן כמ"ש בכתובות פ"ח דף פ"א ע"ב וז"ל אמר רב יוסף כיון דאמר רבנן לא לזבין א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.