מלך שלם הלכות בית הבחירה פרק ז

מלך שלם הלכות בית הבחירה פרק ז

  

הלכה כג
[כג] בשעה שנכנסים הבנאים לבנות ולתקן בהיכל או להוציא משם את הטומאה מצוה שיהיו הנכנסין כהנים תמימים לא מצאו תמימים יכנסו בעלי מומין ואם אין שם כהנים יכנסו לויים לא מצאו לויים יכנסו ישראל מצוה בטהורים לא מצאו טהורים יכנסו טמאים טמא ובעל מום יכנס בעל מום. וכתב מרן דברי רב כהנא בסוף ערובין דף ק"ה ע"א ומדברי הרמב"ם נראה דפסק דלא כמאן וצ"ע.
ולענ"ד נראה דפסק כרב כהנא וכמו שכתב הרב ז"ל וזהו פי' הגמרא ת"ר הכל נכנסים בהיכל לבנות ולתקן מצוה בכהנים אם אין שם כהנים כלל אפי' בעלי מומין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.