מלך שלם הלכות ביאת המקדש פרק ב

מלך שלם הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ד
[ד] והנכנס לקודש חוץ לקודש הקדשים שלא בשעת העבודה לוקה שנאמר אל פני הכפרת על קודש הקדשים במיתה ועל שאר הבית בלאו. וכתב הגאון מרן ז"ל פסק כרבנן דמנחות דף כ"ז דקאמרי רבנן מבית לפרכת אל פני הכפרת במיתה. ולענ"ד נראה דצ"ע דבריש הפרק נראה דפסק כר' יהודה דזה לשונו בהל' ב' והוזהרו כל וכו' שנאמר ואל יבוא בכל עת אל הקודש זה ק"ק מבית לפרכת להזהיר על כל הבית ומה שיש לדקדק בלשון הזה כבר עמד הרב כסף משנה וכבר תרגמה דהכי פירושו דאילו לא כתב מבית לפרכת הו"א מאי אל הקודש זה ק"ק והרואה יראה דאלו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.