מלך שלם הלכות איסורי מזבח פרק ד

מלך שלם הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה יח
[יח] אתנן זונה ומחיר כלב מותרין לבדק הבית שהרי משתנה. וכתב מו"ר ה"י ז"ל הוקשה אלי הדבר ממ"ש הרב ז"ל באותו פרק דין ז' דהמשתחוה להר אבניו אסורות למזבח וכתב מרן ז"ל בספרו הטהור בעיא דאיפשיטא בפרק כל הצלמים והיינו ההוא דבעי רמי בר חמא שם בדף מ"ו ז"ל המשתחוה להר אבניו מהו למזבח דהוי מכשירי קרבן ופשיט לה מק"ו דאתנן דאסור אף למכשירי קרבן כדכתיב בית ה' ואתנן סתם כתיב לא שנא תלוש לא שנא מחובר וכדאיתא שם עיי"ש ולפי דעת הרב דאתנן מותר לבדק הבית מעתה מפריך ק"ו ומנא ליה דהמשתחוה להר אבניו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.