מלך שלם הלכות איסורי ביאה פרק יב

מלך שלם הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה א
[א] ישראל שבעל עכו"ם משאר האומות דרך אישות או ישראלית שנבעלה לעכו"ם דרך אישות הרי אלו לוקין מן התורה שנאמר לא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך אחד ז' עממין ואחד כל אומות באיסור זה וכו'. ואין להקשות מההיא דכתב הרמב"ם ז"ל בפרק ט"ו דין ב' וז"ל שאין לך בכל חייבי לאוין מי שלוקה על בעילה בלא קידושין אלא כהן גדול באלמנה כמו שיתבאר והרי הבא על הגויה לוקה אע"פ שלא קידש די"ל דשאני גויה שאינה בתורת קידושין כמ"ש בקידושין דף ס"ח ע"ב.
וכן פסק הרמב"ם בפ"ד מהל' אישות דין ט"ו המקד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.