מלחמה

מלחמה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7275 מקורות עבור מלחמה. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עה

 פעל, על אותה שעה נאמר אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם י"י אלהינו נזכיר (תהלים כ ח).(ו) [ויהי לי שור וחמור] ר' יהודה א' משור אחד יצאו שוורים הרבה ומחמור אחד יצאו חמורים הרבה, ר' נחמיה א' לישנהון דברייתה היא חמורתה גמלותה, רבנין אמ' שור זה [משוח מלחמה שנ' בכור שורו הדר לו (דברים לג יז), חמור זה] מלך המשיח שנ' עני ורוכב על חמור (זכריה ט ט), צאן אלו ישראל שנ' ואתם צאני צאן מרעיתי (יחזקאל לד לא) ועבד ושפחה הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם (תהלים קכג ב), למצא חן שנ' חונינו י"י חונינו (שם שם /תהלים

182

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עח

 ברכן, הליך ציבחד וקם ליה, אמ' ליה מה דין, אמר לון אנשית אף מאה, אמ' ליה אית במאה ברכן, כיון דמטא אמר אנשית כולהון אלא כל חד וחד יפייס על נפשיה, כך יעקב ר' יהודה בר' סימון אמר יש בי כח לסדור תפילה, ר' לוי אמר יש בי כח לערוך מלחמה, כיון דמטא ויחץ את הילדים וגו' אמר כל איניש זכותיה תקום ליה.(ב) [וישם את השפחות] וגו' [ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים] הדא אמ' האחרון אחרון חביב.(ג) [והוא עבר לפניהם] ה"ה כרחם אב על בנים (תהלים קג יג) תני ר' חייא כרחמן שבאבות, אי

183

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פא

 ליה אומר לכם למה אתם דומים לכלב שלהוט אחר נבלה כך לפי שאתם יודעים שעבודה זרה טמונה תחתיו ויטמן אותם יעקב לפיכך אתם להוטים אחריו אמ' דין בעי מסאבה וקם וערק בליליא.(ה) [ויסעו ויהי חתת אלהים] וגו' אמר ר' שמואל בר נחמן בג' מקומות נכנסו האומות לעשות מלחמה עם בני יעקב ולא הניחם הקב"ה ויסעו ויהי חתת אלהים וגו', ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלהים (ש"א =שמואל א'= יד טו), וירב היער לאכול בעם וגו' (ש"ב =שמואל ב'= יח ח), אמר ר' אלעזר ביקשו לרדוף ולא הניחם הקב"ה ואיכן נתכנסו, בחצור הה"ד רק כל הערים העומדות על תלם לא שרפם

184

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת מקץ פרשה צב

 הדין, לעת מיצוי הנפש, לעת מיצוי חשבון, כיון שראה יעקב שנתמצא החשבון התחיל שופך תחנונים ואל שדי יתן לכם רחמים.ר' יהושע בן לוי פתר קריה בגליות ואל שדי יתן לכם רחמים, ויתן אותם לרחמים לפני כל שביהם (תהלים קו מו), לפני האיש זה הקב"ה שנ' י"י איש מלחמה (שמות טו ג), ושלח לכם את אחיכם אילו עשרת השבטים, אחר ואת בנימן זה שבט יהודה ובינימן, ואני כאשר שכלתי בחרבן ראשון שכלתי בחרבן שיני, כאשר שכלתי בחרבן השני לא אשכל עוד. ד"א ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש זה השלטון, ושלח לכם את אחיכם זה יוסף, אחר זה שמעון,

185

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צז

 בתורה בחמשה עשר מקומות, ויהודה נמנה ראש לשבטים בארבעה מקומות כנגד ילידתו, ועוד כת' בקרבן נחשון שהוא משבט יהודה וקרבנו קערת כסף (במדבר ז יג), ובכלם כת' קרבנו, הוסיף לנחשון ו', רמז ליהודה שששה צדיקים יצאו משבטו, ונתברכו כל אחד ואחד בששה מידות, כת' בדוד יודע נגן וגבור חיל איש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר וי"י עמו (ש"א =שמואל א'= טז יח), וכתוב בחנניה מישאל ועזריה ילדים אשר אין בהם כל מום וגו' (דניאל א ד), וכת' ביה ביחזקיהו שש ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור וגו' (ישעיה ט ה), וכת' ביה בדניאל כל קבל די רוח יתירא ומנדע וגו'

186

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה צו

 שני דברים אמ' יהושע לפני משה רבו ולא נגמלו חסד בפניו, בשעה שאמ' לו אדני משה כלאם (במדבר יא כח) אמ' לו משה יהושע מה את סבור שאני מקנא בך, הלווי כל ישראל כיוצא בך ומי יתן כל עם י"י וגו' (שם שם /במדבר י"א/ כט), בשעה שאמ' לו קול מלחמה במחנה (שמות לב יז) אמ' לו משה יהושע אדם שהוא עתיד לנהוג סררה על ששים רבוא אינו יודע לבחן בין קול לקול, אין קול ענות גבורה (שם שם /שמות ל"ב/ יח) הכד"ת והיה כאשר ירים משה ידו [וגבר ישראל] וגו' (שם /שמות/ יז יא), אין קול ענות חלושה (שם /

187

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה צז

 ויחי פרשה צזמח (א) [[ויהי אחר הדברים האלה]] רוח איש יכלכל וגו' (משלי יח יד) מרוח איש שיכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישא' (שם שם /משלי י"ח/) מי שרוחו נכאה עליו מנערותו ועד זקנותו מי ישאנה, אמ' ר' ישמעאל ביר' יוסי אבנים שישבנו עליהם בנערותינו עשו עמנו מלחמה בזקנותינו, ר' יוסי הווה מפקד לחברייה לא תהוון יתבין על מיסטובייתה דסדרא (בר) [דבר] עולה בסיתווא דהינין צנינן סגין, ר' אבהוא נחת למיסחי והווה מסתמך על תרין גונתיין חד מן ימיניה וחד מן שמליה, אתון למשרוע [וזקפון] אמרין לה ר' כל הדן חיילה אית בך ואת צריך לאלין, אמ' להם ואין

188

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה צט

 יט) [גד גדוד יגודנו] בשעה שהיו ישראל מכבשין ומחלקין את הארץ היה שבט ראובן וגד עמהן והניחו את בניהם קטנים, מי שהניחוהו בן עשר מצאו אותו בן ארבע ועשרים, מי שהניחוהו בן עשרים מצאו אותו בן ארבע ושלשים, נזדוגו להן שלש משפחות רעות יטור נפיש ונודב, הה"ד ובימי שאול עשו מלחמה את ההגראים וגומ' (דה"א =דברי הימים א'= ה י), אמר רבי יהושע ב"ר נחמיה בימי שאול זה יהושע, ולמה הוא קורא אותו שאול, שהיתה המלכות שאולה בידו, והיו אילו מגדלים שער ואילו מגדלים שער, היו אלו מגדלין שער עד שיראו את בניהם, ואילו מגדלין שער עד שיראו את אבותם,

189

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה ק

 קרניא עשר די בראשה (דניאל ז כ), זה פירש מן הערוה, וזה נידבק בערוה, זה חס על כבוד אביו, וזה ביזה על כבוד אביו, זה כתי' בו את האלהים אני ירא (בראשית מב יח), וזה כתו' בו ולא ירא אלהים (דברים כה יח), ביד מי מלכות אדום נופלת, ביד משוח מלחמה שהוא בא משל יוסף, ר' פנחס בשם ר' שמואל בר נחמן מסורת היא שאין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל הה"ד אם לא יסחבום צעירי הצאן (ירמיה מט כ), ולמה הוא קורא אותן צעירי הצאן, שהן צעיריהן של שבטים.בנימין זאב יטרף מדבר בשופטו, מה הזאב הזה חוטף,

190

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ג

 משה שיודיענו הקב"ה את השם הגדול.ו [ג, יד] ויאמר אלהים אל משה, אמר רבי אבא בר ממל אמר ליה הקב"ה למשה שמי אתה מבקש לידע, לפי מעשי אני נקרא פעמים שאני נקרא באל שדי, בצבאות, באלהים, בה', כשאני דן את הבריות אני נקרא אלהים, וכשאני עושה מלחמה ברשעים אני נקרא צבאות, וכשאני תולה על חטאיו של אדם אני נקרא אל שדי, וכשאני מרחם על עולמי אני נקרא ה', שאין ה' אלא מדת רחמים שנאמר (שמות לד) ה' ה' אל רחום וחנון, הוי אהיה אשר אהיה אני נקרא לפי מעשי, ר' יצחק אומר א"ל הקב"ה למשה אמור להם אני שהייתי

1234567891011121314151617181920