מלחמה

מלחמה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7275 מקורות עבור מלחמה. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצד

 לרבות בונה בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות תלמוד לומר אשר בנה, יכול אף הבונה בית שער אכסדרה ומרפסת תלמוד לומר בית מה בית מיוחד שהוא בית דירה יצאו אלו שאינם בית דירה. ולא חנכו, פרט לגזלן. ילך וישב לביתו, ילך וישמע דברי כהן מערכי מלחמה ויחזור. פן ימות במלחמה, אם אינו שומע לדברי כהן לסוף הוא מת במלחמה. ואיש אחר יחנכנו, יכול דודו ובן דודו נאמר כאן אחר ונאמר להלן +דברים כ ז+ אחר מה אחר האמור להלן נכרי אף אחר האמור כאן נכרי סליק פיסקא

142

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצו

 המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה ואפילו שומרת יבם ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה חוזר ובא לו. ולא לקחה, באשה הראויה לו פרט למחזיר גרושתו ואלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לנתין ולממזר. ילך וישוב לביתו, ילך וישמע דברי כהן מערכי מלחמה ויחזור סליק פיסקא

143

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא ר

 אף מקצתה תלמוד לומר ופתחה לך כולה ולא מקצתה. והיה כל העם הנמצא בה, לרבות כנענים שבתוכה. יהיו לך למס ועבדוך, אמרו מקבלים אנו עלינו מסים ולא שיעבוד שיעבוד ולא מסים אין שומעים להם עד שיקבלו עליהם זו וזו. (יב) ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה, הכתוב מבשרך שאם אינה משלמת עמך לסוף שהיא עושה עמך מלחמה. וצרת עליה, אף להרעיבה אף להצמיאה אף להמיתה במיתת תחלואים. ונתנה ה' אלהיך בידך, אם עשית את כל האמור בענין לסוף שה' אלהיך נותנה בידך. והכית את כל זכורה לפי חרב, שומע אני אף הקטנים שבתוכה תלמוד לומר רק הנשים והטף והבהמה

144

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רצו

 אלהיך לך מכל אויביך מסביב, שלא תאגד עליך אגודה. בארץ אשר ה' אלהיך נותן לך נחלה לרשתה. מה שתירש תכבש. תמחה את זכר עמלק, ולהלן הוא אומר +שמות יז יד+ כי מחה אמחה את זכר עמלק ואומר +שם /שמות/ יז טז+ כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור סליק פיסקא

145

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שכא

 ומת והולך בה. דבר אחר ושן בהמות אשלח בם, שתהא בהמתו נושכתו ומעלה נמי ומת והולך בה אמרו מעשה היה שרחלים נושכים וממיתים. עם חמת זוחלי עפר, שיהיו מוזחלין בעפר, רבי אומר אלו עכנים שאין שלטונם אלא בעפר. (כה) מחוץ תשכל חרב, מיכן אמרו בשעת מלחמה כנס את הרגל ובשעת רעב פזר את הרגל וכן הוא אומר +ירמיה יד יח+ אם יצאתי השדה והנה חללי חרב ואם באתי העיר והנה תחלואי רעב ואומר +יחזקאל ז טו+ אשר בשדה בחרב ימות, ואשר בעיר רעב ודבר יאכלנו. ומחדרים אימה, היה רואה את החרב שהיא באה לשוק אם יכול לברוח ולהמלט ממנה אז

146

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז

 שנאמר +שופטים יח ל+ ויקימו להם בני דן את הפסל, וחזר והראהו גואל ישראל שעתיד לעמוד הימנו ואיזה זה זה שמשון בן מנוח. (ב) ואת כל נפתלי, מלמד שהראהו ארץ נפתלי מיושבת על שלותה וחזר והראהו מציקים המחזיקים בה. דבר אחר מלמד שהראהו ברק בן אבינועם שעשה מלחמה בסיסרא וחיילות שעמו נאמר כאן ואת כל נפתלי ונאמר להלן +שם /שופטים/ ד ו+ ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. ואת ארץ אפרים, מלמד שהראהו ארץ אפרים יושבת על שלותה וחזר והראהו מציקים המחזיקים בה. דבר אחר ואת ארץ אפרים, מלמד שהראהו יהושע בן נון עושה מלחמה בכנענים נאמר כאן ואת

147

מדרש תנאים לדברים פרק א

 פסוק לח(לח). יהושע בן נון הע' ל' כי הוא ינח' את יש' אם הוא מנחיל אותן הן נוחלין ואם לאו אינן נוחלין:פסוק לט(לט). וטפכם אשר אמרתם ובניכם אשר לא ידע' הי' טו"ר אין טוב ורע האמור כאן אלא מלחמה כדי שתדעו שהמקום הוא שעושה לכם מלחמה ושאין אתם צריכין להלחם כשאתם עושין רצונו של מקום: המה יב' שמה זו ביאה ראשונה שהיתה בימי יהושע: ולהם אתנ' זו ביאה שנייה בימי עזרא: +[והם יירושה לימות המשיח].+פסוק מב(מב). ויאמר ה' אלי אמר להם לא תעלו לפי שהוא אומר להלן ויאמר משה (במדבר י"ד מ"א) למה זה אתם

148

מדרש תנאים לדברים פרק ג

 זירוז שנ' (דב' ל"א ז') ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ חזק בתורה ואמץ במעשים טובים: כי הוא יעבור לפני העם הזה אם עובר לפניהן הן עוברין ואם לאו אינן עוברין: והוא ינחיל אותם אם מנחילן נוחלין ואם לאו אינן נוחלין: וכן את מוצא כשהלכו לעשות מלחמה בעי נפלו מהם כשלשים וששה צדיקים שנ' (יהושע ז' ה' - י' ע"ש) ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש ויקרע יהושע שמלותיו ויפל על פניו ארצה הוא (וכל זקני) [וזקני] ישראל עד הערב ויעלו עפר על ראשם ויאמר (אתה) [אהה] ה' אלהים למה העברת העביר את העם הזה: כי

149

מדרש תנאים לדברים פרק יא

 בו וכי היאך אפשר לאדם לעלות למרום ולהידבק באש והלא כבר נאמר (דב' ד כד) כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא ואומ' (דנ' ז ט) כרסייה שביבין דינור וגלגלוהי נור דליק אלא הדבק בחכמים ובתלמיד חכמים ומעלה אני עליך כאלו עלית למרום ונטלת ולא שעלית ונטלת בשלום אלא כאלו עשית מלחמה וכן הוא אומר (תה' סח יט) עלית למרום שבית שבי: דורשי רשומות אומרים רצונך להכיר מי שאמר והיה העולם למד הגדה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם ומדבק בדרכיו:פסוק כג(כג). והוריש ה' עשיתם מה שעליכם אף אני אעשה מה שעלי והוריש ה': ה' מוריש

150

מדרש תנאים לדברים פרק יב

 ויש' בא' ר' יהודה אומ' שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ לבנות להן בית הבחירה ולמנות עליהן מלך ולהכרית זרע עמלק אינו יודע איזה מהן יקדום אם למנות להן מלך אם לבנות להן בית הבחירה ואם להכרית זרע עמלק ת"ל (שמות יז טז) ויאמ' כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק משישב המלך על כסא יה אתה מכרית זרע עמלק ומנ' שהכסא זה מלך ת"ל (דהי"א כט כג) וישב שלמה על כסא ה' למלך: ועדיין איני יודע איזה יקדום אם לבנות להן בית הבחירה אם להכרית זרע עמלק ת"ל אשר ה' אלהי' מנחיל וה' לכם מ' אי' מס'

1234567891011121314151617181920