מלחמה

מלחמה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7275 מקורות עבור מלחמה. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יג

 כיון ששמעו כנעניים שישראל נכנסין לארץ עמדו ושרפו את הזרעים וקצצו את הנטיעות וסתרו הבנינות וסיתמו המעינות אמר הקב"ה אני הבטחתים לאבותיהם שאני מכניסן לארץ חריבה אלא כך הן מובטחים ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת (דב' ו יא) הריני מעכבן במדבר עד שיעמדו כנעניים ויתקנו מה שקלקלו. בראתם מלחמה זו מלחמת העמלקי שנא' וירד העמלקי הישב בהר ההוא (במ' יד מה) ד"א זו מלחמת בני אפרים שיצאו קודם לקץ. ושבו מצרימה שלא יראו עצמות אחיהם בני אפרים ויחזרו.פסוק יח(יח). ויסב אלקים את העם הניחם במספק ולא היו יכולין לחזור לא לפניהם ולא לאחריהם. וחמושים אין חמושים

122

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד

 שנייה בימי יוחנן בן קרח לא כי ארץ נלך וגו' והיתה החרב אשר אתם יראים ממנה (ירמ' מב יד, טז). שלישית בימי טרוגינוס בשלשתן חזרו ובשלשתן נפלו.פסוק יד(יד). בארבע כיתות עמדו יש' על הים אחת אומרת ניפול לים ואחת אומ' נחזור למצ' ואחת אומרת נעשה מלחמה ואחת אומ' נצווח כנגדן זו שאמרה ניפול לים התיצבו וראו את ישועת ייי זו שאמ' נחזור למצ' כי כאשר ראיתם את מצ' וגומ' זו שאמ' נעשה עמהן מלחמה ייי ילחם לכם. זו שאמרה נצווח כנגדן ואתם תחרישון. ד"א. ייי ילחם לכם וגו' לא לשעה אלא לעולם ייי ילחם לכם. ר' מאיר אומ'

123

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 את] ההלל בבית הכנסת. אלעזר בן תדאי אומ' משה פותח [ואומ'] אשירה לייי ויש' עונין אחריו וגומרין עמו. סוס ורו[כבו רמה] בים. מושה פותח ואומ' עזי וזמרת יה ויש' עונין אחר[יו וגומרין] עמו זה אלי ואנוהו (וגומ') משה פותח ואומ' ייי איש מלחמ[ה ויש'] עונין אחריו וגומרין עמו ייי שמו. לייי נאה הגדולה לייי [נאה] גבורה לו תפארת נצח והוד וכן דוד אומ' לך ייי הגדולה [וגומ'](דה"א כט יא) משלו משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שנ[כנס] למדינה והיו מקלסין לפניו שהוא גבור ואינו אלא חלש שהוא חכם ואינו אלא טיפש שהוא עשיר ואינו

124

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יז

 רבבות] בשביל לקבל פורענות [אמ' לו היאך אנו יכולים לעמוד כנגדן פרעה שעמד כנגדם טיבעו המקום בים היאך אנו יכולים לעמוד כנגדן אמ' להן אני אתן לכם עצה מה תעשו. אם ינצחוני ברחו ואם לאו בואו וסייעונו עליהן. ר' נתן בן יוסף אומ' חמשת עממים פסע ובא עמלק ועשה מלחמה עם ישר' שנ' עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמורי יושב בהר והכנעני וגומ' (במ' יג כט) הוא היה לפנים מכולם. ר' אומ' לא בא אלא מהררי שעיר ארבע מאות פרסה פסע ובא עמלק ועשה מלחמה עם ישר'. אחרים אומ' יבוא עמלק כפוי טובה ויפרע מעם כפויי טובה] [כיוצא בו

125

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט

 וההר בוער באש ומה ת"ל] כעשן משמיעין את האוזן מה שיכולה לשמוע. כיוצא בו אתה אומר והנה כבוד אלקי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים (יחז' מג ב) אפשר לבריותיו כמותו אלא משמיעין את האוזן מה שיכולה לשמוע. כיוצא בו אתה אומר ה' עזוז וגבור ה' גבור מלחמה (תה' כד ח) אפשר לבריותיו כמותו אלא משמיעין את האוזן מה שיכולה לשמוע. כיוצא בו אתה אומר אריה שאג מי לא יירא ה' אלקים דבר (עמוס ג ח) אפשר לבריותיו כמותו אלא משמיעין את האוזן מה שיכולה לשמוע. כיוצא בו אתה אומר יערף כמטר לקחי (דב' לב ב) אפשר שהגשמים

126

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה ב סוף פרק א

 הכהן המשיח הרי המשיח כיחיד מה יחיד אינו מביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת אף משיח לא יביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.(ו) משיח יכול זה המלך תלמוד לומר הכהן אי כהן יכול המרובה בבגדים, ת"ל משיח אי משיח יכול אף משיח מלחמה תלמוד לומר המשיח שאין על גביו משיח, משיח יחטא מה תלמוד לומר שיכול יביא על הקודמו' ודין הוא מה אם הנשיא שהוא מביא על שגגת המעש' אינו מביא על הקודמות, משיח שאין מביא על שגגת המעשה, אינו דין שלא יביא על הקודמות, לא אם אמרת בנשיא שאין מביא חטאתו משעבר, תאמר במשיח

127

ספרא צו פרשה ג תחילת פרק ה

 ספרא צו פרשה ג תחילת פרק ה(א) משיח אין לי אלא משוח בשמן המשחה מרובה בגדים מנין תלמוד לומר והכהן, יכול שאני מרבה אף משיח מלחמה תלמוד לומר תחתיו מבניו את שבנו עומד תחתיו מביא עשירית האיפה יצא משוח מלחמה שאין בנו עומד תחתיו, ומנין שאין בנו עומד תחתיו תלמוד לומר שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל אהל מועד לשרת בקודש, את שבא אל אהל מועד לשרת בקודש בנו עומד תחתיו, יצא משוח מלחמה שאינו בא אל אהל מועד לשרת בקודש.(ב) מבניו יעשה אותה מלמד שיהא בן קודם לכל שבעולם, יכול אע"פ שאינו ממלא מקום

128

ספרא אמור פרשה ב סוף פרק א

 את מקדש אלהיו הא כהן הדיוט שעבד אונן עבודתו פסולה כי שמן משחת אלהיו עליו אין לי אלא משוח בשמן המשחה המרובה בגדים מנין תלמוד לומר כי שמן משחת אלהיו עליו אני ה' להגיד מה גרם.(ז) הוא לא המלך הוא ולא הנזיר הוא לרבות כהן משוח מלחמה אשה בבתוליה יקח פרט לבוגרת שכלו בתוליה רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירים בבוגרת.

129

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מב

 נוגע בהם שנאמר חבור עצבים אפרים הנח לו (הושע ד יז) אבל משנחלקו מה נאמר בהם חלק לבם עתה יאשמו (שם /הושע י' ב'/) הא גדול השלום שלא ניתן בחלקם של רשעים שנ' אין שלום אמר ה' לרשעים (שם /ישעיה נז/ כא) גדול השלום ושנואה מחלוקת גדול השלום שאפילו בשעת מלחמה צריכים שלום שנאמר כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום (דברים כ י) ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום ואמת (שם /דברים/ ב כו) וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור מה לי ולך כי באת אלי להלחם בארצי ויאמר מלך בני

130

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עו

 ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עו (עו) וכי תבאו מלחמה בארצכם במשמע בין שאתם יוצאים עליהם ובין שהם באים עליכם. על הצר הצרר במלחמת גוג ומגוג הכתוב מדבר אתה אומר במלחמת גוג ומגוג הכתוב מדבר או אינו מדבר אלא בכל המלחמות שבתורה ת"ל ונושעתם מאויביכם אמרת צא וראה איזו היא מלחמה שישראל נושעים ממנה ואין אחריה שעבוד אין אתה מוצא אלא מלחמת גוג ומגוג וכן הוא אומר ויצא ה' ונלחם בגוים ההם (זכריה יד ג) מהו אומר והיה ה' למלך על כל הארץ ר' עקיבא אומר אין לי אלא מלחמה שדפון וירקון ואשה מקשה לילד וספינה המטרפת בים מנין ת"ל

1234567891011121314151617181920