מלבי"ם דברים פרשת ראה פרק יב

מלבי"ם דברים פרשת ראה פרק יב

  

(א) א אלה החקים והמשפטים, הגם ששם חוקים מיוסד על מצות שאין להם טעם, פי' חז"ל בכ"מ שחוקים הם המדרשות, וכבר בארתי זה היטב בהתו"ה אחרי (סי' קל"ג), וכן מ"ש אשר תשמרון זה משנה, התבאר שם עיי"ש. וממ"ש בארץ אשר ה' אלהיך נותן לך מדבר ממצות שנוהגות בארץ לבד, ומוסיף שיש מצות שאתם מחויבים בהם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, שבודאי אין פירושו על האדמה שבא"י שא"כ היל"ל אשר אתם חיים עליה, רק פי' בכ"מ אף בח"ל, וע"ז מביא הדוגמא אבד תאבדון שהוא חובת הגוף ונוהג בכ"מ, וה"ה כל חובת הגוף, וכל ברייתא זו מובא בקד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.