מלאכת שלמה מסכת נדה פרק ב

מלאכת שלמה מסכת נדה פרק ב

  

משנה א
בנשים משובחת. דוקא שלא בשעת תשמיש אבל לפני תשמיש אדרבה אין לה לבדוק שלא יהא לבו נוקפו ופורש וז"ל הרא"ש ז"ל כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץ ומיירי באשה עסוקה בטהרות אבל אינה עסוקה בטהרות אין לה לבדוק כלל שלא יהא לבו נוקפו ופורש ואיש אפי' אם הוא עסוק בטהרות כיון שאין קרי יוצא בלא הרגש אין לו לבדוק כלל כדי שלא יבא לידי השחתת זרעו ע"כ:

ובאנשים תקצץ. ובגמ' בעי דינא תנן אי לטותא תנן ומסיק לטותא תנן, ואם היה צריך להשתין מסייע בביצים מלמטה ואע"פ שאינו נשוי, ובגמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.