מלאכת שלמה מסכת מקוואות פרק ח

מלאכת שלמה מסכת מקוואות פרק ח

  

משנה א
ארץ ישראל וכו'. וכתוב בבית יוסף יורה דעה סוף סי' ר"א ומיהו משמע דהאי חילוק דבין ארץ ישראל לארץ העמים אינו אלא בזמן שהיו ישראל שרויין על אדמתן אבל האידנא דין ארץ ישראל שוה לארץ העמים בזה וכן משמע בתוספתא ע"כ:

אפי' נתמלאו בקילון. גומא עמוקה שמי גשמים מתקבצין בה כדאיתא בריש מועד קטן ואפי' מילא בכתף והביא מן הקילון ושפך לתוך המקוה הרא"ש ז"ל, פי' שלבעל קרי אפי' כולן מים שאובין כשירים כדפי' ר"ע ז"ל:

ושבארץ ישראל שחוץ למפתח כשרים אף לנדות שלפנים מן המפתח כשרין לב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.