מלאכת שלמה מסכת מעילה פרק ו

מלאכת שלמה מסכת מעילה פרק ו

  

משנה א
השליח שעשה שליחותו פ"ק דחגיגה דף י' ובפרק אלמנה נזונת דף צ"ח ובר"פ הנודר מן הירק ובפרק האיש מקדש דף מ"ב:

וביד כוליה פירקין פרק ז' דהלכות מעילה:

כבד ונתן להם בשר השליח מעל. בגמרא בעי מתניתין דקתני השליח מעל דמשמע דכבד ובשר תרי מילי נינהו דאי חדא מילתא היא שליח אמאי מעל מני אמר רב חסדא דלא כר"ע דאיהו סבר חד מינא הויא דתנן ברפ"ז דמסכת נדרים הנודר מן הירק מותר בדלועין ור"ע אוסר אלמא דס"ל דדלועין בכלל ירק הן ואע"ג דמימליך עלייהו שליחא וכדתנן בסיפא דמתניתין דהתם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.