מלאכת שלמה מסכת כתובות פרק ט

מלאכת שלמה מסכת כתובות פרק ט

  

משנה א
הכותב לאשתו דין ודברים. נלע"ד דה"פ לא מיבעיא דין אלא אפילו תרעומת דברים, וביד רפכ"ג דהלכות אישות עד סוף סימן ז' ובטור א"ה סי' ס"ו וסימן צ"ב, ועיין שם בספר הלבוש סעיף ז', ויש מפרשים דבירושלמי מוקי למתני' בכותב לה משנשאת ופליג אגמרא דידן:

הכותב. גמ' ר' חייא תני האומר לאשתו ולא תני כותב לאשמועינן דבאמירה בעלמא סליק נפשיה בלא שום קנין וכתיבה וכתב הר"ן ז"ל תני ר' חייא האומר דלא תימא דמאי כותב דתנן במתני' כותב בקנין ומקני כדאשכחן בכמה דוכתי דנקיט לשון כותב ופירושו מקנה כדא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.