מלאכת שלמה מסכת כתובות פרק ה

מלאכת שלמה מסכת כתובות פרק ה

  

משנה א
אף על פי שאמרו וכו'. נלע"ד דהא דקתני אע"פ וכו' דנראה לשון יתר דליסגי דליתני הכי הרוצה להוסיף על כתובת אשתו אפי' מאה מנה יוסיף לאשמועי' שאפי' שירצה להוסיף צריך לכתוב בכתובה בר ממאתן זוזי או בר ממנה דחזי ליכי כמו שנוהגים א"נ לאידך גיסא דאפי' שיכתוב אלפים דחזו ליכי או רבוא דחזו ליכי וכמו שכתבתי לעיל בפ"ק סוף סי' ה', וכן משמע ממה שאכתוב בסמוך משם הר"ן ז"ל כנלע"ד:

אם רצה להוסיף וכו'. פ' עשירי דהלכות אישות סי' ז' ט' ובפי"ב סי' ח', ובתשובות מהרי"ק שרש פ"א דתוספת הנזכר בפוסק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.