מלאכת שלמה מסכת כלאים פרק ד

מלאכת שלמה מסכת כלאים פרק ד

  

משנה א
קרחת הכרם כו'. בירושלמי א"ר יוחנן ב"ש מחמרי בחורבנן יותר ממטעתן, תחלת מטעתן תנן בסוף פרקין הנוטע את כרמו על שש עשרה שש עשרה אמה מותר להביא זרע לשם ובחורבנן קאמרי הכא כ"ד, אית דגרסי הכא במתניתין איזו היא קרחת הכרם כרם שחרב מאמצעו ונשתיירו בו חמש גפנים מכאן וחמש גפנים מכאן אם אין שם וכו'. ונראה שהיא גרסת שבוש ומפסקי עריס הגיהוה התלמידים. וגם החכם הר"י ז"ל כתב דיש ספרים דלא גרסי לה:

בפירוש ר"ע ז"ל. דעבודת הכרם ד' אמות כדתנן לקמן לפי שהיו בוצרין בשוורים ובעגלות. אמר המלק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.