מלאכת שלמה מסכת כלאים פרק א

מלאכת שלמה מסכת כלאים פרק א

  

משנה א
החטים והזונין כו'. הקשה הרש"ש ז"ל כיון דכולה מתניתין זוגי זוגי קתני כדמוכח בפרק כל שעה דף ל"ט וגם בירושלמי, אמאי תני גבי חטים וזונין אינם כלאים זב"ז טפי מהנך, הכי הל"ל, החטים והזונין, השעורים ושבולת שועל, הכוסמין והשיפון, הפול והספיר, הפורקדן והטופח, פול הלבן והשעועית, אינם כלאים זה בזה. והיה נלע"ד לפרש דתנא רישא לגלויי סיפא ודוחק אע"פ שמצאתי שכן תירץ ג"כ בתוי"ט. ותירץ הוא הר"ש שירילי"ו ז"ל משום דזונין אינו מאכל אדם ותנן בפרק כרם שחרב דכל דבר שאין כמוהו מקיימין אין מקדש בכרם ול ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.