מלאכת שלמה הלכות זכיה ומתנה פרק ו

מלאכת שלמה הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה א
[א] לעולם אומדין דעת הנותן אם היו הדברים מראין סוף דעתו עושין ע"פ האומד וכו'. הנה התוס' בפ' הגוזל קמא דף ק"י הקשו עלה דפריך הש"ס שם מעתה יבמה שנפלה לפני מוכה שחין תיפוק בלא חליצה וכו' וז"ל וא"ת אדם שקנה מחברו שום דבר ונתקלקל יבטל המקח דאדעתא דהכי לא קנה וי"ל דהתם לאו בלוקח לחודיה תליא מלתא אלא כמו כן בדעת המוכר ומוכר אקנה ליה אדעתא דהכי אבל בקידושין בדיד(י)ה קיימא והוא אינו חושש היאך דעתה להתקדש וכן גבי מקדיש בדידיה קאי וכן נותן הגזל בדידיה קאי עד כאן וכ"כ ג"כ בפ' הנערה דף מ"ז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.