מלאכת שלמה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

מלאכת שלמה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ב
[ב] מחל לחברו חוב וכו'. עיין במהרי"ק שורש צ"ד שדקדק מדברי רבינו דדוקא בדבר דאיתיה בעין שייך נתינה אבל בחוב דליתי אלא שעבוד לא שייך אלא מחילה וכן הוא דעת הרא"ש בתשובה הביאה הטור סוף סי' ע"ג ועיין במל"מ בדין שלפנינו מה שהקשה מדברי רבינו שבפ"א מהל' טוען והרב לח"מ הקשה מפ"ה מהל' מכירה ומה שתירצו האחרונים על זה יעו"ש.
וראיתי להרב מהר"י חאנדלי סי' כ"ב דף קי"ט שהקשה לדין זה של הרא"ש ומהרי"ק מההיא דריש פ' הזהב הנותן ערבון על המקח ואומר אם אני חוזר בי ערבוני מחול לך ואמר המוכר אם א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.