מלאכת שלמה הלכות גירושין פרק יא

מלאכת שלמה הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה ו
[ו] קטנה שלא מיאנה והגדילה אע"פ שלא בעלה בעלה משנעשית בת שתים עשרה שנה ויום אחד הרי זו אינה ממאנת וכו' ולפיכך אם עמדה ונתקדשה אחר שגדלה תופסין בה קדושין של שני וכו' ואם בא עליה שני קודם שיגרש ראשון תצא מזה ומזה מפני שדומה לאשה ששמעה שמת בעלה ונשאת ואח"כ בא בעלה וכו'. עיין בהרב המגיד ובמ"ש רבינו פ"ד מהל' אישות ה"ז יעו"ש.
ולכאורה יש להסתפק בדברי רבינו אם הא דכתב אם בא עליה קודם שיגרש ראשון תצא מזה ומזה שדומה לאשה וכו' אם הוא דוקא בממאנת בבעלה שקבלה ממנו קדושין והוו קדושין דר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.