מלאכת שלמה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

מלאכת שלמה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה ד
[ד] גזל בהמה והזקינה וכו' אם גזל בהמות וכחשו כחש שאפשר לחזור וכו' או שגזל מטבע ונפסל וכו' או שהיתה יוצאה להסקל אומר לו הרי שלך לפניך ומחזיר אותה בעצמה. הקשה הרב לח"מ דבגמ' פ' הגוזל משמע דהך סיפא ר' יעקב היא דאף בשנגמר דינו אומר לו הרי שלך לפניך וכדפי' רש"י שם, ואילו בפי"א מהל' נזקי ממון פסק כרבנן שאם החזירו בשנגמר דינו אינו מוחזר, ותירץ וז"ל וי"ל לקושיא ראשונה דרבינו סובר כדכתבו התוס' בפ' ארבעה וחמשה וכו', ולכך אינו יכול לומר הרי שלך לפניך לפי שהתפיס בידים והשתא לפי"ז נוכל להעמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.