מלאכת שלמה הלכות אישות פרק כג

מלאכת שלמה הלכות אישות פרק כג

  

הלכה ה
[ה - ו] התנה עמה שלא ירשנה הרי זה לא ירשנה וכו'. בד"א שהתנה עמה קודם שתנשא וכו' אבל אם התנה עמה אחר שנשאת תנאו בטל כמו שביארנו. כתב הרב המגיד במשנה מחלוקת בדין הירושה ת"ק ורשב"ג ורשב"ג אמר אם מתה ירשנה מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה ובגמ' אמר רב הלכה כרשב"ג ובהלכות ולית הלכתא כוותיה דקי"ל כל דבר שבממון תנאו קיים ובירושלמי אילין דכתיבין אי מיתת בלא בני כל מה דילה תהדר לבני נשא תנאי ממון הוא וקיים ע"כ בהלכות וכן הכריעו הרמב"ן והרשב"א ז"ל ודוקא אמתנה ועודה ארוסה וכההיא דאמר וכו' אבל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.