מלאכי

מלאכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8926 מקורות עבור מלאכי. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לח

 הקלוקל (במדבר כ"א ה'). ואחד בתבערה ואחד במסה ואחד בקברות התאוה שנאמר ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה וגו' (דברים ט' כ"ב). ואחד במדבר פארן שמרגלים את הארץ: וכנגדם עשה להם הקב"ה עשרה נסים על הים. עשאו חומות חומות. אין חומה שאין בה מגדל. אין מגדל שאין בה שומר. שהיו מלאכי השרת משמרים את ישראל בשביל שלא ינזקו. אמר להם משה בואו ועבורו. אמרו לו היאך אנו יכולים לעבור בין החומות האלו שנאמר והמים להם חומה מימינם ומשמאלם (שמות י"ד כ"ט). הקיף לבו של ים ועלה הים והיה ממלא את כל גדותיו כשם שלבות בני אדם צף שתי ידות מלמעלה ואחד מלמטה

42

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מב

 ארורה האדמה בעבורך (בראשית ג' י"ז). אדם בו ביום נברא. בו ביום נתפקד. בו ביום חטא. בו ביום מת. בו ביום נוצר. בו ביום נכנס לגן עדן. בו ביום נצטוה. בו ביום אכל שנאמר כי ביום אכלך ממנו מות תמות (שם ב' י"ז): בשעה ראשונה עלה במחשבה. בשניה נתיעץ עם מלאכי השרת. בשלישי גבלו. ברביעי רקמו. בחמישי נפח בו נשמה. בששית העמידו על רגליו. בשביעית הכניסו לגן עדן. בשמינית נתפקד. בתשיעית חטא. בעשירית עבר על צורו /צוויו/. באחת עשרה נגלה עליו. בשנים עשר נטרד מגן עדן: היה אדם הראשון מוטל גולם מסוף העולם ועד סופו והיה המקום מעביר עליו דור

43

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מג

 מן הכוכבים אילנות אלא האילנות עושין פירות [והכוכבים אינם עושים פירות]. למעלה מן האילנות רוחות שהרוחות מנשבות ובאות והאילנות אינן זזין ממקומן. למעלה מן הרוחות בהמה שהבהמה אוכלת ושותה והרוחות לא אוכלין ולא שותין. למעלה מן הבהמה בני אדם שבני אדם יש בהם דעת (ולא משא) [ומשא]. למעלה מבני אדם מלאכי השרת אלא שבני אדם אוכלים ושותים ופרים ורבים וישנים ומתים ומלאכי השרת אינן אוכלים ושותים ולא פרין ורבין לא ישנים ולא מתים: שבעה מתנות טובות עתיד הקב"ה לתת לצדיקים לעתיד לבוא. ואלו הן. כח. נוי. עושר. חכמה. בנים. אורך ימים. ונחת רוח. כח מנין שנאמר וקוי ה' יחליפו כח

44

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מד

 נישא אותן באהבים: כי ירט הדרך לנגדי (במדבר כ"ב ל"ב) יראה ראתה נטתה נטל הרוח. זי"ן שהוא זן מן הפורעניות: דברים שנאמרו למטה נאמרו כלפי למעלן יצרנהו כאישון עינו (דברים ל"ב י'). כי (כל) הנוגע בכם (כנוגע) [נגע] בבבת עינו (זכריה ב' י"ב). ואמרתם הנה מתלאה והפחתם אותו (מלאכי א' י"ג). הלא אתה מקדם ה' אלהי קדושי לא נמות (חבקוק א' י"ב). חטאתי מה (אומר) [אפעל] לך נוצר האדם [וגו'] ואהיה (לך) [עלי] למשא (איוב ז' כ'): רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר הכל צפוי וגלוי ותלוי במעשה. ומצודה פרוסה על כל החיים. והדין דין אמת. והחנות פתוחה

45

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מח

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מח רבי שמעון אומר ג' כתרים הם. כתר תורה כתר כהונה [וכתר מלכות] וכתר שם טוב עולה על גביהן. כתר תורה זה כתרו של משה שנאמר זכרו תורת משה עבדי אשר וגו' (מלאכי ג' כ"ב). כתר כהונה זה כתרו של אהרן שאי אפשר ליגע בו שנאמר ברית מלח עולם היא לפני ה' (במדבר י"ח י"ט). כתר מלכות זה כתרו של דוד שנאמר הלא לכם לדעת כי ה' אלהי ישראל נתן (המלוכה) [ממלכה] לדוד (דה"י י"ג ה'). כתר שם טוב עולה על גביהן. כל מי שזכה לתורה יבא ויטלנה. אהרן לא זכה

46

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ד

 בכל יום. ובשניה אראה בה את העולם ולא אמות ולא איגנח בעפר. א"ל רב לך. ומהו. רב לך שדברת כבר נגזרה גזרה ונחתם גזר דין. כיון שראה משה הקב"ה שלא נשא לו פנים ולא נתן לו חיים פתח פיו ואמר הצור תמים פעלו וגו'. באותה שעה אמ' הקב"ה לסמאל ולכל מלאכי השרת. אמר סמאל להב"ה רבש"ע כל מלכי עולם אלך אצלם ואקח את נפשם ואת נשמתם ולא אחר את דבריך אבל לפני בן עמרם אין אני יכול לעמוד אצלו. קצף עליו הב"ה ואמ' צא והביא נשמתו של משה. מה עשה סמאל מלאך המות שלף את חרבו מתערה ועמד לפני משה

47

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ה

 גדול שבכולן עאכו"כ. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל כשהיה יושב ועוסק בתורה כל עוף שהוא פורח עליו נשרף. אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא ומשנה מדרש תלמוד הלכות והגדות דקדוקי תורה דקדוקי סופרים קלין וחמורין גזרות שוות תקופות וגימטריא ממשלות כובסין ממשלות שועלין שיחת דקלים שיחת שידין שיחת מלאכי השרת כל מדות חכמים כל מדות סופרים כל דבר ודבר שבתורה שלא למדו לקיים שנ' להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא: ה' תלמידים היו לריב"ז וקרא להן שמות אליעזר בן הורקנוס [קרא לו בור ת"ח שאינו מאבד טפה קנקן זפותה שהיא משמרת יינה] יהושע בן חנניה קרא לו החוט המשולש.

48

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ט

 לסטן. סטן סטן. לא כך אמרת תן לי רשות ואסיר את לבו מיד גער בו הב"ה גערה גדולה שנ' ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך השטן. נזף בו והשליכו מן השמים שנ' אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפולו. זה סטן שהפילו הקב"ה מן השמים. באותה שעה כנס הב"ה כל מלאכי השרת ואמ' להם ראיתם כמה נגעים וכמה מכות הבאתי על איוב ולא חטא אפי' בפיו ולא הסיר את לבו ממני עמדו ובקש רחמים כדי שיתרפא ממכתו מיד עמדו וקשרו תפלה לפני הב"ה בעד איוב מיד חמל עליו הקב"ה ורפא אותו ממכתו לאחר י"ב חדש ונתן לו רפואה שכך אמרו

49

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ג

 הלכה ואל תשמיע לאזניך דברים בטלים, שהן נכוות תחלה לאברים. אל תתן עיניך בממון שאינו שלך, שהם מאפילות אותך כאישון חשך ואפלה. אל ידבר פיך לשון הרע, שהוא נכנס תחלה לדין. אל ימצא בידך דבר גזל, שכל אבריך מעידין בך לבית עולמך. אל יקדימוך רגליך לדבר עבירה, שמא יקדימוך מלאכי מות. ואל תירא מבית דין שלמטה, שאוהבי ממון הם, אלא הוי מתיירא מבית דין שלמעלה, שהרי יש לך עדים למעלה, ולא עוד אלא שמכריזין עליך מריבה בכל יום. הלכה זאם עשית דברי בשמחה, פמליא שלי תצא לשחריך, ואף אני בעצמי אצא לשחריך, ואומר לך שלום בואך. הלכה ח

50

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרקי בן עזאי פרק ב

 לימינו ואין נותנו לשמאלו. היו שלשה וחכם עמהם, חכם באמצע, הגדול לימינו, והקטן לשמאלו. וכן מצינו בשלשה מלאכים שבאו אצל אברהם, אלו הן גבריאל, מיכאל, ורפאל, גבריאל להפוך את סדום, מיכאל לבשר את שרה, רפאל לרפאות את אברהם, והיה מיכאל באמצע, גבריאל מימינו, ורפאל משמאלו. כיון שראה אברהם אבינו את מלאכי השרת, באתה שכינה ועמדה למעלה הימנו, אמר להם, רבותיי, המתינו לי, עד שאפטר מן השמים, שהוא גדול מכם, ומניין, שנאמר ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם, וכיון שנפטר אברהם מן השכינה, בא והשתחוה לפניהם, והכניסן תחת האילן, שנאמר יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ. אברהם

1234567891011121314151617181920